BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Obowiązek meldunkowy - wymeldowanie z pobytu stałego/czasowego na wniosek właściciela (decyzja)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek o wymeldowanie osoby,
 2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 3. ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) -  do wglądu, 
 4. tytuł prawny do lokalu – do wglądu

OPŁATY:
Opłata skarbowa  za wydanie decyzji administracyjnej - 10 zł
Odwołanie od decyzji jest wolne od opłat.
Opłaty można dokonać:

 • kartą płatniczą w urzędzie,
 • przelewem bankowym lub przekazem pocztowym,
 • gotówką (bez prowizji) w MBS przy ul. Szpitalnej

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Łomiankach: nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:
Biuro Obsługi Mieszkańców – ul. Warszawska 115, pok. 1
Wnioski przyjmowane są:
poniedziałek - 10.00-17.30 
wtorek - piątek - 8.00-15.30

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Spraw Obywatelskich
ul. Warszawska 115, pok. 6
tel. 22 76 86 310 lub – 332

TERMIN ODPOWIEDZI:
Nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest takim przypadku zawiadomić strony o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia (art. 35, 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Łomianek do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

UWAGI:

 1. Organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub innej osoby dysponującej tytułem prawnym do lokalu, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.
 2. W trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego organ administracji gromadzi materiał dowodowy w postaci wyjaśnień stron, zeznań świadków, informacji Policji oraz urzędów i instytucji, wizji lokalnej, które mogą się przyczynić do ustalenia stanu faktycznego niezamieszkiwania bądź zamieszkiwania osoby, której wniosek dotyczy.
 3. W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby, co  do której wpłynął wniosek o wymeldowanie konieczne jest ustanowienie przez sąd kuratora dla osoby nieobecnej (zgodnie  z art. 601. K.p.c.) celem reprezentowania jej w postępowaniu  administracyjnym. Z wnioskiem o ustanowienie kuratora Występuje Referat Spraw Obywatelskich do Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza Wydział Rodzinny i Nieletnich.
 4. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego albo miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązana jest  się wymeldować.
 5. Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z  2020 r. poz. 256),
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 97 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.)

Metadane

Data publikacji : 08.04.2015
Data modyfikacji : 23.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Leszek Giziński
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry