BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/biuro-obslugi-mieszkanc/referat-spraw-obywatelskich/7198,PESEL-nadanie-numeru.html
23.07.2024, 03:34

PESEL - nadanie numeru

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. wniosek o nadanie numeru PESEL – formularz wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika,
2. ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) -  do wglądu,  
3. pełnomocnictwo w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (zwykła forma pisemna) – w przypadku gdy zgłaszającego reprezentuje pełnomocnik, po okazaniu przez niego jego dowodu osobistego lub paszportu.


OPŁATY:

Za udzielenie pełnomocnictwa 17,00 zł.

Opłaty można dokonać:

 • kartą płatniczą w urzędzie,
 • przelewem bankowym lub przekazem pocztowym,
 • gotówką (bez prowizji) w MBS przy ul. Szpitalnej

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Łomiankach: nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:
Referat Spraw Obywatelskich UM w Łomiankach – ul. Warszawska 115, pok. 6
tel. 22 76 86 310 lub – 332

Wnioski przyjmowane są:
poniedziałek - 10.00-17.30  
wtorek - piątek - 8.00-15.30

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Spraw Obywatelskich

TERMIN ODPOWIEDZI:
Bez zbędnej zwłoki

TRYB ODWOŁAWCZY:
brak (czynność materialno-techniczna)

UWAGI:
1. W rejestrze PESEL gromadzone są dane:
1) obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) obywateli polskich zamieszkujących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości;
3) cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2. W rejestrze PESEL mogą być gromadzone dane osób obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL.

3. Wniosek o nadanie numeru PESEL musi zawierać wskazanie podstawy prawnej zobowiązującej do posiadania numeru PESEL oraz udokumentowane dane.

Podstawy prawne do nadania numeru PESEL:

 • Art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2021 r. poz. 802)
 • art. 20 c ustawy z dn. 17 lutego 2005 r.o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020r. poz. 346 ze zm),
 • art. 15 b, art. 23 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.)
 • art. 92 k ust. 2 pkt 2 ustawy z dn. 7 września 1991 r.o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.),
 • art. 35 ustawy z dn. 20 sierpnia 1997 r.o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.),

4. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych, wnioskodawca jest wzywany do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
5. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych zgłoszenie składa jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.
6. Po zakończeniu procedury wnioskodawca otrzymuje powiadomienie o nadania numeru PESEL w wybranej przez siebie formie (pisemnej lub elektronicznej).

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z  2021r. poz. 735 ze zm),
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510 ze zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r.  w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2012 r.  poz. 74).

Metadane

Data publikacji : 08.04.2015
Data modyfikacji : 23.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Leszek Giziński
Osoba udostępniająca informację:
Agata Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony