BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/biuro-obslugi-mieszkanc/referat-spraw-obywatels/7192,Dowod-osobisty-wyrobienie.html
2021-06-12, 18:42

Dowód osobisty - wyrobienie

Co to jest e-dowód - ulotka informacyjna dostępna jest  TUTAJ

Więcej informacji dotyczących nowych dowodów znajduje się pod adresem:
https://www.gov.pl/web/mswia/e-dowod

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. wniosek o wydanie dowodu osobistego – formularz  wypełniony i podpisany imieniem i nazwiskiem,

2. jedna aktualna fotografia (nie starsza niż 6 miesięcy)

3. dokument potwierdzający tożsamość (dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport; legitymacja szkolna ucznia jeśli nie posiada dokumentu tożsamości; w przypadku utraty dowodu  - inny dokument ze zdjęcie; w przypadku osoby, która nabyła obywatelstwo polskie - paszport  i karta pobytu, jeśli była wydana) -  do wglądu.

Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętym włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami – o ile nie występują  przesłankii, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 stawy. ust.2.
Fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.
Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.      
                                                                                                                                                      
Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającą powyższe wymogi.

W przypadku niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi  z rejestru dowodów osobistych organ może zażądać:  skróconego odpisu aktu stanu cywilnego, orzeczenia sądu, dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie.

OPŁATY:
brak

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:
Wniosek składa się do organu dowolnej gminy na terytorium RP.

Urząd Miejski w Łomiankach
ul. Warszawska 115, pok. 6
tel. 22 76 86 310 lub – 332
Wnioski przyjmowane są: poniedziałek - 10.00-17.45;  wtorek - piątek - 8.00-15.45

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Spraw Obywatelskich.

TERMIN ODPOWIEDZI:
30 dni od dnia złożenia wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY:
do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

UWAGI:
1. Prawo posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego e.Puapem.
3. Wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem:
- osoby małoletniej, której do ukończenia 18. roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z  rodziców lub opiekun prawny,                 
- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składaj jeden z rodziców
- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,       
- osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.
4. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wyżej wymienionym osobom  wymaga ich obecności przy składaniu wniosku. Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5. roku życia.
5. W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, wnioskodawca zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.
6. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz.426).
7. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
8. W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.
9. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek, wyjątkiem następujących przypadków:                                  
- dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, odbiera rodzic albo opiekun prawny;
- dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator;
- w przypadku przyjęcia wniosku o wymianę dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.
10. Dowody osobiste mają ważność 10 lat, wyjątek stanowią dowody wydawane na 5 lat  dzieciom,  które nie ukończyły 5-go roku życia.

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U.  z 2020 r.  poz. 332),
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400).
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania  i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r. poz. 31).

Pliki do pobrania:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie ustawy o dowodach osobistych[obrazek]

 

Metadane

Data publikacji : 08.04.2015
Data modyfikacji : 07.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Tymieniecka
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Agata Zakrzewska

Opcje strony