BIP
e-urząd
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 100 150 160 170 180 190 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 210 220 230 240 250 300

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VII/ 44/ 2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2011 2012-06-06 09:05:06
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VII/ 45/ 2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2011-20212012-06-06 09:04:58
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VIII/ 46/ 2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 20112012-06-06 09:04:50
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VIII/ 47/ 2011 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.2012-06-06 09:04:35
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VIII/ 48/ 2011 w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chopina” z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki.2012-06-06 09:04:28
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VIII/ 49/ 2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego \"Chopina\".2012-06-06 09:04:19
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VIII/ 50/ 2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/55/2007 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo.2012-06-06 09:03:52
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VIII/ 51/ 2011 w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo część A z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki2012-06-06 09:03:44
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VIII/ 52/ 2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo część A.2012-06-06 09:03:35
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VIII/ 52/ 2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo część A.2012-06-06 09:03:16
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VIII/ 53/ 2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego \"Jeziorna\".2012-06-06 09:02:52
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr VIII/ 54/ 2011 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki2012-06-06 09:02:41
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr IX/ 55/ 2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok2012-06-06 09:02:07
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr IX/ 56/ 2011 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Łomianek za 2010 rok2012-06-06 09:01:59
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr IX/ 57/ 2011 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty przez Gminę Łomianki na kapitał zapasowy Spółki \"Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach\" Sp. z o.o. w latach 2012-20142012-06-06 09:01:50
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr IX/ 58/ 2011 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowyh tych organizacji oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi2012-06-06 09:01:40
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr IX/ 59/ 2011 w sprawie sfinansowania pobytu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie2012-06-06 09:01:30
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr IX/ 60/ 2011 w sprawie zmiany Wieloletnirj Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2011-20212012-06-06 09:01:22
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr IX/ 61/ 2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 20112012-06-06 09:01:14
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr X/ 62/ 2011 w sprawie nadania nazwy ulicy2012-06-06 09:00:57
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr X/ 63/ 2011 w sprawie nadania nazwy ulicy2012-06-06 09:00:48
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr X/ 64/ 2011 w sprawie nadania nazwy ulicy2012-06-06 08:59:30
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr X/ 65/ 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/ 29/ 2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 marca 2011 roku, dotyczącej wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia \"Między Wisłą a Kampinosem\" działającego jako Lokalna Grupa Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-20132012-06-06 08:59:18
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr X/ 66/ 2011 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Łomianki 2012-06-06 08:59:07
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr X/ 67/ 2011 w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami \"Komunikacji Miejskiej Łomianki\" Sp. z o.o.2012-06-06 08:58:55
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr X/ 68/ 2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 20112012-06-06 08:58:33
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr X/ 69/ 2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2011-20212012-06-06 08:58:12
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr X/ 69/ 2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2011-20212012-06-06 08:57:39
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr X/ 67/ 2011 w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami \"Komunikacji Miejskiej Łomianki\" Sp. z o.o.2012-06-06 08:57:28
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr X/ 67/ 2011 w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami \"Komunikacji Miejskiej Łomianki\" Sp. z o.o.2012-06-06 08:57:19
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XI/ 70/ 2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/290/2006 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania2012-06-06 08:57:01
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XI/ 71/ 2011 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.2012-06-06 08:56:53
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XI/ 72/ 2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie wieloletniej umowy najmu pomieszczeń Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach2012-06-06 08:56:45
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XI/ 73/ 2011 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie gminnej nieruchomości2012-06-06 08:56:36
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XI/ 74/ 2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z powiatem Warszawskim Zachodnim w sprawie użyczenia pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Łomiankach na potrzeby Filii Wydziału Komunikacji i Transportu Powiatu Warszawskiego Zachodniego2012-06-06 08:56:29
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XI/ 75/ 2011 w sprawie wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę części gminnej nieruchomości gruntowej oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy2012-06-06 08:56:21
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XI/ 76/ 2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/ 67/ 2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami \"Komunikacji Miejskiej Łomianki\" Sp. z o.o.2012-06-06 08:55:22
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XII/77/2011 w sprawie uznania za Bohatera Ziemi Łomiankowskiej2012-06-06 08:55:14
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIV/78/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2011-20212012-06-06 08:55:06
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIV/79/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 20112012-06-06 08:54:53
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XV/ 80/ 2011 w sprawie pozostawienia zgłoszeń dwóch kandydatów na ławników bez dalszego biegu2012-06-06 08:54:44
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XV/ 81/ 2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie2012-06-06 08:54:36
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XV/ 82/ 2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych2012-06-06 08:54:26
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XV/ 83/ 2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie2012-06-06 08:54:18
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XV/ 84/ 2011 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych2012-06-06 08:54:09
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XV/ 85/ 2011 w sprawie emisji obligacji gminnych2012-06-06 08:54:00
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XV/ 86/ 2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2011-20212012-06-06 08:53:50
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XV/ 87/ 2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 20112012-06-06 08:53:42
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XVI/ 88/ 2011 w sprawie odwołania radnego Henryka Staniaka ze składu osobowej Komisji ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego2012-06-06 08:53:34
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XVI/ 89/ 2011 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalenia, poboru i terminu płatności opłaty targowej oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso2012-06-06 08:53:26
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XVI/ 90/ 2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych2012-06-06 08:53:18
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XVII/ 91/ 2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości2012-06-06 08:53:10
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XVIII/ 92/ 2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Łomianki oraz taryf za ścieki dowożone taborem asenizacyjnym przed podmioty gospodarcze spoza terenu gminy Łomianki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.2012-06-06 08:53:00
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIX/ 93/ 2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 20122012-06-06 08:52:51
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIX/ 94/ 2011 w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku2012-06-06 08:52:42
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIX/ 95/ 2011 w sprawie programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2012 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie2012-06-06 08:52:34
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIX/ 96/ 2011 w sprawie wyrażenia zgody na najem powierzchni użytkowej w budynku Szkoły Podstawowej w Łomiankach2012-06-06 08:52:25
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIX/ 97/ 2011 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek2012-06-06 08:52:18
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIX/ 98/ 2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego2012-06-06 08:52:10
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIX/ 99/ 2011 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy2012-06-06 08:52:02
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIX/ 100/ 2011 w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki2012-06-06 08:51:54
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIX/ 101/ 2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/ 67/ 2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami \"Komunikacji Miejskiej Łomianki\" Sp. z o.o.2012-06-06 08:51:45
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIX/ 102/ 2011 w sprawie ustalenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości2012-06-06 08:51:35
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIX/ 103/ 2011 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki2012-06-06 08:51:19
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIX/ 103/ 2011 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki2012-06-06 08:50:59
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIX/ 100/ 2011 w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki2012-06-06 08:50:13
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIX/ 100/ 2011 w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki2012-06-06 08:50:09
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIX/ 101/ 2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/ 67/ 2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami \"Komunikacji Miejskiej Łomianki\" Sp. z o.o.2012-06-06 08:49:57
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIX/ 101/ 2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/ 67/ 2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami \"Komunikacji Miejskiej Łomianki\" Sp. z o.o.2012-06-06 08:49:52
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIX/ 104/ 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/ 253/ 2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kępy Kiełpińskiej2012-06-06 08:49:32
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIX/ 102/ 2011 w sprawie ustalenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości2012-06-06 08:49:22
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIX/ 102/ 2011 w sprawie ustalenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości2012-06-06 08:49:16
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIX/ 105/ 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/ 118/ 2007 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowej Południe2012-06-06 08:48:56
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIX/ 106/ 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/ 254/ 2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne2012-06-06 08:48:37
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIX/ 107/ 2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 20112012-06-06 08:48:28
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIX/ 108/ 2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2011-20212012-06-06 08:48:17
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIX/ 109/ 2011 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 20112012-06-06 08:48:07
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XIX/ 110/ 2011 w sprawie odwołania radnego Krzysztofa Wawra ze składu Komisji Budżetowej i powołania do składu Komisji Budżetowej radnej Ewy Sidorzak2012-06-06 08:47:52
Agnieszka GrzybowskaUchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2012 Nr XX/ 114/ 2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku2012-06-05 15:58:36
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XX/ 116/ 2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łomianki2012-06-05 15:58:17
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XX/ 111/ 2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie wieloletniej umowy najmu pomieszczeń Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach2012-06-05 15:56:37
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XX/ 112/ 2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy2012-06-05 15:56:28
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XX/ 113/ 2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Łomianek Tomasza Henryka Dąbrowskiego2012-06-05 15:56:20
Agnieszka GrzybowskaUchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2012 Nr XX/ 114/ 2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku2012-06-05 15:56:11
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XX/ 115/ 2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2012-20212012-06-05 15:56:01
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XX/ 116/ 2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łomianki2012-06-05 15:55:51
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XXI/ 117/ 2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miejskiej2012-06-05 15:55:38
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XXI/ 118/ 2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej2012-06-05 15:55:31
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XXI/ 119/ 2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej2012-06-05 15:55:24
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XXI/ 120/ 2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników2012-06-05 15:55:12
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XXI/ 121/ 2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wyznaczenia podmiotu organizującego pracę z rodziną oraz dokonania zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach2012-06-05 15:55:02
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XXI/ 122/ 2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/158/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso2012-06-05 15:54:53
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XXI/ 123/ 2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpin z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki2012-06-05 15:54:42
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XXI/ 124/ 2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpin2012-06-05 15:54:31
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XXI/ 125/ 2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie nadania nazwy ulicy2012-06-05 15:54:10
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XXI/ 126/ 2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie nadania nazwy ulicy2012-06-05 15:54:00
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XXI/ 127/ 2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę części gminnej nieruchomości gruntowej oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy2012-06-05 15:53:51
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XXI/ 128/ 2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie wieloletniej umowy najmu pomieszczeń Integracyjnego Centrum Dydaktycznio Sportowego w Łomiankach2012-06-05 15:53:43
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XXI/ 129/ 2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania dofinansowania w 2012 r. na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łomianki, w ramach \"Gminnego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015\"2012-06-05 15:53:35
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XXI/ 121/ 2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wyznaczenia podmiotu organizującego pracę z rodziną oraz dokonania zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach2012-06-05 15:52:28