BIP
e-urząd
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Podatki i opłaty lokalne
Budżet Gminy
Wykonanie budżetu Gminy
Mienie Gminy
Lokalny transport publiczny
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

finanse_podatki_i_oplaty_lokalne > Podatki i opłaty lokalne w 2006 r.PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

od gruntów:
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,63 zł od od 1 m2
 2. pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,41 zł od 1 ha
 3. od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,25 zł od 1 m2

od budynków lub ich części:
 1. mieszkalnych 0,53 zł od 1 m 2pow. użyt.
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17,30 zł od 1 m 2pow. użytk.
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,30 zł od 1 m 2pow. użytk.
 4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,49 zł od 1 m 2pow. użytk.
 5. zajętych wyłącznie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie naprawy obuwia , naprawy wyrobów kaletniczych i rymarskich, naprawy elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, naprawy zegarków i zegarów, dorabiania kluczy, sprzedaży detalicznej książek i czasopism 2,90 zł od 1m 2pow. użytk.,
 6. od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,80 zł od 1 m 2pow. użyt.

od budowli lub ich części
 • wykorzystywanych bezpośrednio do odprowadzania i oczyszczania ścieków, rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody, związanych z procesem poboru i uzdatniania wody - 0,1% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
 • pozostałych - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
  1. od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
  1. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 640,00 zł
  2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 060,00 zł
  3. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1 270,00 zł
 1. od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 470,00 zł
 2. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadającym masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1270,00 zł
 3. od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 w pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; (Uchwały dostępne są na portalu w www.lomianki.pl - Uchwały i zarządzenia).
 4. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
  1. mniej niż 30 miejsc 1000 zł
  2. równej lub wyższej niż 30 miejsc 1200 zł
PODATEK OD POSIADANIA PSÓW
 1. Stawkę roczną od posiadania psów ustala się w wysokości 10,00 zł od jednego psa z zastrzeżeniem ust.2.
 2. W przypadku, gdy okoliczności uzasadniające obowiązek podatkowy powstały po dniu 30 czerwca roku podatkowego, stawka podatku od posiadania psów wynosi 5,00 zł od każdego psa.

Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku - w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Przypomnijmy: Wpłaty podatków można dokonywać bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy Łomianki, na rachunek bankowy budżetu gminy oraz w drodze inkasa.
OPŁATY TARGOWE
 1. Przy sprzedaży z:
  1. ręki, roweru lub koszyka artykułów spożywczych 3,00 zł
  2. straganu, stołu oraz w innych sytuacjach kwiatów, owoców i warzyw 5,00 zł
  3. straganu, stołu oraz w innych sytuacjach artykułów spożywczych z wyłączeniem sprzedaży owoców i warzyw 13,00 zł
  4. samochodu o ładowności powyżej 1,5 tony 18,00 zł
  5. Przy sprzedaży mięsa i artykułów przemysłowych oraz innych niewymienionych w pkt.1 18,00 zł
  Pobór opłaty targowej zarządzono w drodze inkasa. Na inkasenta wyznaczono Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach.
  FORMULARZE DO POBRANIA
  Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (pdf)   

  Deklaracja na podatek od nieruchomości(pdf)   

  Informacja w sprawie podatku rolnego (pdf)   

  Deklaracja na podatek rolny (pdf)   

  Informacja w sprawie podatku leśnego (pdf)   

  Deklaracja na podatek leśny (pdf)   

  Informacja w sprawie podatku od środków transportowych (pdf)   

  Deklaracja na podatek od środków transportowych (pdf)   


  Referat Rozliczeń Finansowych Budżetu Gminy informuje, że Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach, prowadzący obsługę bankową naszego urzędu, wprowadził numery rachunków w standardzie NRB:
  1. 45 8009 0007 0000 3014 2001 0002 - rachunek bieżący budżetu Miasta i Gminy
   (wpłaty podatków, mandatów, opłaty alkoholowe...),
  2. 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001 - rachunek bieżący budżetu Miasta i Gminy
   (wpłaty za dzierżawę, najem...),
  3. 17 8009 0007 0000 0606 2001 0002 - rachunek bieżący budżetu Miasta i Gminy
   inwestycje
  4. 60 8009 0007 0000 0576 2001 0009 - rachunek bieżący UMiG -
   depozyt,
  5. 05 8009 0007 0007 8256 9001 0001 - rachunek bieżący UMiG -
   środki specjalne na budowę i utrzymanie dróg,
  6. 71 8009 0007 0000 1094 9001 0001 - rachunek bieżący Gminny
   Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.