BIP
e-urząd
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 10 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 40 50 60 70 80 130 230

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Agata ZakrzewskaRGP.6733.28.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2017-11-24 13:05:06
Agata ZakrzewskaRGP.6733.28.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w działce nr ew. 1015, położonej w Łomiankach Dolnych gm. Łomianki, w ramach inwestycji polegającej na „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej w Gminie Łomianki w ulicach: Wiślana cz. II, Brzegowa, Azalii, Kamińskiego cz. II, Łużycka, Krajobrazowa, Lisieckiego K. Dziadka, drogi dojazdowe do ul. Wiślanej, drogi dojazdowe do ul. Łużyckiej, drogi dojazdowe do ul. Brzegowej w Łomiankach.2017-11-24 13:03:56
Agata ZakrzewskaRGP.6733.25.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania2017-11-24 12:45:51
Agata ZakrzewskaRGP.6733.25.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania2017-11-24 12:45:28
Agata ZakrzewskaRGP.6733.25.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, w działkach nr ew. 449/4, 449/15, położonych w Łomiankach Dolnych gm. Łomianki, w ramach inwestycji polegającej na „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej w Gminie Łomianki w ulicach: Wiślana cz. II, Brzegowa, Azalii, Kamińskiego cz. II, Łużycka, Krajobrazowa, Lisieckiego K. Dziadka, drogi dojazdowe do ul. Wiślanej, drogi dojazdowe do ul. Łużyckiej, drogi dojazdowe do ul. Brzegowej w Łomiankach”.2017-11-24 12:43:10
Agata ZakrzewskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2017-11-24 12:37:09
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.200.2017 z dnia 22 listopada 2017 roku sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach.2017-11-23 16:05:20
Agata ZakrzewskaXXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - protokół 2017-11-23 16:01:40
Agata ZakrzewskaXXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - protokół 2017-11-23 16:01:23
Agata ZakrzewskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2017-11-23 15:58:07
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXV/418/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu miasta i gminy Łomianki, w ramach \"Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łomianki na lata 2017-220 z uwzględnieniem lat 2021-2024\"2017-11-22 13:15:56
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXV/418/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu miasta i gminy Łomianki, w ramach \"Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łomianki na lata 2017-220 z uwzględnieniem lat 2021-2024\"2017-11-22 13:15:47
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXV/417/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. sprawie przyjęcia \"Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łomianki na lata 2017-2020, z uwzględnieniem lat 2021-2024\"2017-11-22 13:10:38
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXV/416/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy m. st. Warszawą, Gminą Łomianki, Gminą Czosnów, i Gminą Izabelin na wykonywanie zadań publicznych z zakresu publicznego transportu zbiorowego2017-11-22 13:07:29
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXV/415/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy do Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą \"Stowarzyszenie Gmin Kampinoskich\"2017-11-22 13:04:56
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXV/414/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Łomiankach przy ul. Staszica 22017-11-22 13:02:01
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXV/414/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Łomiankach przy ul. Staszica 22017-11-22 13:00:15
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXV/413/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarciea umowy dzierżawy2017-11-22 12:59:05
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXV/412/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łomianki2017-11-22 12:54:53
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXV/411/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie2017-11-22 12:53:28
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXV/410/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 20182017-11-22 12:51:23
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXV/409/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku2017-11-22 12:49:38
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXV/408/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łomianki2017-11-22 12:47:34
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXV/408/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łomianki2017-11-22 12:46:32
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXV/408/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łomianki2017-11-22 12:46:17
Leszek GizińskiKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2017-11-22 12:15:52
Leszek GizińskiRZP.271.60.2017 - Ogłoszenie + SIWZ2017-11-21 15:07:01
Leszek GizińskiRZP.271.60.2017 - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ulicy w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Budowa ul. Kościelna Droga” – 2015/112017-11-21 15:04:53
Leszek GizińskiKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2017-11-21 12:01:35
Leszek GizińskiWOŚ.6220.7.2017 - Obwieszczenie z 17.11.20172017-11-21 11:48:02
Leszek GizińskiWOŚ.6220.7.2017 - wykonanie studni głębinowej na działce nr ewid. 229/14, obręb Kiełpin, w gminie Łomianki2017-11-21 11:47:29
Leszek GizińskiWOŚ.6220.7.2017 - wykonanie studni głębinowej na działce nr ewid. 229/14, obręb Kiełpin, w gminie Łomianki2017-11-21 11:47:14
Leszek GizińskiWOŚ.6220.7.2017 - Obwieszczenie z 17.11.20172017-11-21 11:45:39
Leszek GizińskiWOŚ.6220.7.2017 - Obwieszczenie z 17.11.20172017-11-21 11:43:51
Leszek GizińskiWOŚ.6220.7.2017 - Obwieszczenie z 17.11.20172017-11-21 11:43:24
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Inspektora ds. administracyjnych2017-11-21 11:36:22
Leszek GizińskiRKA.2110.13.2017 - wynik naboru2017-11-21 11:35:36
Leszek GizińskiKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2017-11-21 09:39:01
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.199.2017 z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20172017-11-20 19:13:34
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.198.2017 z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20172017-11-20 19:10:41
Leszek GizińskiRZP.271.58.2017 - zmiana ogłoszenia + pytanie 1 + załączniki2017-11-20 13:08:11
Leszek GizińskiWOŚ.6220.8.2017 - Obwieszczenie 17.11.20172017-11-20 12:51:22
Leszek GizińskiWOŚ.6220.8.2017 - Obwieszczenie 17.11.20172017-11-20 12:46:37
Leszek GizińskiRI.042.4.47.2016 - Dostawa i montaż 40 sztuk dwustronnych tablic informacyjnych - protokół2017-11-17 14:41:37
Leszek GizińskiRKA.2110.16.2017 - Nabór na stanowisko2017-11-17 11:36:59
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektor ds. geodezji2017-11-17 11:35:17
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektor ds. geodezji2017-11-17 11:34:31
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektor ds. geodezji2017-11-17 11:34:04
Leszek GizińskiWOŚ.6220.8.2017 - zagospodarowanie terenu pod wakepark2017-11-17 09:03:39
Leszek GizińskiWOŚ.6220.8.2017 - zagospodarowanie terenu pod wakepark2017-11-17 09:03:16
Leszek GizińskiWOŚ.6220.8.2017 - zagospodarowanie terenu pod wakepark2017-11-17 09:00:52
Leszek GizińskiRGP.6733.23.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania2017-11-16 16:24:44
Leszek GizińskiRGP.6733.23.2017 - Ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej SN, linii kablowej nN ze złączami kablowymi i słupa nN oraz kontenerowej stacji transformatorowej , na działach nr ew. 503/1, 503/2, 473/4, 484/1, 484/2, 484/3, 484/4, położonych w Łomiankach obręb nr 0023 przy ul. Akacjowej2017-11-16 16:22:56
Leszek GizińskiRGP.6733.23.2017 - Ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej SN, linii kablowej nN ze złączami kablowymi i słupa nN oraz kontenerowej stacji transformatorowej , na działach nr ew. 503/1, 503/2, 473/4, 484/1, 484/2, 484/3, 484/4, położonych w Łomiankach obręb nr 0023 przy ul. Akacjowej2017-11-16 16:22:39
Leszek GizińskiWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2017 roku:2017-11-16 12:27:01
Leszek GizińskiRZP.271.49.2017 - Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej - zad 2015/51 2017-11-16 12:08:01
Leszek GizińskiRZP.271.55.2017 - Przebudowa ulicy Armii Krajowej w ramach zadania pn.: Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)” - zad 2014/022017-11-16 12:07:25
Leszek GizińskiRZP.271.55.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2017-11-16 12:06:57
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektor/Inspektora ds. księgowości budżetowej (2 etaty)2017-11-16 12:03:08
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektor/Inspektora ds. księgowości budżetowej2017-11-16 12:02:54
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektor/Inspektora ds. księgowości budżetowej2017-11-16 12:02:43
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych2017-11-16 12:02:24
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Inspektora ds. geodezji2017-11-16 12:02:08
Leszek GizińskiRKA.2110.14.2017 - wynik naboru2017-11-16 12:01:42
Agata ZakrzewskaObwieszczenie nr 27/2017 - wszczęcie 2017-11-15 15:08:02
Agata ZakrzewskaObwieszczenie nr 27/2017 Starosty warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ul. Fabrycznej2017-11-15 15:06:38
Agata ZakrzewskaRZP.271.54.2017 - Informacje art. 86 ust. 5 pzp 2017-11-15 13:19:38
Agata ZakrzewskaRZP.271.54.2017 - Informacje art. 86 ust. 5 pzp 2017-11-15 13:19:00
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.197.2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Łomianki na rok 20182017-11-15 13:07:29
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.196.2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie przedstawienia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2018-20252017-11-15 13:07:02
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.196.2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie przedstawienia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2018-20252017-11-15 13:06:56
Joanna ZielkeZarządzenie Nr RKA.0050.197.2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Łomianki na rok 20182017-11-14 20:50:47
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.197.2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Łomianki na rok 20182017-11-14 16:03:36
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Inspektora ds. administracyjnych - wynik2017-11-14 16:00:57
Leszek GizińskiWG.PA.6620.2.3.2017.SJ - Informacja o rozpoczęciu przez Wykonawcę pracy geodezyjnej, zgłoszonej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ożarowie Mazowieckim i zarejestrowanej pod nr ewidencyjnym OD.6640.1.4925.2017, dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: 0021, 0022, 0023, 0024 położonych w jednostce ewidencyjnej Łomianki - miasto (143205_4), w powiecie warszawskim zachodnim, województwo mazowieckie2017-11-14 13:13:47
Leszek GizińskiRZP.271.59.2019 - Ogłoszenia + SIWZ + załączniki2017-11-14 12:37:48
Leszek GizińskiRZP.271.59.2019 - Ogłoszenia + SIWZ + załączniki2017-11-14 12:37:28
Leszek GizińskiRZP.271.59.2019 - Budowa sceny widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Centrum Kultury w Łomiankach przy ul. Gościńcowej/ Wiejskiej/ Szczęśliwej (dz. ew. nr 861 z obrębu 0005), w ramach zadania inwestycyjnego nr 2015/42 pn: „Zagospodarowanie działek nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach”2017-11-14 12:25:58
Agata ZakrzewskaRZP.271.49.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2017-11-13 17:21:55
Agata ZakrzewskaNabór na stanowisko: Podinspektor/Inspektora ds. księgowości budżetowej2017-11-13 17:14:19
Agata ZakrzewskaNabór na stanowisko: Podinspektor/Inspektora ds. księgowości budżetowej2017-11-13 17:14:01
Agata ZakrzewskaRKA.2110.15.2017 - Nabór na stanowisko2017-11-13 17:13:20
Agata ZakrzewskaNabór na stanowisko: Podinspektor/Inspektora ds. księgowości budżetowej2017-11-13 17:11:59
Leszek GizińskiRZP.271.57.2017 - Informacje art. 86 ust. 5 pzp2017-11-10 11:54:51
Leszek Giziński XXXV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 16 listopada 2017 roku - wniosek burmistrza2017-11-09 16:16:35
Leszek Giziński XXXV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 16 listopada 2017 roku - wniosek burmistrza2017-11-09 16:16:23
Leszek GizińskiXXXV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 16 listopada 2017 roku - wniosek burmistrza2017-11-09 16:10:20
Leszek GizińskiXXXV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 16 listopada 2017 roku - wniosek burmistrza2017-11-09 16:08:59
Leszek GizińskiWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2017 roku:2017-11-08 18:27:01
Leszek GizińskiWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2017 roku:2017-11-08 15:29:25
Leszek GizińskiWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2017 roku:2017-11-08 15:29:12
Leszek GizińskiWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2017 roku:2017-11-08 15:28:45
Leszek GizińskiRZP.271.54.2017 - Załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ RZP wersja edytowalna2017-11-08 11:28:38
Leszek GizińskiWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2017 roku:2017-11-07 15:55:21
Leszek GizińskiWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2017 roku:2017-11-07 13:47:56
Leszek Giziński Konsultacje społeczne w przedmiocie koncepcji budowy przedszkola w Łomiankach przy ul. Szczęśliwej - wynik konsultacji2017-11-07 13:23:58
Leszek GizińskiKonsultacje społeczne w przedmiocie koncepcji budowy przedszkola w Łomiankach przy ul. Piaskowej - wynik konsultacji2017-11-07 13:21:51
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXI/ 294/ 97 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 grudnia 1997 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar położony w m. Łomianki, obręb 2-03, przy ulicy Granicznej2017-11-07 11:20:37
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXI/ 292/ 97 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 grudnia 1997 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar położony we wsi Kiełpin gmina Łomianki2017-11-07 11:20:10
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXI/ 289/ 97 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 grudnia 1997 roku w sprawie pprzyjęcia darowizny działki drogowej oraz nabycia działki drogowej2017-11-07 11:19:53