BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/biuro-obslugi-mieszkanc/referat-spraw-obywatelskich/7191,Dowod-osobisty-zgloszenie-utratyuszkodzenia.html
23.07.2024, 03:47

Dowód osobisty - zgłoszenie utraty/uszkodzenia

 
WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego – formularz wypełniony i podpisany czytelnie,
 2. dowód osobisty (w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dokumentu),
 3. ważny paszport lub inny dokument ze zdjęciem w celu ustalenia tożsamości -  do wglądu
OPŁATY:
czynność dokonywana osobiście – bez opłat
za pełnomocnictwo -opłata skarbowa 17 zł 
 
Od opłaty za pełnomocnictwo zwolniony jest małżonek mocodawcy, jego wstępni, zstępni i rodzeństwo.
Opłaty można dokonać:
 • kartą płatniczą w urzędzie,  
 • przelewem bankowym lub przekazem pocztowym
 • gotówką (bez prowizji) w MBS przy ul. Szpitalnej 8
Wpłaty należy dokonać na rachunek Urzędu Miejskiego w Łomiankach:
nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU: 
organ dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub placówka konsularna Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Urząd Miejski w Łomiankach
ul. Warszawska 115, pok. 6
tel. 22 76 86 310, -332
poniedziałek  - 10.00-17.30   
wtorek - piątek - 8.00-15.30
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Referat Spraw Obywatelskich
 
TERMIN ODPOWIEDZI: 
bez zbędnej zwłoki
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
brak  (czynność materialno – techniczna)
 
UWAGI:
 
 1. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej przez e.Puap, a konsulowi przekazać telefaksem lub pocztą.
 2. W sprawie dopuszczalne jest działanie przez pełnomocnika. Jednakże wymagane jest pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia. Pełnomocnictwo ogólne do wszelkich czynności urzędowych będzie niewystarczające.
 3. Za posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje jego rodzic, opiekun prawny lub kurator.
 4. Dowód osobisty unieważnia się z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia.
 5. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
 6. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu przez e.Puap – zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu generuje się automatycznie.
 7. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące 
 8. W przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego dokonanego w formie elektronicznej, posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek przekazać uszkodzony dowód pocztą lub osobiście organowi, do którego skierował zgłoszenie..
 9. W przypadku utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza należy niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego.
 10. Osoba, która znalazła cudzy dowód jest obowiązana niezwłocznie przekazać go Policji, organowi gminy lub innemu organowi administracji publicznej, a za granicą polskiemu konsulowi.
PODSTAWA PRAWNA:
 
 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Metadane

Data publikacji : 08.04.2015
Data modyfikacji : 17.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Leszek Giziński
Osoba udostępniająca informację:
Agata Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Mikołaj Bolmowski

Opcje strony