BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Rejestr wyborców - wpisanie/wykreślenie/powrót

Wniosek o ujęcie w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania (część A – obywatele polscy)

Mieszkasz w Łomiankach , ale nie masz tutaj meldunku? Jeśli chcesz głosować w każdych wyborach/referendach w Łomiankach – złóż wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania.

 I. W URZĘDZIE

 1. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami złóż osobiście w Urzędzie Miejskim w Łomiankach, właściwym ze względu na miejsce stałego zamieszkiwania, a w przypadku wyborcy nigdzie nie zamieszkałego, ze względu na miejsce stałego przebywania. 
 2. Decyzję możesz odebrać osobiście lub zostanie ona wysłana pod adres zamieszkania wskazany we wniosku.

WYMAGANE DOKUMENTY

w przypadku wpisania do rejestru:

 1. wniosek o wpisanie do rejestru wyborców  – formularz wypełniony i podpisany,   
 2. deklaracja o adresie stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 3. ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) - do wglądu,
 4. dokumenty potwierdzające fakt zamieszkiwania w lokalu

w przypadku wykreślenia z rejestru:

 1. wniosek o skreślenie z rejestru wyborców 
 2. ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) - do wglądu

OPŁATY:
brak

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:
Referat Spraw Obywatelskich UM w Łomiankach – ul. Warszawska 115, pok. 6
tel. 22 76 86 310 lub – 332

Wnioski przyjmowane są:
poniedziałek - 10.00-17.30 
wtorek - piątek - 8.00-15.30

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Spraw Obywatelskich.

TERMIN ODPOWIEDZI:
5 dni od daty złożenia wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY: 
Od decyzji  Burmistrza Łomianek w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Łomianek, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.
 


UWAGI:

 1. Obywatele polscy dokonujący zgłoszenia miejsca stałego pobytu w gminie Łomianki są dopisywani do rejestru wyborców prowadzonego przez Burmistrza Łomianek z urzędu, bez konieczności składania wniosku.
 2. O wpis do rejestru wyborców może  wnioskować:
  • obywatel polski stale zamieszkały na obszarze gminy Łomianki pod innym adresem niż adres jego stałego zameldowania,
  • obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim, stale zamieszkujący na terenie gminy Łomianki,
  • obywatel polski  zamieszkały na obszarze gminy Łomianki nie posiadający zameldowania na pobyt stały,
  • obywatel polski nigdzie nie zamieszkały przebywający na obszarze gminy Łomianki,
 3. Organ administracji jest zobowiązany sprawdzić czy osoba ubiegająca się o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania. Wnioskodawca może ten fakt udowodnić dołączając do wniosku oświadczenie osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, potwierdzające fakt stałego zamieszkania.
 4. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2023  poz. 497)
 5. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2023, poz. 775)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 08.04.2015
Data modyfikacji : 07.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Malinowski
Osoba udostępniająca informację:
Agata Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry