BIP
e-urząd
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Procedury załatwiania spraw
Petycje
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

biuro_procedury_zalatwiania_spraw > NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH
Informacja o numerach rachunków bankowych
 1. 45 8009 0007 0000 3014 2001 0002 –
  rachunek bieżący budżetu Gminy Łomianki,
  (opłaty: za udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych)

 2. 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001 –
  rachunek dochodów Urzędu Miejskiego 
  (wpłaty podatków, opłat: targowej, skarbowej, za zaświadczenia wydawane z akt ewidencji ludności, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za zajęcie pasa drogowego, adiacenckie, mandaty, wpłaty za dzierżawę, najem, opłaty za miejsce na cmentarzu, opłaty za materiały przetargowe, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, wpłaty z tytułu kar i opłat za usunięcie drzew i krzewów...),

 3. 17 8009 0007 0000 0606 2001 0002 –
  rachunek bieżący Urzędu Miejskiego – inwestycje,

 4. 60 8009 0007 0000 0576 2001 0009 –
  rachunek sum depozytowych Urzędu Miejskiego – depozyt (wadia, kaucje gwarancyjne, zabezpieczenie należytego wykonania umów, operaty szacunkowe).


Podatnicy przesyłający przelewy pieniężne z zagranicy powinni w treści dyspozycji wybrać formę określenia OUR – zleceniodawca, co oznacza, że do pokrycia prowizji i opłat banku oraz kosztów banków pośredniczących zobowiązany jest zleceniodawca przekazu, tym samym organ podatkowy otrzyma całą kwotę przekazu.