BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną


Zezwolenie w formie decyzji administracyjnej wydaję się na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną powinien zawierać:

  1. Wniosek właściciela lub utrzymującego zwierzę, zawierający:
    a.  imię, nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy;
    b.  dane dotyczące psa, w tym:  pochodzenie,  rasę, datę urodzenia, płeć, imię, sposób oznakowania;
    c.  określenie miejsca oraz warunków utrzymywania psa.
  2. Do wglądu: książeczka zdrowia psa oraz dokumenty potwierdzające rasę psa (metryka, rodowód) – jeżeli takie dokumenty zostały wydane.
  3. W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.
  4. Dodatkowo (nieobligatoryjnie) numer telefonu kontaktowego


Opłaty skarbowe za zezwolenie:
82 zł za wydanie zezwolenia  na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać wyłącznie w formie gotówkowej w Mazowieckim Banku Spółdzielczym, Łomianki ul. Szpitalna 8
lub bezgotówkowej przelewem, przekazem na rachunek bankowy
Mazowiecki Bank Spółdzielczy Nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001    
Gmina Łomianki, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115.


Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 115

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Burmistrza Łomianek, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego w Łomiankach Łomianki, ul. Warszawska 71, pok. nr 5,
tel. 22 768-62-24, 22 768-62-25

Podstawa prawna:
Art.10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. 2019.122, z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r.w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. 03.77.687)
Ustawa z  dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2020.256, z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019.1000, z późniejszymi zmianami)

Metadane

Data publikacji : 18.01.2006
Data modyfikacji : 07.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry