BIP
e-urząd
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 100 150 160 170 180 190 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 210 220 230 240 250 300

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr V/11/2011 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Łomiankach2012-06-05 11:12:06
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr V/10/2011 w sprawie wskazania delegata reprezentującego Miasto i Gminę Łomianki w Związku Miast Nadwiślańskich2012-06-05 11:11:59
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr V/10/2011 w sprawie wskazania delegata reprezentującego Miasto i Gminę Łomianki w Związku Miast Nadwiślańskich2012-06-05 10:50:17
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr V/11/2011 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Łomiankach2012-06-05 10:50:09
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr V/12/2011 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Łomiankach2012-06-05 10:50:02
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr V/13/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2011-20212012-06-05 10:49:54
Agnieszka GrzybowskaUchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2011 Nr V/14/20112012-06-05 10:49:46
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr V/15/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii2012-06-05 10:49:32
Agnieszka GrzybowskaUchwała nr V/16/2011 w sprawie Programu i zasad współpracy w 2011 roku Gminy Łomianki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego2012-06-05 10:48:48
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr V/17/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu2012-06-05 10:48:32
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VI/ 18/ 2011 w sprawie wstąpienia Pana Tadeusza Krysteckiego w miejsce radnego, którego mandat wygasł.2012-06-05 10:48:13
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VI/ 19/ 2011 w sprawie wstąpienia Pani Elżbiety Urszuli Podolskiej w miejsce radnego, którego mandat wygasł.2012-06-05 10:48:01
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VI/ 20/ 2011 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, ustalenia jej składu osobowego i wyboru Przewodniczącego.2012-06-05 10:47:42
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VI/ 21/ 2011 w sprawie powołania radnego do składu osobowego komisji Rady Miejskiej w Łomiankach2012-06-05 10:47:35
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VI/ 22/ 2011 w sprawie powołania radnego do składu osobowego komisji Rady Miejskiej w Łomiankach2012-06-05 10:47:28
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VI/ 23/ 2011 w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Łomiankch do Zgromadzenia Związku Międzygminnego \"KAMPINOS\".2012-06-05 10:47:16
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VI/ 24/ 2011 w sprawie nadania nazwy ulicy2012-06-05 10:47:07
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VI/ 25/ 2011 w sprawie nadania nazwy ulicy2012-06-05 10:47:00
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VI/ 26/ 2011 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu2012-06-05 10:46:51
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VI/ 27/ 2011 w sprawie wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę części gminnej nieruchomości gruntowej wraz z usytuowanym na niej obiektem budowlanym oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.2012-06-05 10:46:42
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VI/ 28/ 2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.2012-06-05 10:46:36
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VI/ 29/ 2011 w sprawie wyrażenia woli do przystąpienia do Stowarzyszenia \"Między Wisłą a Kampinosem\" działającego jako Lokalna Grupa Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-20132012-06-05 10:46:28
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VI/ 30/ 2011 w sprawie ustalenia na 2011 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form doskonalenia, na które dofinansowanie bedzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łomianki. 2012-06-05 10:46:21
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VI/ 31/ 2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Łomianki w 2012 roku2012-06-05 10:46:13
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VI/ 32/ 2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/358/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki \"Komunikacja Miejska Łomianki\" Sp. z o.o. w latach 2011-20152012-06-05 10:46:05
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VI/ 33/ 2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu.2012-06-05 10:45:56
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VI/ 34/ 2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2011-20212012-06-05 10:45:48
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VI/ 35/ 2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 20112012-06-05 10:45:42
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VII/ 36/ 2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej2012-06-05 10:45:34
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VII/ 37/ 2011 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej oraz zamianę nieruchomości2012-06-05 10:45:27
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VII/ 38/ 2011 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości2012-06-05 10:45:19
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VII/ 39/ 2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania dofinansowania w 2011 r. na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu miasta i gminy Łomianki, w ramach ,,Gminnego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012 - 20152012-06-05 10:45:08
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VII/ 40/ 2011 w sprawie Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420 W (Wiślana) z drogami gminnymi (ul. Dolna i Zachodnia) w m. Łomianki (budowa ronda)2012-06-05 10:44:59
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VII/ 41/ 2011 w sprawie oreślenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łomianki za I półrocze2012-06-05 10:44:51
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VII/ 42/ 2011 w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Łomiankch.2012-06-05 10:44:43
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VII/ 43/ 2011 w sprawie poręczenia przez gminę Łomianki pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonej Spółce \"Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.\" na zadania inwestycyjne pn.: \"Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w ulicach: Powstańców Warszawy, Reja, Armii Krajowej, Gwardii Ludowej, Batalionów Chłopskich, Weteranów w Łomiankch\" oraz \"Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach: Powstańców Warszawy, Reja, Arm2012-06-05 10:44:35
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VII/ 44/ 2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2011 2012-06-05 10:44:22
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VII/ 45/ 2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2011-20212012-06-05 10:44:11
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VIII/ 46/ 2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 20112012-06-05 10:44:00
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VIII/ 47/ 2011 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.2012-06-05 10:43:47
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VIII/ 48/ 2011 w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chopina” z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki.2012-06-05 10:43:37
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VIII/ 49/ 2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego \"Chopina\".2012-06-05 10:43:08
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VIII/ 50/ 2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/55/2007 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo.2012-06-05 10:42:31
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VIII/ 51/ 2011 w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo część A z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki2012-06-05 10:42:21
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VIII/ 52/ 2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo część A.2012-06-05 10:42:03
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VIII/ 53/ 2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego \"Jeziorna\".2012-06-05 10:41:35
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VIII/ 54/ 2011 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki2012-06-05 10:41:17
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr IX/ 55/ 2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok2012-06-05 10:40:23
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr IX/ 56/ 2011 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Łomianek za 2010 rok2012-06-05 10:40:15
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr IX/ 57/ 2011 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty przez Gminę Łomianki na kapitał zapasowy Spółki \"Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach\" Sp. z o.o. w latach 2012-20142012-06-05 10:40:06
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr IX/ 58/ 2011 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowyh tych organizacji oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi2012-06-05 10:39:58
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr IX/ 59/ 2011 w sprawie sfinansowania pobytu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie2012-06-05 10:39:50
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr IX/ 60/ 2011 w sprawie zmiany Wieloletnirj Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2011-20212012-06-05 10:39:43
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr IX/ 61/ 2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 20112012-06-05 10:39:32
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr X/ 62/ 2011 w sprawie nadania nazwy ulicy2012-06-05 10:39:23
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr X/ 63/ 2011 w sprawie nadania nazwy ulicy2012-06-05 10:21:16
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr X/ 64/ 2011 w sprawie nadania nazwy ulicy2012-06-05 10:21:07
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr X/ 65/ 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/ 29/ 2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 marca 2011 roku, dotyczącej wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia \"Między Wisłą a Kampinosem\" działającego jako Lokalna Grupa Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-20132012-06-05 10:20:57
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr X/ 66/ 2011 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Łomianki 2012-06-05 10:20:35
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr X/ 67/ 2011 w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami \"Komunikacji Miejskiej Łomianki\" Sp. z o.o.2012-06-05 10:20:25
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr X/ 68/ 2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 20112012-06-05 10:20:18
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr X/ 69/ 2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2011-20212012-06-05 10:20:03
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XI/ 70/ 2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/290/2006 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania2012-06-05 10:19:54
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XI/ 71/ 2011 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.2012-06-05 10:19:46
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XI/ 72/ 2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie wieloletniej umowy najmu pomieszczeń Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach2012-06-05 10:19:39
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XI/ 73/ 2011 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie gminnej nieruchomości2012-06-05 10:19:32
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XI/ 74/ 2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z powiatem Warszawskim Zachodnim w sprawie użyczenia pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Łomiankach na potrzeby Filii Wydziału Komunikacji i Transportu Powiatu Warszawskiego Zachodniego2012-06-05 10:19:24
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XI/ 75/ 2011 w sprawie wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę części gminnej nieruchomości gruntowej oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy2012-06-05 10:19:16
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XI/ 76/ 2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/ 67/ 2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami \"Komunikacji Miejskiej Łomianki\" Sp. z o.o.2012-06-05 10:19:06
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XII/77/2011 w sprawie uznania za Bohatera Ziemi Łomiankowskiej2012-06-05 10:18:58
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIV/78/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2011-20212012-06-05 10:18:50
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIV/79/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 20112012-06-05 10:18:37
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XV/ 80/ 2011 w sprawie pozostawienia zgłoszeń dwóch kandydatów na ławników bez dalszego biegu2012-06-05 10:18:27
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XV/ 81/ 2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie2012-06-05 10:18:16
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XV/ 82/ 2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych2012-06-05 10:18:05
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XV/ 83/ 2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie2012-06-05 10:17:58
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XV/ 84/ 2011 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych2012-06-05 10:17:50
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XV/ 85/ 2011 w sprawie emisji obligacji gminnych2012-06-05 10:17:40
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XV/ 86/ 2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2011-20212012-06-05 09:52:45
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XV/ 87/ 2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 20112012-06-05 09:52:36
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XVI/ 88/ 2011 w sprawie odwołania radnego Henryka Staniaka ze składu osobowej Komisji ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego2012-06-05 09:52:27
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XVI/ 89/ 2011 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalenia, poboru i terminu płatności opłaty targowej oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso2012-06-05 09:52:17
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XVI/ 90/ 2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych2012-06-05 09:52:07
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XVII/ 91/ 2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości2012-06-05 09:51:59
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XVIII/ 92/ 2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Łomianki oraz taryf za ścieki dowożone taborem asenizacyjnym przed podmioty gospodarcze spoza terenu gminy Łomianki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.2012-06-05 09:51:51
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIX/ 93/ 2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 20122012-06-05 09:51:43
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIX/ 94/ 2011 w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku2012-06-05 09:51:16
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIX/ 95/ 2011 w sprawie programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2012 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie2012-06-05 09:51:08
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIX/ 96/ 2011 w sprawie wyrażenia zgody na najem powierzchni użytkowej w budynku Szkoły Podstawowej w Łomiankach2012-06-05 09:50:41
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIX/ 97/ 2011 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek2012-06-05 09:50:32
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIX/ 98/ 2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego2012-06-05 09:50:21
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIX/ 99/ 2011 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy2012-06-05 09:50:06
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIX/ 100/ 2011 w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki2012-06-05 09:49:58
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIX/ 101/ 2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/ 67/ 2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami \"Komunikacji Miejskiej Łomianki\" Sp. z o.o.2012-06-05 09:49:51
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIX/ 102/ 2011 w sprawie ustalenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości2012-06-05 09:49:43
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIX/ 103/ 2011 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki2012-06-05 09:49:30
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIX/ 104/ 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/ 253/ 2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kępy Kiełpińskiej2012-06-05 09:47:14
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIX/ 105/ 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/ 118/ 2007 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowej Południe2012-06-05 09:47:05
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIX/ 106/ 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/ 254/ 2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne2012-06-05 09:46:55
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIX/ 107/ 2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 20112012-06-05 09:46:42