BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.


WYMAGANE DOKUMENTY:
1.    Wniosek o wydanie zaświadczenia.
2.    Dowód wniesienia opłaty.

OPŁATY:
Osoba wnosząca o wydanie zaświadczenia zobowiązana jest przedłożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości – 17 zł.
Zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać wyłącznie w formie gotówkowej w Mazowieckim Banku Spółdzielczym, Łomianki ul. Szpitalna 8
lub bezgotówkowej przelewem, przekazem na rachunek bankowy
Mazowiecki Bank Spółdzielczy Nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001     
Gmina Łomianki, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej - ul. Parkowa 2, tel. 22 768 62 10

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej - ul. Parkowa 2
Tel. 22 768 62 10

TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 7 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak.

UWAGI:
Brak

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

 

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020. 256 t.j.)
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2019. 2277 t.j. ze zmianami)
3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców ( Dz.U.2019.1292 t.j.)
4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. 2018. 650 t.j. ze zmianami)
5. Uchwała Rady Miejskiej w Łomiankach Nr III/19/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania na terenie Gminy Łomianki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
6. Uchwała Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XLII/480/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Łomianki.
7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U.2019.1000 t.j.).


ZAŁĄCZNIKI: 
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych [obrazek]
 

Metadane

Data publikacji : 27.05.2004
Data modyfikacji : 19.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry