BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką należy dołączyć następujące dokumenty w oryginale:

 • oświadczenie kierowcy, członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dotyczące spełniania wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym,
 • zaświadczenie/a o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku potwierdzające, że odpowiednio zatrudnieni kierowcy oraz przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy spełniają wymagania, o których mowa w art. 8 ust. 3 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym - w przypadku obcokrajowców spoza Unii Europejskiej oraz spoza państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy przedstawić zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie o niekaralności wystawione przez właściwe organy państwa pochodzenia obcokrajowca wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski - obywatele Ukrainy lub obcokrajowcy posiadający zgodę na pobyt na terytorium RP ze względów humanitarnych, mogą tymczasowo zastąpić to zaświadczenie oświadczeniem,
 • aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wszystkich zatrudnionych kierowców i przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy,
 • aktualne orzeczenia psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wszystkich zatrudnionych kierowców i przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy,
 • prawo jazdy wszystkich zatrudnionych kierowców i przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy,
 • dowód rejestracyjny pojazdu, którym transport będzie wykonywany, z wpisem o dopuszczeniu pojazdu do ruchu jako taksówki osobowej,
 • w przypadku gdy przedsiębiorca nie figuruje w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel pojazdu - również dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania pojazdem, wraz ze zgodą na wykorzystywanie go w celach zarobkowego przewozu osób taksówką,
 • wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,
 • wykaz zgłaszanych kierowców (załącznik do wniosku),
 • świadectwo/a legalizacji taksometru/ów zainstalowanego/ych w zgłoszonym/ych do licencji pojeździe/pojazdach (jeżeli występuje),
 • dowód uiszczenia opłaty za udzielenie licencji i wypisów z tej licencji (cennik poniżej),
 • pełnomocnictwo (tylko w przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika).

OPŁATY

1. Dla osób rozpoczynających działalność w zakresie przewozu osób taksówką opłata za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką na obszarze Gminy Łomianki wynosi:

 • 200 zł - na okres 2-15 lat,
 • 250 zł - na okres 16-30 lat,
 • 300 zł - na okres 31-50 lat.

2. Ponadto pobierane są opłaty w niżej określonych wysokościach procentowych od powyższych opłat:

 • 10% za zmianę danych w licencji, również za wymianę licencji związaną ze zmianą organu,
 • 10% za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy,
 • 25% za wydanie wtórnika licencji w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy,
 • 11% za wydanie wypisu z licencji dla każdego niezgłoszonego we wniosku pojazdu,
 • 10% za każdy zgłoszony we wniosku pojazd,
 • 1% za wydanie wypisu dla każdego zgłoszonego we wniosku pojazdu,
 • 5% za wymianę wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji, również przy wymianie licencji związanej ze zmianą organu,
 • 1% za wydanie wtórnika wypisu z licencji.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU
Referat Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej, Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Parkowa 2, tel.22/888 98 56 lub 666 834 548 


TERMIN ODPOWIEDZI
Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Wniosek należy złożyć z kompletem wymaganych załączników. Wniosek złożony bez wymaganych dokumentów i nieuzupełniony w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

TRYB ODWOŁAWCZY
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

UWAGI
Opłatę za udzielenie licencji z dopiskiem "opłata za licencję TAXI + wypis" oraz za pełnomocnictwo z dopiskiem „opłata za pełnomocnictwo” dokonuje się na konto Urzędu Miejskiego w Łomiankach, na nr rachunku: 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001.

INNE INFORMACJE
Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o transporcie drogowym organ udzielający licencji wydaje wypis lub wypisy z tej licencji w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku o udzielenie licencji.

Zgodnie z treścią art. 14 ustawy o transporcie drogowym przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Zgodnie z art. 14a ustawy o transporcie drogowym przewoźnik drogowy może zawiesić w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Zwieszając transport drogowy jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia zawiadomić pisemnie organ licencyjny o zawieszeniu wykonywania transportu, w zawiadomieniu należy wskazać okres na jaki zawieszono wykonywanie transportu, liczbę wypisów z licencji odpowiadającą liczbie pojazdów, którymi zaprzestano wykonywanie przewozów oraz zwrócić do Urzędu wszystkie wypisy z licencji - w przypadku zawieszenia transportu w całości lub wypisy odpowiadające liczbie pojazdów, którymi zaprzestano wykonywania przewozów - w przypadku częściowego zawieszenia przewozów.

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2022.2000 ze zmianami)

2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  (t.j. Dz. U. 2022.2201 ze  zmianami)
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2021.1220).

Wniosek wraz z załącznikami o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką - do pabrania poniżej

Metadane

Data publikacji : 27.05.2004
Data modyfikacji : 09.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry