BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Informacja o numerach rachunków bankowych

  1. 22 8009 0007 0000 3014 2001 0125 –
    rachunek Gminy Łomianki opłata paszportowa
    - opłaty za wydanie paszportów
  2. 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001 –
    rachunek dochodów Urzędu Miejskiego 
    - wpłaty podatków, opłat: skarbowej, za zaświadczenia wydawane z akt ewidencji ludności, ślub w plenerze, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za zajęcie pasa drogowego, adiacenckie, mandaty, wpłaty za dzierżawę, najem, opłaty za miejsce na cmentarzu, opłaty za materiały przetargowe, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, opłata za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wpłaty z tytułu kar i opłat za usunięcie drzew i krzewów, wpłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej

- opłaty za udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

       3. 60 8009 0007 0000 0576 2001 0009 –
           rachunek sum depozytowych Urzędu Miejskiego

depozyt (wadia, kaucje gwarancyjne, zabezpieczenie należytego wykonania umów, operaty szacunkowe).

 

Płatności z tytułu należności za gospodarowanie odpadami należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy. Można go pobrać po podaniu numeru PESEL na stronie internetowej https://lomianki.esog.pl/op,uiban,1,1.html

Podatnicy przesyłający przelewy pieniężne z zagranicy powinni w treści dyspozycji wybrać formę określenia OUR – zleceniodawca, co oznacza, że do pokrycia prowizji i opłat banku oraz kosztów banków pośredniczących zobowiązany jest zleceniodawca przekazu, tym samym organ podatkowy otrzyma całą kwotę przekazu.

Metadane

Data publikacji : 29.12.2006
Data modyfikacji : 22.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Kilińska
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry