BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Obowiązek meldunkowy - zgłoszenie wyjazdu/powrotu z wyjazdu poza granice RP

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej  lub zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej  – formularz wypełniony i podpisany przez zgłaszającego lub jego pełnomocnika,
 2. ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) -  do wglądu, 
 3. pełnomocnictwo w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (zwykła forma pisemna) – w przypadku gdy zgłaszającego reprezentuje pełnomocnik, po okazaniu przez niego jego dowodu osobistego lub paszportu.

OPŁATY:
czynność dokonywana osobiście – bez opłat
za pełnomocnictwo -opłata skarbowa 17 zł

Od opłaty za pełnomocnictwo zwolniony jest małżonek mocodawcy, jego wstępni, zstępni i rodzeństwo.
Opłaty można dokonać:

 • kartą płatniczą w urzędzie, 
 • przelewem bankowym lub przekazem pocztowym
 • gotówką (bez prowizji) w MBS przy ul. Szpitalnej 8

Wpłaty należy dokonać na rachunek Urzędu Miejskiego w Łomiankach:
nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:
organ gminy  właściwy ze względu na położenie nieruchomości, w której jest zameldowany zgłaszający.

Zgłoszenie można złożyć w formie pisemnej lub przesłać w formie dokumentu elektronicznego e.Puapem.

Urząd Miejski w Łomiankach
ul. Warszawska 115, pok. 6
tel. 22 76 86 310 lub – 332

Wnioski przyjmowane są: 
poniedziałek - 10.00-17.30  
wtorek - piątek - 8.00-15.30

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Spraw Obywatelskich

TERMIN ODPOWIEDZI:
niezwłocznie

TRYB ODWOŁAWCZY:
brak (czynność materialno-techniczna)

UWAGI:

 1. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej  bez zamiaru stałego tam pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
 2. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP, obowiązany jest zgłosić swój wyjazd a zgłoszenie to skutkuje wymeldowaniem z pobytu stałego i czasowego.
 3. Zgłoszenia wyjazdu należy dokonać najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego lub czasowego.
 4. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych zgłoszenie składa jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z  2020 r. poz. 256),
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 97 ze zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r.  w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy  wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2411, ze zm. Dz. U. z 2020 r.  poz. 930),
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.)

 

Metadane

Data publikacji : 08.04.2015
Data modyfikacji : 23.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Leszek Giziński
Osoba udostępniająca informację:
Agata Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry