BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP
Zgromadzenia Publiczne

0 10 20 30 40 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 60 70 80 90 100 150 250 350

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektora/Inspektora ds. księgowości podatków i opłat lokalnych2018-05-18 14:16:17
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXVII/428/2017 z dnia 14 grudnia 2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łomianki Śródmieście” 2018-05-18 13:17:52
Leszek GizińskiDowóz uczniów do szkół i przedszkoli2018-05-18 13:13:30
Leszek GizińskiWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2018-05-18 13:09:25
Leszek GizińskiUchwała Nr XLII/480/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Łomianki2018-05-18 12:54:17
Leszek GizińskiUchwała Nr XLII/482/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 w sprawie zmiany Statutu Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach2018-05-18 12:53:58
Leszek GizińskiUchwała Nr XLII/480/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Łomianki2018-05-18 12:52:50
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/474/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/307/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gminazjów prowadzonych przez Gminę Łomianki do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe2018-05-18 12:52:02
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/471/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kępy Kiełpińskiej2018-05-18 12:51:09
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/470/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne - etap II2018-05-18 12:50:11
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/469/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego \"Stare Łomianki\"2018-05-18 12:47:30
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/468/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/303/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów2018-05-18 12:46:34
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/467/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 20182018-05-18 12:45:28
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/465/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łomianki2018-05-18 12:43:33
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/464/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie podziału Gminy Łomianki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych2018-05-18 12:42:32
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/464/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie podziału Gminy Łomianki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych2018-05-18 12:41:42
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/464/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie podziału Gminy Łomianki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych2018-05-18 12:30:37
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/463/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie podziału Gminy Łomianki na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym2018-05-18 12:29:06
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIX/460/2018 z dnia 25 stycznia 2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Polski2018-05-18 12:27:32
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIX/459/2018 z dnia 25 stycznia 2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Północny-Zachód”2018-05-18 12:26:14
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIX/458/2018 z dnia 25 stycznia 2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Północny-Wschód”2018-05-18 12:24:52
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIX/457/2018 z dnia 25 stycznia 2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Południowy-Zachód”2018-05-18 12:21:55
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIX/456/2018 z dnia 25 stycznia 2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Południowy-Wschód”2018-05-18 12:18:51
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIX/451/2018 z dnia 25 stycznia 2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki oraz warunków zwolnienia z tych opłat2018-05-18 12:17:52
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXVIII/442/2017 z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łomianki przez inne niż Gmina Łomianki osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji2018-05-18 11:08:04
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXVIII/442/2017 z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łomianki przez inne niż Gmina Łomianki osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji2018-05-18 11:07:49
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXVII/437/2017 z dnia 14 grudnia 2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/143/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie podjęcia programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin opiekujących się sierotami zupełnymi, dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych oraz dziećmi niepełnosprawnymi na terenie Gminy Łomianki 2018-05-18 11:06:23
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXVII/436/2017 z dnia 14 grudnia 2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/142/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie realizacji programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Łomianki 2018-05-18 11:02:05
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXVII/435/2017 z dnia 14 grudnia 2017 w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o.o. 2018-05-18 11:00:32
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXVII/433/2017 z dnia 14 grudnia 2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/211/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych 2018-05-18 10:57:56
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXVII/432/2017 z dnia 14 grudnia 2017 w sprawie zmiany Statutu Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach 2018-05-18 10:57:21
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXVII/429/2017 z dnia 14 grudnia 2017 w sprawie opłaty targowej 2018-05-18 10:55:53
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXVII/428/2017 z dnia 14 grudnia 2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łomianki Śródmieście” 2018-05-18 10:53:00
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXVII/427/2017 z dnia 14 grudnia 2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna - etap I 2018-05-18 10:50:48
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXVII/426/2017 z dnia 14 grudnia 2017 w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Łomianki na rok 20182018-05-18 10:49:14
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXVI/423/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. sprawie zmiany uchwały Nr LX/348/2015 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunków na terenie gminy Łomianki2018-05-18 10:46:18
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIV/406/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Leśna – etap II2018-05-18 10:44:56
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIV/405/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy oraz części sołectwa Dziekanów Leśny 2018-05-18 10:40:36
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIV/404/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie Gminy Łomianki 2018-05-18 10:39:06
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIV/400/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Łomianki”2018-05-18 10:37:58
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/389/2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi2018-05-18 10:37:00
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/388/2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,2018-05-18 10:35:30
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/380/2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łomianki2018-05-18 10:33:44
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/380/2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łomianki2018-05-18 10:33:32
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/379/2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowej części osiedla Buraków – etap II2018-05-18 10:32:31
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXII/372/2017 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Pionierów w mieście Łomianki2018-05-18 10:25:37
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXII/373/2017 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy I Armii Wojska Polskiego w mieście Łomianki2018-05-18 10:25:29
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXII/374/2017 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Gwardii Ludowej w mieście Łomianki2018-05-18 10:25:21
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXII/375/2017 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy gen. Zygmunta Berlinga w mieście Łomianki2018-05-18 10:25:11
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/383/2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/307/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łomianki do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe2018-05-18 10:24:54
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/378/2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne – etap I2018-05-18 10:24:30
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/383/2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/307/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łomianki do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe2018-05-18 10:23:08
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXII/376/2017 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach2018-05-18 10:21:40
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXII/376/2017 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach2018-05-18 10:20:39
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXII/375/2017 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy gen. Zygmunta Berlinga w mieście Łomianki2018-05-18 10:19:24
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXII/374/2017 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Gwardii Ludowej w mieście Łomianki2018-05-18 10:11:53
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXII/373/2017 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy I Armii Wojska Polskiego w mieście Łomianki2018-05-18 10:10:35
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXII/372/2017 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Pionierów w mieście Łomianki2018-05-18 09:35:06
Leszek GizińskiUchwała Nr XXX/349/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap I2018-05-18 09:32:28
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXII/371/2017 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie z zmiany nazwy ulicy 9 Maja w mieście Łomianki2018-05-18 09:32:00
Leszek GizińskiUchwała Nr XXX/349/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap I2018-05-18 09:28:01
Leszek GizińskiUchwała Nr XXX/349/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap I2018-05-18 09:26:59
Leszek GizińskiRejestr uchwał publikowanych w dzienniku urzędowym w roku 20182018-05-18 09:07:26
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.89.2018 z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie zmiany składu osobowego Społecznej Komisji Mieszkaniowej do oceny wniosków i weryfikacji bieżących spraw mieszkaniowych2018-05-17 15:49:03
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.89.2018 z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie zmiany składu osobowego Społecznej Komisji Mieszkaniowej do oceny wniosków i weryfikacji bieżących spraw mieszkaniowych2018-05-17 15:48:52
Agata ZakrzewskaRKA.152.9.2018 - Petycja 2018-05-16 15:13:30
Agata ZakrzewskaRKA.152.9.20182018-05-16 15:12:26
Agata ZakrzewskaNabór na stanowisko: Aplikant w Straży Miejskiej w Łomiankach (2 etaty)2018-05-16 15:02:55
Agata ZakrzewskaRKA.2110.18.2018 - Nabór 2018-05-16 15:02:33
Agata ZakrzewskaNabór na stanowisko: Aplikant w Straży Miejskiej w Łomiankach (2 etaty)2018-05-16 15:01:48
Agata ZakrzewskaRKA.2110.13.2018 - dodatkowa informacja do wyniku naboru2018-05-16 14:59:52
Agata ZakrzewskaRZP.271.17.2018 - Ogłoszenie i SIWZ 2018-05-16 14:57:45
Agata ZakrzewskaRZP.271.17.2018 - Ogłoszenie i SIWZ 2018-05-16 14:36:33
Agata ZakrzewskaRZP.271.17.2018 - Dostawa destruktu asfaltowego wraz z wbudowaniem. 2018-05-16 14:32:40
Agata ZakrzewskaRGP.6733.13.2018 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, zlokalizowanej w Łomiankach: obręb nr 0024 - działka nr ew. 231/5. obręb nr 0023 - działki nr ew. 93/4, 125/8, 93/5, 10/37, 374, 215/9, 461/1, 125/9, 1/3, 451/1, 439, 417.2018-05-16 14:30:27
Agata ZakrzewskaRGP.6733.13.2018 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, zlokalizowanej w Łomiankach: obręb nr 0024 - działka nr ew. 231/5. obręb nr 0023 - działki nr ew. 93/4, 125/8, 93/5, 10/37, 374, 215/9, 461/1, 125/9, 1/3, 451/1, 439, 417.2018-05-16 14:28:29
Leszek GizińskiWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2018 roku:2018-05-16 11:15:12
Leszek GizińskiWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2018 roku:2018-05-16 11:01:03
Leszek GizińskiWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2018 roku:2018-05-16 11:00:52
Leszek GizińskiRGP.6733.11.2018 - Decyzja2018-05-14 19:15:55
Leszek GizińskiRGP.6733.12.2018 - Decyzja 2018-05-14 19:14:47
Leszek GizińskiRKA.2110.17.2018 - Nabór2018-05-14 16:08:01
Leszek GizińskiRKA.2110.17.2018 - Nabór2018-05-14 16:07:53
Leszek GizińskiRKA.2110.17.2018 - Nabór2018-05-14 16:07:13
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektora/Inspektora ds. księgowości podatków i opłat lokalnych2018-05-14 16:05:08
Leszek GizińskiRKA.2110.14.2018 - Wynik2018-05-14 16:04:23
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektora/Inspektora ds. księgowości podatków i opłat lokalnych2018-05-14 16:00:21
Leszek GizińskiRZP.271.16.2018 - Ogłoszenie + SIWZ + załączniki2018-05-14 14:30:36
Leszek GizińskiRZP.271.16.2018 - Ogłoszenie + SIWZ + załączniki2018-05-14 14:30:17
Leszek GizińskiRZP.271.16.2018 - Rozbudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową kanalizacji deszczowej wraz przebudową niezbędnej infrastruktury wod – kan, energetycznej i telekomunikacyjnej w ramach zadania: „Przebudowa ul. Fabrycznej” – zad. 2016/032018-05-14 14:22:44
Leszek GizińskiRZP.271.16.2018 - Rozbudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową kanalizacji deszczowej wraz przebudową niezbędnej infrastruktury wod – kan, energetycznej i telekomunikacyjnej w ramach zadania: „Przebudowa ul. Fabrycznej” – zad. 2016/032018-05-14 14:22:31
Leszek GizińskiZestawienia dyżurów wakacyjnych przedszkoli samorządowych 20182018-05-14 14:16:25
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.88.2018 z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. księgowości budżetowej2018-05-11 14:41:40
Joanna ZielkeWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2018 roku:2018-05-11 10:41:00
Leszek GizińskiWojciech Tadeusz Berger OM 20182018-05-10 17:25:56
Leszek GizińskiWojciech Tadeusz Berger OM 20182018-05-10 17:25:12
Leszek GizińskiWiesław Bochenek OM 20182018-05-10 17:20:39
Leszek GizińskiMaria Jolanta Zalewska OM 20182018-05-10 17:18:02
Leszek GizińskiWanda Małgorzata Kuczera OM 20182018-05-10 16:59:36
Leszek GizińskiWanda Zofia Karaś OM 20182018-05-10 16:58:03