BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/biuro-obslugi-mieszkanc/referat-spraw-obywatelskich/7199,Udostepnienie-danych-z-Rejestru-Dowodow-Osobistych.html
23.07.2024, 04:19

Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych – wypełniony  i podpisany,
 2. dokument potwierdzający interes prawny  lub interes faktyczny wnioskodawcy w uzyskaniu danych,
 3. dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych – jeżeli wnioskodawca nie jest osobą wymienioną w art. 68 ust. 4 ustawy o dowodach osobistych,
 4. dowód uiszczenia opłaty za udzielone pełnomocnictwo – w przypadku gdy wniosek składa pełnomocnik,
 5. ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) - do wglądu (jeśli wniosek skład osoba fizyczna),
 6. kopia KRS lub wypisu z CEIDG  w przypadku przedsiębiorstw, stowarzyszeń itp.

OPŁATY:

opłata za udostępnienie danych - 31,00 zł
opłaty skarbowa od pełnomocnictwa – 17,00 zł

Od opłaty za pełnomocnictwo zwolniony jest małżonek mocodawcy, jego wstępni, zstępni i rodzeństwo.

Opłaty można dokonać:

 • kartą płatniczą w urzędzie,  
 • przelewem bankowym lub przekazem pocztowym
 • gotówką (bez prowizji) w MBS przy ul. Szpitalnej 8

Wpłaty należy dokonać na rachunek Urzędu Miejskiego w Łomiankach: nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:
Wniosek składa się do organu dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą  lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego e.Puapem.

Urząd Miejski w Łomiankach
ul. Warszawska 115
Biuro Obsługi Mieszkańców (pok. 1)

Wnioski przyjmowane są:
poniedziałek - 10.00-17.30  
wtorek - piątek - 8.00-15.30

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Spraw Obywatelskich
tel. 22 76 86 310 lub – 332   

TERMIN ODPOWIEDZI:
Bez zbędnej zwłoki – do 30 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY:  
Na decyzję o odmowie udostępniania danych w trybie jednostkowym służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Łomianek w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

UWAGI:

 1. Organ gminy udostępnia dane jednostkowe z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym,
 2. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby.
 3. Potrzeba uzyskania danych powinna wynikać z interesu prawnego lub interesu faktycznego.
 4. Jeżeli wnioskodawca powołuje się na interes prawny, to jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych i załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. 
 5. W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych występuje o uzyskanie zgody osoby, o której udostępnienie danych wystąpił wnioskodawca.   

PODSTAWA PRAWNA: 

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z  2020 r. poz. 256),
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2011 r., nr 243,  poz.1452)
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat z udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2016 r. poz.319)
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546).
 6. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)

Metadane

Data publikacji : 13.04.2015
Data modyfikacji : 23.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Leszek Giziński
Osoba udostępniająca informację:
Agata Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony