BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Obowiązek meldunkowy - zameldowanie na pobyt stały

 
WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. zgłoszenie pobytu stałego – formularz wypełniony i podpisany czytelnie przez zgłaszającego oraz osobę posiadająca prawo do lokalu,
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. akt notarialny zakupu, wypis z księgi wieczystej, orzeczenie sądu, decyzja administracyjna  – w oryginale do wglądu),
 3. ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) -  do wglądu  (dotyczy zarówno zgłaszającego jak i osoby legitymującej się tytułem prawnym do lokalu),
 4. pełnomocnictwo w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (zwykła forma pisemna) – w przypadku gdy zgłaszającego lub osobę posiadająca tytuł prawny do lokalu reprezentuje pełnomocnik.
 5. dokument legalizacji pobytu – dotyczy cudzoziemców
Cudzoziemiec przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument „ zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.
Osoba będąca członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatela Konfederacji Szwajcarskiej niebędący obywatelem w/w  państw przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii  Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii  Europejskiej.
 
OPŁATY:
czynność dokonywana osobiście przez strony – bez opłat
za pełnomocnictwo - opłata skarbowa 17 zł 
 
Od opłaty za pełnomocnictwo zwolniony jest małżonek mocodawcy, jego wstępni, zstępni i rodzeństwo.
Opłaty można dokonać:
 • kartą płatniczą w urzędzie,  
 • przelewem bankowym lub przekazem pocztowym
 • gotówką (bez prowizji) w MBS przy ul. Szpitalnej 8
Wpłaty należy dokonać na rachunek Urzędu Miejskiego w Łomiankach:
nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:
organ gminy właściwy ze względu na położenie nieruchomości, w której stale przebywa zgłaszający.
Zgłoszenie można złożyć w formie pisemnej lub przesłać w formie dokumentu elektronicznego e.Puapem.
 
Urząd Miejski w Łomiankach
ul. Warszawska 115, pok. 6
tel. 22 76 86 310 lub – 332
 
Wnioski przyjmowane są:
poniedziałek - 8.00-18.00   
wtorek - piątek - 8.00-16.00
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Spraw Obywatelskich.
 
TRYB ODWOŁAWCZY: 
brak (czynność materialno-techniczna)
 
TERMIN ODPOWIEDZI:
Niezwłocznie.
 
UWAGI:
 1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 2. Cudzoziemcy zwolnieni są z obowiązku meldunkowego jeżeli ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni.
 3. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 4. Cudzoziemiec niebędący obywatelem państw wymienionych w pkt 3 ani członkiem rodziny obywatela tych państw, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej 4. dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 5. Wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu stałego dokonuje się automatycznie z chwilą zameldowania na pobyt stały w nowym miejscu. 
 6. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 97 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r.  w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy  wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2411, ze zm. Dz. U. z 2020 r.  poz. 930),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.)
 

Metadane

Data publikacji : 08.04.2015
Data modyfikacji : 13.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Leszek Giziński
Osoba udostępniająca informację:
Agata Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry