BIP
e-urząd
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady Miejskiej
Udostępnianie Aktów Normatywnych
Projekty Uchwał
Zarządzenia Burmistrza
Programy
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

uchwaly_statut_gminyZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/ 116/ 2012
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 31 stycznia 2012 roku


Statut Gminy Łomianki

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Użyte w Statucie określenia oznaczają:
 1. Gmina - Gminę Łomianki;
 2. Rada - Radę Miejską w Łomiankach;
 3. Przewodniczący Rady - Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łomiankach;
 4. Radny - Radnego Gminy Łomianki;
 5. Komisja - Komisję Rady Miejskiej;
 6. Kluby - Kluby Radnych;
 7. Urząd - Urząd Miejski w Łomiankach;
 8. Burmistrz - Burmistrza Łomianek;
 9. Regulamin - Regulamin Pracy Rady Miejskiej w Łomiankach;
 10. Ustawa - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

§ 2.

 1. Gmina stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową tworzoną przez jej mieszkańców.
 2. Celem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków do racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gminy oraz do pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu wspólnoty samorządowej.
 3. W celu realizacji zadań publicznych Gmina może przystępować do związków gmin i zawierać porozumienia międzygminne.
 4. Przystąpienie do związku gmin lub zawarcie porozumienia międzygminnego wymaga podjęcia uchwały przez Radę.

§ 3.

 1. Gmina obejmuje obszar miasta określony na podstawie uchwały Rady Państwa z dnia 17 listopada 1988 r. w sprawie utworzenia miasta Łomianki w województwie stołecznym warszawskim (M.P. Nr 32, poz. 284) oraz obrębów (sołectw) w granicach administracyjnych na podstawie ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracji państwa oraz zmian ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 91).
 2. Terytorium Gminy ma powierzchnię 3806 ha i obejmuje:

  1) osiedla:

  a) Buraków -                       Załącznik nr 10, Uchwały RM XVIII/ 112/ 2004, Statut
  b) Dąbrowa Leśna -            Załącznik nr 11, Uchwały RM XVIII/112/ 2004, Statut
  c) Dąbrowa Rajska -           Załącznik nr 12, Uchwały RM XVIII/ 112/ 2004, Statut
  d) Dąbrowa Zachodnia -     Załącznik nr 13, Uchwały RM XVIII/ 112/ 2004, Statut
  e) Łomianki Baczyńskiego - Załącznik nr 18, Uchwały RM XVIII/ 112/ 2004, Statut
  f) Łomianki Centralne -       Załącznik nr 15, Uchwały RM XVIII/ 112/ 2004, Statut
  g) Łomianki Górne -             Załącznik nr 14, Uchwały RM XVIII/ 112/ 2004, Statut
  h) Łomianki Majowe -          Załącznik nr 16, Uchwały RM XVIII/ 112/ 2004, Statut
  i) Łomianki Prochownia -     Załącznik nr 17, Uchwały RM XVIII/ 112/ 2004, Statut
  j) Równoległa -                   Załącznik nr 23, Uchwały RM XVIII/ 112/ 2004, Statut
  k) Łomianki Stare -              Załącznik nr 20, Uchwały RM XVIII/ 112/ 2004, Statut
  l) Łomianki Pawłowo -         Załącznik nr 19, Uchwały RM XVIII/ 112/ 2004, Statut
  m) Łomianki Trylogia -         Załącznik nr 21, Uchwały RM XVIII/ 112/ 2004, Statut
  n) Łomianki Powstańców -  Załącznik nr 22, Uchwały RM XVIII/ 112/ 2004, Statut

  2) sołectwa:

  a) Dziekanów Bajkowy -     Załącznik nr 5, Uchwały RM XVIII/ 112/ 2004, Statut
  b) Dziekanów Leśny -         Załącznik nr 4, Uchwały RM XVIII/ 112/ 2004, Statut
  c) Dziekanów Nowy-           Załącznik nr 2, Uchwały RM XVIII/ 112/ 2004, Statut
  d) Dziekanów Polski -          Załącznik nr 3, Uchwały RM XVIII/ 112/ 2004, Statut
  e) Kiełpin -                          Załącznik nr 6, Uchwały RM XVIII/ 112/ 2004, Statut
  f) Kępa Kiełpińska -            Załącznik nr 7, Uchwały RM XVIII/ 112/ 2004, Statut
  g) Łomianki Chopina -         Załącznik nr 9, Uchwały RM XVIII/ 112/ 2004, Statut
  h) Łomianki Dolne -             Załącznik nr 8, Uchwały RM XVIII/ 112/ 2004, Statut
  i) Sadowa -                         Załącznik nr 1, Uchwały RM XVIII/ 112/ 2004, Statut


 3. Integralną częścią niniejszego Statutu jest mapa określająca granice i podział administracyjny Gminy (załącznik nr 1 do Statutu).§ 4.

 1. Symbolami Gminy są: herb, flaga, sztandar.
 2. Herbu używają organy, jednostki organizacyjne i jednostki pomocnicze Gminy.
 3. Herbu mogą używać także inne osoby i jednostki organizacyjne, po uzyskaniu pisemnej zgody Burmistrza.
 4. Herb może być używany tylko w formie określonej w Statucie.
 5. Udzielając zgody na używanie herbu Burmistrz może określić szczegółowe warunki jego używania.
 6. Organ, który udzielił zgody na używanie herbu może tę zgodę cofnąć, jeżeli herb jest używany niezgodnie ze Statutem lub warunkami określonymi przy udzielaniu zgody.
 7. Wizerunek i opis herbu Gminy stanowi załącznik nr 2 do Statutu.
 8. Flagę Gminy określa załącznik nr 3, 3a i 3b do Statutu.
 9. Wzór sztandaru Gminy określa załącznik nr 4 do Statutu.
 10. Ustanawia się insygnia dla Burmistrza w postaci łańcucha z herbem Gminy, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do Statutu.
 11. Burmistrz używa insygniów w oficjalnych wystąpieniach podczas uroczystości państwowych i gminnych.
 12. Ustanawia się uroczystą pieczęć Gminy, według wzoru określonego w załączniku nr 6 do Statutu.
 13. Pieczęć określona w ust. 12 może być używana wyłącznie na uroczystych dokumentach nie mających charakteru dokumentów urzędowych.

§ 5.

Siedzibą organów Gminy jest miasto Łomianki.

§ 6.

 1. Za szczególne zasługi dla Gminy Rada nadaje w drodze uchwały tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Łomianki”.
 2. O nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Łomianki” mogą wnioskować Radni, Burmistrz, a także organizacje społeczne, zawodowe i polityczne za pośrednictwem jednego z podmiotów mających prawo inicjatywy uchwałodawczej w Radzie.
 3. Wniosek powinien zawierać szczegółową charakterystykę kandydata oraz opis jego zasług dla Gminy, uzasadniający przyznanie tytułu.
 4. Wnioski o nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Łomianki” należy składać na ręce Przewodniczącego Rady.Rozdział II
Władze Gminy

§ 7.

Organami Gminy są:
1) Rada,
2) Burmistrz.

§ 8.

 1. Organy gminy działają jawnie, co obejmuje w szczególności:
  1) prawo obywateli do wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej Komisji; na sesjach Rady prawo zabierania głosu przysługuje, poza Radnymi, osobom wymienionym w § 7 Regulaminu, stanowiącym załącznik nr 7 do Statutu,
  2) prawo obywateli do wypowiedzi w czasie obrad Rady w trakcie wolnych wniosków po wcześniejszym udzieleniu głosu przez Przewodniczącego Rady,
  3) prawo obywateli do wypowiedzi w czasie obrad komisji, po wcześniejszym udzieleniu głosu przez przewodniczącego Komisji,
  4) prawo obywateli do żądania od organów Gminy udostępnienia informacji publicznych dotyczących ich działania, w zakresie określonym w ust. 2, w tym protokołów z sesji Rady lub posiedzień jej komisji,
  5) prawo do nagrywania przebiegu sesji Rady i posiedzeń jej Komisji, a także udostępnienie miejsca dla dziennikarzy.
 2. Udostępnianie informacji publicznych, w tym dokumentów do wglądu odbywa się w zakresie nie naruszającym uregulowań wynikających z obowiązujących przepisów.

§ 9.

  1. Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej, w tym dostępu do dokumentów.
  2. W celu zapoznania się z dokumentami należy złożyć do Urzędu wniosek zawierający wykaz wnioskowanych do udostępnienia dokumentów lub ich fragmentów oraz formę udostępnienia.
  3. Dokumentacja określona we wniosku, o którym mowa w ust. 2, przygotowywana jest przez właściwego pracownika Urzędu, w terminie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
  4. Zainteresowany może przeglądać oryginały dokumentów oraz osobiście dokonywać odpisów i wyciągów z dokumentów jedynie w obecności pracownika Urzędu.

  § 10.

  1. Rada składa się z 21 radnych.
  2. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
  3. Wiceprzewodniczący Rady zastępuje Przewodniczącego Rady w przypadku jego nieobecności lub braku możliwości działania.

  § 11.

  1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż raz na kwartał.
  2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji Rady powinno zostać podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu, BIP, wywieszenie na tablicach ogłoszeń we wszystkich budynkach Urzędu.
  3. Przewodniczący Rady jest obowiązany zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku przez:
   1)    Burmistrza,
   2)    co najmniej ¼ ustawowego składu Rady.
  4. Tryb przygotowania sesji oraz sposób jej prowadzenia określa Regulamin Pracy Rady Miejskiej, stanowiący załącznik nr 7 do Statutu.

  § 12.

  1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
   1) Burmistrzowi,
   2) Komisjom,
   3) każdemu z Radnych,
  2. Każdy projekt uchwały powinien zawierać:
   1) tytuł uchwały,
   2) podstawę prawną,
   3) dokładną merytoryczną treść,
   4) termin wejścia uchwały w życie i ewentualny czas jej obowiązywania,
   5) określenie podmiotu, któremu powierza się wykonanie uchwały i ewentualnie złożenie sprawozdania po jej wykonaniu,
   6) postanowienie dotyczące sposobu podania treści uchwały do wiadomości publicznej, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa,
   7) uzasadnienie.
  3. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.
  4. Projekt uchwały oraz uzasadnienie powinien być parafowany przez autora (autorów) projektu.
  5. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej ustawowego składu, chyba że ustawa stanowi inaczej.

  § 13.

  1. Rada powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 Radnych, wybranych przez Radę.
  2. Przewodniczący Rady i wiceprzewodniczący Rady nie mogą  być członkami Komisji Rewizyjnej.
  3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada ze swojego składu. Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja spośród swoich członków. Szczegółowe zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej, stanowiący załącznik nr 8 do Statutu.
  4. Rada powołuje ze swojego grona Komisję Budżetową. W skład Komisji Budżetowej wchodzi 3 Radnych wybranych przez Radę.
  5. Rada może ze swojego grona powołać inne Komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.
  6. Przedmiot i zasady działania Komisji, o których mowa w ust. 1, 4 i 5 określają odrębne regulaminy.

  § 14.

  Radni mogą tworzyć Kluby Radnych działające na następujących zasadach:
  1. Klub może utworzyć minimum 5 Radnych,
  2. Radny może należeć tylko do jednego Klubu,
  3. Radni członkowie ustalają nazwę Klubu,
  4. Radni członkowie wybierają przewodniczącego Klubu,
  5. Przewodniczący klubu zgłasza jego utworzenie Przewodniczącemu Rady,
  6. Klub na swoje posiedzenia korzysta z pomieszczeń Urzędu w terminach uzgodnionych przez przewodniczącego Klubu z właściwą komórką organizacyjną wskazaną przez Burmistrza.

  § 15.

  Szczegółowy tryb pracy Rady, Komisji oraz status Radnych określa Regulamin, który stanowi załącznik nr 7 do Statutu.


  § 16.

  Odpowiedzi na interpelacje Radnych i zapytania rad osiedlowych i sołeckich udziela Burmistrz lub osoba przez niego wskazana, ustnie na tej samej sesji lub pisemnie w terminie 14 dni. 


  Rozdział III
  Jednostki pomocnicze


  § 17.

  1. Rada powołuje jednostki pomocnicze.
  2. Przewodniczący jednostek pomocniczych uczestniczą w pracach Rady na zasadach określonych w Regulaminie.
  3. Szczegółowe zasady funkcjonowania jednostek pomocniczych określają ich statuty uchwalone przez Radę.
  4. Organy jednostek pomocniczych wybierane są  na 4-letnią kadencję.
  5. Wybory organów jednostek pomocniczych odbywają się w ciągu 4 miesięcy od dnia zakończenia kadencji organów jednostek pomocniczych.
  6. Wybory do organów jednostek pomocniczych zarządza Rada.


  § 18.

  1. Jednostka pomocnicza zarządza mieniem komunalnym przekazanym jej w drodze odrębnej uchwały przez Radę, która to uchwała określa jego przeznaczenie.
  2. Jednostka pomocnicza prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy w zakresie wydatków wyodrębnionych w budżecie Gminy jako wydatki przeznaczone na realizację jej zadań statutowych.
  3. Jednostka pomocnicza opracowuje swój projekt działalności w zakresie środków związanych z jej wydatkami.
  4. Jednostki pomocnicze realizują swoje zadania w ramach budżetu Gminy.

  Rozdział IV
  Postanowienia końcowe


  § 19.

  W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.


  Uchwała Nr XX/ 116/ 2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łomianki[obrazek]  Załącznik Nr 1 do Statutu Gminy Łomianki
  do Uchwały Nr XX/ 116/ 2012
  Rady Miejskiej w Łomiankach
  z dnia 31 stycznia 2012 roku


  Załącznik nr 1 do Statutu Gminy Łomianki do Uchwały Nr XX/ 116/ 2012  Załącznik Nr 1 do Statutu Miasta i Gminy Łomianki
  do Uchwały Nr II/11/2002
  Rady Miejskiej w Łomiankach
  z dnia 10 grudnia 2002 roku

  OPIS BARW I SYMBOLIKI HERBU MIASTA I GMINY ŁOMIANKI

  (zgodnie z uchwałą Nr VIII/40/91 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 marca 1991 roku)

     

  Herb Łomianek nawiązuje do tradycji miejscowości. Wprowadzone symbole przywołują pamięć rodziny de Poths, której materialne ślady pozostaną na nagrobkach w Kiełpinie. W godle podkreślone są związki Łomianek z Wisłą, w której załamaniu leży miejscowość. Swój ślad znalazła również historia walk w obronie oskrzydlonej przez Niemców w 1939 roku Warszawy. W walkach tych wsławił się bohaterstwem 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich.
  Na wiśniowej tarczy herbu znajdują się dwie skrzyżowane strzały, przechodzące przez pierścień korony. Poniżej czarna kotwica, na tle której krzyżują się szabla i lanca kawalerii. Korona jest w kolorze złotym, natomiast strzały, szabla i lanca kawalerii w kolorze srebrnym. Do kolorystyki proporca przyjęto barwy narodowe. Górną krawędź tarczy więczy srebrny ryngraf ze stylizowaną czarną literą "Ł". Dla lepszej czytelności kontury obu tarcz okala czarna obwódka.

  Symbol herbu powołanego Uchwałą Nr VIII/40/91Rady Miejskiej w Łomiankach
  Załącznik nr 2 do Statutu Gminy Łomianki
  do Uchwały Nr XX/116/2012
  Rady Miejskiej w Łomiankach
  z dnia 31 stycznia 2012 roku

  HERB  GMINY ŁOMIANKI

     

  Godło herbu Trójstrzał upamiętnia zasłużonych dla rozwoju gminy ród Pothsów. Jerzy Fryderyk Poths osiedlił się tam w latach 70 XVIII wieku, a pod koniec wieku sprowadził swą siostrę Karolinę z mężem i brata Henryka z żoną i pięciorgiem dzieci. Jerzy F. Poths był cenionym finansistą, wysoko sytuowanym w hierarchii wolnomularskiej. W 1791 r. został nobilitowany i otrzymał herb Trójstrzał (w polu zielonym dwie strzały w krzyż skośny, przeszywające koronę). Był właścicielem Łomianek, a później także Burakowa i Młocin, które weszły w skład rozległego majątku, nazwanego „Dobra ziemskie Młociny i Łomianki”.
  Drugim elementem godła jest znak Polski Walczącej, symbolizuje ruch oporu w czasie II wojny światowej, a w szczególności operacje Armii Krajowej na terenie Puszczy Kampinoskiej i wsi obecnej Gminy Łomianki. W rejonie tym działał VIII Rejon AK, przekształcony przed wybuchem Powstania Warszawskiego w Grupę Kampinos.

  Załączniki nr 3, 3a, 3b 
  do Statutu Gminy Łomianki


  FLAGA  GMINY ŁOMIANKI


   FLAGA STOLIKOWA
  GMINY ŁOMIANK
  I

  BANER  GMINY ŁOMIANKI

   


  Barwy flagi, flagi stolikowej i baneru  Gminy Łomianki wywodzą się z głównej barwy godła (strzały, znak PW) i barwy tarczy herbowej

  Załącznik nr 4 
  do Statutu Gminy Łomianki

  SZTANDAR  GMINY ŁOMIANKI
  Załączniki nr 5, 6
  do Statutu Gminy Łomianki  ŁAŃCUCH BURMISTRZA
    GMINY
  ŁOMIANKI

  PIECZĘĆ
  GMINY ŁOMIANKI

   


  Na pieczęci zostało umieszczone samo godło bez tarczy herbowej, dzięki czemu zyskano lepszą czytelność znaku  Załącznik nr 7 do Statutu Gminy Łomianki
  do Uchwały Nr XX/ 116/ 2012
  Rady Miejskiej w Łomiankach
  z dnia 31 stycznia 2012 r.


  REGULAMIN PRACY RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH


  Rozdział I
  Postanowienia ogólne


  § 1.


  Regulamin określa tryb działania Rady.

  § 2.


  Rada jako organ stanowiący i kontrolny w Gminie działa na sesjach z udziałem radnych.

  Rozdział II
  Sesje Rady


  § 3.

  1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, nie rzadziej niż raz na kwartał.
  2. Sesja Rady może składać się z jednego lub z kilku posiedzeń.
  3. Przewodniczący Rady jest obowiązany zwołać sesję, zwaną dalej sesją nadzwyczajną, na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku przez:
   1) Burmistrza,
   2) co najmniej ¼ ustawowego składu Rady.
  4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 musi zawierać uzasadnienie konieczności zwołania sesji w tym trybie i jest dostarczany radnym wraz z porządkiem obrad.


  § 4.

  1. Do zadań przewodniczącego Rady należy wyłącznie organizowanie prac Rady oraz prowadzenie jej obrad.
  2. W czasie nieobecności Przewodniczącego Rady lub niemożności wykonywania przez niego obowiązków, czynności Przewodniczącego Rady przejmuje wiceprzewodniczący.
  3. Przewodniczący Rady wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rady Miejskiej.

  § 5.

   1. Przewodniczący Rady zwołuje sesję, ustalając porządek obrad.
   2. Porządek obrad  sesji zawiera następujące punkty:
    1) otwarcie sesji,
    2) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
    3) sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań w okresie pomiędzy sesjami,
    4) rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie,
    5) interpelacje, zapytania i wolne wnioski,
    6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania mieszkańców,
    7) zamknięcie obrad.
   3. Porządek obrad sesji nadzwyczajnej zawiera następujące punkty:
    1) otwarcie sesji,
    2) rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie,
    3) zamknięcie sesji.
   4. W przypadku zwołania sesji mającej uroczysty charakter, porządek obrad może ograniczyć się jedynie do punktu dotyczącego rozpatrzenia projektów uchwał i podjęcia uchwał lub zajęcia stanowiska.
   5. Przygotowanie porządku obrad na sesję, kolejność poszczególnych punktów oraz zaplanowanie liczby posiedzeń ustala Przewodniczący Rady. Przewodniczący Rady może w tym celu porozumiewać się z Burmistrzem.


   § 6.

   1. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 o zwołaniu sesji Rady powiadamia się radnych co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem, dostarczając im jednocześnie porządek obrad oraz projekty uchwał z uzasadnieniem, niezbędnymi materiałami informacyjnymi i wyjaśnieniami.
   2. Projekty budżetu i uchwały o udzieleniu Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu wraz z uzasadnieniem i innymi niezbędnymi materiałami powinny być dostarczone radnym co najmniej na 14 dni przed terminem sesji.
   3. Informacje i materiały, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazuje się, na zasadach tam wskazanych, Burmistrzowi, jeżeli projekty uchwał nie pochodzą od niego.
   4. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 1-3, Rada może podjąć decyzję o odroczeniu sesji lub o przesunięciu określonych punktów obrad na następne posiedzenie, albo o wyłączeniu ich z porządku obrad danej sesji.
   5. O zwołaniu sesji Rady powiadamia się sołtysów i przewodniczących rad osiedli na takich samych zasadach co Radnych.
   6. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 o terminie sesji powiadamia się mieszkańców poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na portalu internetowym oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeniowych Urzędu na 14 dni przed wyznaczonym terminem sesji. Jednocześnie w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszcza się projekty uchwał zamieszczone w porządku obrad sesji.

   § 7.

    1. W sesji uczestniczą z prawem zabierania głosu:
     1) Radni,
     2) Burmistrz,
     3) inne osoby obecne na sali podczas sesji,
    2. Osobom wymienionym w ust. 1 pkt 3 głosu udziela Przewodniczący Rady w trakcie wolnych wniosków. Przewodniczący może również udzielić głosu osobom wskazanym w ust. 1 pkt 3 podczas dyskusji Radnych nad uchwałą, w przypadku zgłaszania przez te osoby szczególnie istotnych uwag, mogących mieć znaczenie dla treści omawianej uchwały.

    § 8.

    1. Obrady Rady są jawne; termin, miejsce i przedmiot obrad podaje się do wiadomości publicznej w terminach określonych w § 6. Zapewnia się także warunki umożliwiające publiczności przysłuchiwanie się obradom.
    2. W wypadku przesunięcia terminu sesji, bądź wyznaczenia kolejnego posiedzenia w ramach danej sesji, informacje określone w ust. 1 podaje się do wiadomości publicznej niezwłocznie po dokonaniu odpowiednich ustaleń.
    3. Warunki określone w ust. 1 i 2 uważa się za spełnione, jeżeli informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń we wszystkich budynkach Urzędu.

    § 9.

    Na wniosek Burmistrza albo Radnego Rada może zwykłą większością głosów, w przypadkach uzasadnionych tajemnicą państwową albo ważnym interesem społecznym, wyłączną jawność określonego punktu obrad. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. W takim przypadku na sali obrad mogą przebywać tylko członkowie Rady oraz osoby wskazane imiennie przez Przewodniczącego Rady.

    § 10.

    1. Sesję otwiera i obrady prowadzi Przewodniczący Rady albo w przypadku jego nieobecności lub niemożności wykonywania przez niego obowiązków, czynności Przewodniczącego Rady wykonuje wiceprzewodniczący Rady.
    2. Rada może obradować i podejmować decyzje przy obecności co najmniej połowy jej ustawowego składu (kworum).
    3. Przewodniczący obrad otwiera obrady Rady formułą: „Otwieram... sesję Rady Miejskiej w Łomiankach” z podaniem kolejnego numeru sesji.
    4. Przewodniczący obrad ustala następnie, czy na sali jest kworum niezbędne do prawomocności uchwał. W przypadku braku kworum przewodniczący obrad ogłasza odroczenie sesji, ustalając, w miarę możliwości, termin następnego posiedzenia.
    5. Fakt przerwania obrad z powodu braku kworum oraz imiona i nazwiska radnych, którzy opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.
    6. Na wniosek przewodniczącego obrad bądź Radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
    7. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 6 można postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub wadliwie przygotowane materiały, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub rozstrzygnięcie spraw.

    § 11.

     1. Z każdej sesji pracownik Urzędu sporządza protokół, stanowiący zapis przebiegu obrad i podejmowanych rozstrzygnięć.
     2. Protokół sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg, a w szczególności powinien zawierać:
      1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać nazwisko i imię przewodniczącego obrad oraz protokolanta,
      2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
      3) porządek obrad,
      4) odnotowanie przyjęcia protokołu poprzedniej sesji,
      5) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a także odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień,
      6) przebieg głosowania z wyszczególnieniem ilości głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymujących się” oraz głosów nieważnych,
      7) wskazanie wniesienia przez Radnego zdania odrębnego do treści uchwały,
      8) podpis przewodniczącego obrad oraz protokolanta.
     3. Do protokołu dołącza się listę obecności Radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego obrad.
     4. Przebieg sesji nagrywa się na nośniku audio lub video.
     5. Prowadzący sesję podpisuje protokół po jego przyjęciu przez Radę.
     6. Protokół wykłada się do wglądu w Urzędzie nie później niż po 10 dniach roboczych od zakończenia sesji. Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu do chwili jego zatwierdzenia przez Radę, jednakże nie później niż na jeden dzień przed terminem sesji, na której protokół ma być zatwierdzany. Poprawki naniesione po upływie tego terminu muszą być odczytane przed przyjęciem protokołu.
     7. Na wniosek Radnego projekt protokołu poprzedniej sesji Biuro Rady przesyła drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej.
     8. Mieszkańcy mogą zapoznać się z protokołem obrad w Urzędzie, po jego przyjęciu przez Radę. Nie dotyczy to protokółów z obrad o wyłączonej jawności.

     § 12.

     1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad przewodniczący obrad odczytuje porządek obrad.
     2. Na początku kolejnego posiedzenia tej samej sesji przewodniczący obrad przypomina Radnym niezrealizowane punkty porządku obrad.
     3. Z wnioskami o zmianę w porządku obrad mogą występować Radni oraz Burmistrz.
     4. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

     § 13.

     1. Przewodniczący obrad prowadzi obrady według przedstawionego porządku.
     2. Przewodniczący obrad udziela głosu według kolejności zgłoszeń, z zastrzeżeniem ust. 3, lub sporządza listę mówców.
     3. Przewodniczący obrad może określić czas wypowiedzi.
     4. Każdy z Radnych może zgłosić wniosek o ograniczenie czasu poszczególnych wystąpień oraz wniosek o zamknięcie dyskusji nad określonym punktem obrad. Wnioski te przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie.
     5. Dyskusję nad projektem uchwały otwiera sprawozdawca, który przedstawia projekt i jego uzasadnienie.
     6. Pierwszeństwo wypowiedzi w dyskusji mają przedstawiciele Komisji, którzy przedstawiają ich uzgodnione stanowisko oraz Burmistrz.
     7. Burmistrz lub Komisje mogą przedstawić rozwiązania wariantowe bądź wnioski mniejszości, jeżeli nie osiągnięto zgodności co do całego tekstu uchwały.
     8. Przewodniczący obrad udziela głosu także:
      1) sprawozdawcy projektu uchwały w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień,
      2) na kilkuzdaniową replikę, jeśli wcześniejsze wystąpienie Radnego zostało jego zdaniem niewłaściwie zinterpretowane przez jednego z następnych mówców, co sygnalizuje słowami: "ad vocem",
      3) zgłoszenia wniosku formalnego.

     § 14.

     1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji. Przewodniczący obrad może zażądać przedstawienia zgłoszonego wniosku w formie pisemnej.
     2. Przewodniczący obrad może zwracać uwagi Radnym dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.
     3. W przypadku stwierdzenia, że radny w wystąpieniu wyraźnie odbiega od tematu obrad, przekracza przeznaczony dla niego czas, obraża lub narusza dobre imię organów Gminy albo obraża dobre imię osób trzecich albo, jeżeli temat lub sposób wystąpienia lub zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący obrad przywołuje Radnego do porządku, a gdy przywołanie nie odniosło skutku - może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
     4. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio do wszystkich osób obecnych na sesji. Osobie z publiczności, która swym zachowaniem lub wystąpieniami uchybia powadze sesji lub w sposób oczywisty zakłóca porządek obrad, Przewodniczący obrad może, po uprzednim ostrzeżeniu, nakazać opuszczenie sali obrad.

     § 15.

     1. Radni mogą składać interpelacje i wolne wnioski. Mogą one być składane w formie pisemnej lub ustnej Przewodniczącemu obrad i Burmistrzowi w czasie sesji lub pisemnie Burmistrzowi w okresie pomiędzy sesjami.
     2. Inne osoby obecne na sesji mogą zgłaszać zapytania i wnioski w części obrad: „wolne wnioski”.
     3. Odpowiedzi na interpelacje udziela Burmistrz. W przypadku niemożności udzielenia natychmiastowej odpowiedzi, wyjaśnienie udzielane jest w formie pisemnej w terminie do 14 dni.
     4. Biuro Rady prowadzi ewidencję zgłoszonych interpelacji, wolnych wniosków, zapytań oraz wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz czuwa nad ich terminowym rozpatrywaniem.

     § 16.

      1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący obrad kończy sesję, wypowiadając formułę: „Zamykam ... sesję Rady Miejskiej w Łomiankach”.
      2. Jeśli obrady sesji nie zostały zakończone na danym posiedzeniu, przewodniczący obrad informuje o terminie następnego posiedzenia.

      § 17.

      O uchwałach podjętych na sesji Urząd informuje mieszkańców w sposób określony prawem.

      Rozdział III
      Uchwały Rady

      § 18.


      Rada działa na sesjach podejmując uchwały.

      § 19.

      1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, chyba że ustawa stanowi inaczej.
      2. Przy równej liczbie głosów „za” i „przeciw” uchwała nie jest podjęta.
      3. Zwykła większość oznacza więcej głosów „za” niż „przeciw”, bez względu na liczbę „wstrzymujących się”.
      4. Bezwzględna większość głosów ma miejsce wówczas, gdy została oddana liczba głosów co najmniej o jeden większa od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.


      § 20.

      W głosowaniu jawnym Radni głosują przez podniesienie ręki. Za głosy ważne uznaje się te, które oddano „za”, „przeciw” oraz głosy „wstrzymujące się”.


      § 21.


      1. W głosowaniu tajnym Radni głosują przy pomocy kartek, przy czym za głosy ważne uznaje się te, które oddano w każdorazowo określony sposób i na kartkach ustalonych dla danego głosowania.
      2. W tajnych głosowaniach Rada powołuje Komisję Skrutacyjną spośród Radnych. Komisja sporządza protokół z głosowania, który dołącza się do protokołu obrad.
      3. Radny, którego dotyczy głosowanie nie może być członkiem Komisji Skrutacyjnej .
      4. Rada określa czy wybór Komisji Skrutacyjnej dotyczy jednego głosowania czy więcej.

      § 22.


      1. Głosowanie imienne przeprowadza się w sytuacji przewidzianej przepisami prawa, w ten sposób, że przewodniczący obrad  wyczytuje nazwiska Radnych w kolejności alfabetycznej. Wyczytany Radny opowiada się „za” albo „przeciw” albo „wstrzymuje się”.
      2. Imienne wyniki głosowania wpisuje się do protokołu z sesji.

      § 23.


      1. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem są kierowane do zaopiniowania przez właściwe merytorycznie komisje Rady, a w szczególnych przypadkach do Burmistrza.
      2. Rada może się zwrócić o opinię projektu uchwały do innych organizacji, instytucji bądź osób, które są zainteresowane sposobem rozstrzygnięcia danej sprawy, bądź posiadają dużą wiedzę lub doświadczenie w jej przedmiocie.
      3. Opinie Komisji są odczytywane na sesji przez Przewodniczącego danej Komisji, a w przypadku jego nieobecności przez wiceprzewodniczącego Komisji lub innego członka Komisji.
      4. W wyjątkowych przypadkach Rada może podjąć decyzję o przyjęciu pod obrady projektu uchwały nie posiadającego opinii wszystkich organów wskazanych w ust. 1, jeśli sprawa jest Radnym znana, a okoliczności wymagają szybkiego działania, z zastrzeżeniem przepisu ust. 5.
      5. W trybie określonym w ust. 4 nie można przyjąć pod obrady projektu:
       1) Statutu Gminy,
       2) uchwały o przeprowadzeniu referendum gminnego,
       3) uchwały budżetowej,
       4) uchwały o udzieleniu Burmistrzowi absolutorium.

      § 24.


      1. Przyjęcie projektu uchwały może być poprzedzone dyskusją.
      2. W przypadku braku zgodności co do oceny projektu Rada rozstrzyga zwykłą większością o:
       1) skierowaniu projektu do dalszych prac w Komisjach,
       2) przyjęciu lub odrzuceniu poprawek do projektu, rozpoczynając od najdalej idących,
       3) przyjęciu lub odrzuceniu wniosków mniejszości,
       4) wyborze wariantów przedstawionych przez sprawozdawcę.
      3. Przed każdym głosowaniem, zgodnie z ust. 2, może zabrać głos sprawozdawca projektu i autor wniosku lub przedstawiciel mniejszości.
      4. Przed ostatecznym głosowaniem nad projektem, w którym Rada dokonała zmian, przedstawiciel autorów projektu uchwały może zgłosić wniosek o wycofanie projektu lub odesłanie go do dalszych prac w Komisjach.
      5. W ostatecznym głosowaniu decyduje się o przyjęciu lub odrzuceniu całości uzgodnionego wcześniej tekstu projektu uchwały.


      § 25.

      1. Uchwała Rady powinna zawierać:
       1) kolejny rzymski numer sesji oraz kolejny arabski numer uchwały w czasie kadencji Rady i rok podjęcia uchwały,
       2) datę i tytuł,
       3) podstawę prawną,
       4) dokładną merytoryczną treść,
       5) termin wejścia uchwały w życie i ewentualny czas jej obowiązywania,
       6) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
       7) określenie podmiotu, któremu powierza się wykonanie uchwały i ewentualnie złożenie sprawozdania po jej wykonaniu,
       8) postanowienie dotyczące sposobu podania treści uchwały do wiadomości publicznej, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa.
      2. Uchwała i uzasadnienie do niej podpisywane są  przez przewodniczącego obrad.


      Rozdział IV
      Organizacja wewnętrzna Rady i jej Komisji

      § 26.

      1. Rada wybiera ze swego składu, w odrębnych tajnych głosowaniach, Przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczącego z dowolnej liczby kandydatów zgłoszonych przez Radnych uczestniczących w sesji, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
      2. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów, głosowanie powtarza się, z tym, że do następnej tury przechodzą dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
      3. Warunkiem kandydowania jest wyrażenie zgody przez kandydata. Kandydat może wycofać zgodę przed kolejną turą głosowania.
      4. Odwołanie Przewodniczącego Rady lub wiceprzewodniczącego Rady może nastąpić na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, w trybie określonym w ust. 1.
      5. W przypadku złożenia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady lub wiceprzewodniczącego Rady, Rada podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji zwykłą większością głosów. Niepodjęcie uchwały w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym uchwała powinna być podjęta.


      § 27.

      1. Rada ze swojego grona może powoływać Komisje do określonych zadań, ustalając ich przedmiot działania, zakres oraz skład osobowy.
      2. Rada może określić liczbę członków poszczególnych Komisji oraz zasady łączenia członkostwa Radnych w Komisjach.
      3. Ilość członków Komisji nie może przekraczać 50% ustawowego składu Rady.
      4. Każdy Radny z wyjątkiem przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady jest zobowiązany do działalności w co najmniej jednej Komisji.
      5. Rada wybiera przewodniczących Komisji spośród Radnych danej Komisji w odrębnych głosowaniach, zwykłą większością głosów.
      6. Komisja wybiera i odwołuje ze swego składu wiceprzewodniczących Komisji zwykłą większością głosów.
      7. Odwołanie przewodniczącego Komisji, poszczególnych jej członków lub całej Komisji może nastąpić na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady zwykłą większością głosów.
      8. W przypadku złożenia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji lub członkostwa w Komisji, Rada podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji zwykłą większością głosów. Niepodjęcie uchwały w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.
      9. Rada może podczas kadencji dokonywać zmian w składzie Komisji.

      § 28.


      Rada powołuje następujące Komisje:
      1) Rewizyjną, działającą w zakresie określonym Regulaminem Pracy Komisji Rewizyjnej,
      2) Budżetową, działającą w zakresie opiniowania i oceny budżetu Gminy,
      3) Społeczną, działającą w zakresie kultury, pomocy społecznej, sportu i rekreacji, zdrowia, ochrony środowiska, współpracy z organami sołectw i osiedli, integracji i oświaty,
      4) Techniczną, działającą w zakresie infrastruktury technicznej, budownictwa, inwestycji, działalności gospodarczej,
      5) do spraw Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, działającą w zakresie polityki przestrzennej Gminy,
      6) Bezpieczeństwa, działającą w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.


      § 29.


      1. Komisje Rady działają w zakresie określonym przez Radę.
      2. Pracami Komisji kieruje ich przewodniczący, a podczas jego nieobecności lub niemożności kierowania pracami - wiceprzewodniczący.
      3. Komisje przedstawiają Radzie plany pracy.
      4. Komisje mogą opracowywać swoje regulaminy, które podlegają zatwierdzaniu przez Radę.
      5. Dopuszcza się wspólne posiedzenia Komisji Rady po uprzednim określeniu przez Przewodniczących Komisji terminu i porządku obrad.

      § 30.


      1. Komisje w zakresie swych zadań:
       1) opiniują projekty uchwał,
       2) rozpatrują sprawy stosownie do swoich kompetencji,
       3) sprawują kontrolę nad wykonaniem uchwał Rady.
      2. Komisje składają Radzie sprawozdanie roczne z prowadzonej działalności w terminie do końca I kwartału roku następnego. 
      3. Burmistrz składa Radzie sprawozdanie roczne z wykonania uchwał w terminie do końca I kwartału roku następnego.

      § 31.


      1. Komisje kierują wnioski na piśmie do Burmistrza.
      2. Burmistrz jest zobowiązany ustosunkować się na piśmie do wniosków Komisji w terminie do 14 dni.


      Rozdział V
      Prawa i obowiązki Radnych

      § 32.


      1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radny składa ślubowanie: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
      2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają i wypowiadają słowo: „Ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.
      3. Radni nieobecni na pierwszej sesji oraz ci, którzy uzyskali mandat w trakcie kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.
      4. Odmowa złożenia ślubowania jest równoznaczna ze zrzeczeniem się mandatu Radnego.

      § 33.

      Radny ma obowiązek:
      1) kierować się dobrem wspólnoty samorządowej Gminy, utrzymywać stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami,
      2) współpracować ze swym samorządem sołeckim lub osiedlowym,
      3) uczestniczyć w sesjach Rady oraz posiedzeniach Komisji, do której należy.

      § 34.


      Radny ma prawo zgłaszania interpelacji i wniosków w trybie określonym w § 15.

      § 35.


      1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
      2. Rozwiązanie z Radnymi stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady. Rada odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym, jeśli uzna, że podstawą rozwiązania tego stosunku mogą być zdarzenia związane z wykonywaniem przez niego mandatu.
      3. Pracodawca jest obowiązany zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.


      § 36.


      Za udział w sesjach Rady, posiedzeniach komisji Rady, a także za udział w pracy innych instytucji samorządowych, do których Radny został wybrany albo desygnowany oraz za udział w szkoleniach i zebraniach, które są niezbędne dla właściwej pracy Rady i jej organów, a do udziału w których Radny został oddelegowany, przysługują mu diety na zasadach określonych przez Radę w odrębnej uchwale.


      Rozdział VI
      Postanowienia końcowe

      § 37.


      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.
      Załącznik nr 8 do Statutu Gminy Łomianki
      do Uchwały Nr XX/116/2012
      Rady Miejskiej w Łomiankach
      z dnia 31 stycznia 2012 r.


      REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ


      § 1.

      1. Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej określa zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej Rady, zwanej dalej Komisją.
      2. Zakres działania Komisji obejmuje funkcje kontrolne oraz opiniodawcze.
      3. Celem działania Komisji jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych do oceny działalności Burmistrza.
      4. Komisja, jako organ Rady, kontroluje działalność Burmistrza, a także jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy.

      § 2.

      1. Komisja prowadzi następujące rodzaje kontroli:
       1) kompleksowe, obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,
       2) problemowe, obejmujące wybrane zagadnienia z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu,
       3) sprawdzające, podejmowane w celu ustalenia stopnia realizacji wyników kontroli.
      2. Komisja pracuje według planu pracy ustalonego przez Radę.
      3. Rada zleca Komisji wykonanie kontroli, a także określa szczegółowo zakres, przedmiot oraz termin jej przeprowadzenia.

      § 3.

       1. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący.
       2. Komisja obraduje na posiedzeniach zwołanych przez przewodniczącego Komisji lub na wniosek co najmniej dwóch członków Komisji.
       3. Posiedzenia Komisji są zwoływane w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
       4. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji lub niemożności kierowania przez niego pracami Komisji, zastępuje go wiceprzewodniczący.

       § 4.

        1. Komisja podejmuje ustalenia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu.
        2. Wnioski Komisji są kierowane do Burmistrza.
        3. Burmistrz jest zobowiązany udzielić pisemnej odpowiedzi na wnioski w terminie określonym przez przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

        § 5.

         1. Z obrad Komisji sporządzany jest protokół.
         2. Protokół powinien zawierać:
          1) stwierdzenie prawomocności obrad oraz nazwiska członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu,
          2) porządek obrad,
          3) przedstawienie przebiegu obrad,
          4) wyniki głosowania i treść podjętych ustaleń,
          5) niezbędne dokumenty i załączniki.
         3. Za przygotowanie protokołu odpowiada przewodniczący Komisji.
         4. Protokół podpisany przez przewodniczącego oraz protokolanta udostępnia się pozostałym członkom komisji celem ewentualnego naniesienia korekt i poprawek.
         5. Ostateczny tekst protokołu zatwierdza Komisja na najbliższym posiedzeniu.
         6. Protokoły wraz z innymi dokumentami zebranymi przez Komisję są przechowywane w Urzędzie.

         § 6.

         1. Przewodniczący Komisji zawiadamia Burmistrza o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej na 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja może ten termin skrócić.
         2. Przepis ten ma również zastosowanie do kierowników jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy.

         § 7.

         1. Kontrolę przeprowadza Komisja na podstawie uchwały Rady, o której mowa w § 2 ust. 3.
         2. Kontrolujący podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, jeżeli wyniki kontroli mogą dotyczyć jego roszczeń, praw lub obowiązków jego małżonka, krewnych i powinowatych bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Kontrolujący może być wyłączony również w razie stwierdzenia innych przyczyn, które mogą mieć wpływ na bezstronność postępowania. Decyzję w tym zakresie podejmuje Komisja.

         § 8.

         W ramach przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący uprawniony jest do:
         1) wstępu do pomieszczeń oraz innych obiektów jednostki kontrolowanej,
         2) wglądu do akt i dokumentów znajdujących się w kontrolowanej jednostce, a związanych z przedmiotem kontroli,
         3) wystąpienia do pracowników kontrolowanej jednostki o ustne lub pisemne wyjaśnienia w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli,
         4) przyjmowania oświadczeń od pracowników kontrolowanej jednostki.

         § 9.

         Kierownik jednostki kontrolowanej ma obowiązek:
         1) zapewnienia kontrolującym warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzania kontroli,
         2) pisemnego uzasadnienia odmowy udostępnienia zespołowi kontrolującemu dokumentów, w tym dokumentów objętych tajemnicą państwową.

         § 10.

         1. Podczas dokonywania czynności kontrolnych zespół kontrolujący winien przestrzegać:
          1) przepisów BHP obowiązujących na terenie kontrolowanej jednostki,
          2) przepisów o postępowaniu z informacjami zawierającymi tajemnicę państwową i służbową.
         2. Działalność zespołu kontrolującego nie może naruszać obowiązującego w jednostce kontrolowanej porządku pracy.
         3. Czynności kontrolne winny być dokonywane w sposób najmniej uciążliwy dla kontrolowanego.


         § 11.


         1. Z przebiegu kontroli zespół kontrolujący sporządza protokół, który podpisują wszyscy jego członkowie oraz kierownik jednostki kontrolowanej.
         2. Protokół powinien zawierać:
          1) nazwę jednostki kontrolowanej oraz dane osobowe jej kierownika,
          2) imiona i nazwiska osób kontrolujących,
          3) określenie przedmiotu i zakresu kontroli,
          4) datę kontroli ze wskazaniem czasu jej trwania,
          5) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,
          6) ustalenie nieprawidłowości i uchybień oraz skutków i przyczyn ich powstania, jak również osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
          7) ewentualne wyjaśnienie kierownika jednostki kontrolowanej,
          8) wykaz załączników.
         3. Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo zgłaszania uwag do protokołu w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
         4. Oryginał protokołu przechowywany jest w aktach Komisji, a kopie protokołu przewodniczący Komisji przekazuje Burmistrzowi.

         § 12.

         Komisja przedstawia Radzie roczne sprawozdanie ze swej działalności w terminie do końca I kwartału roku następnego.


         § 13.

         1. Wniosek o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium Burmistrzowi Komisja sporządza w terminie ustawowym i przesyła do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
         2. W głosowaniu nad wnioskiem o absolutorium członkowie Komisji głosują wyłącznie „za” lub „przeciw”.

         § 14.

         W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu Pracy Rady.
         osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji: Jan Grądzki
         osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji do BIP: Agnieszka Grzybowska
         Data wytworzenia informacji: 7.02.2012 r.