BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/biuro-obslugi-mieszkanc/referat-spraw-obywatelskich/7200,Udostepnienie-danych-z-rejestru-mieszkancowrejestru-PESEL.html
23.07.2024, 05:31

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców/rejestru PESEL

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1.  wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL – wypełniony i podpisany
 2. dokumenty uzasadniające interes prawny  w pozyskaniu danych,
 3. dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych – jeżeli wnioskodawca nie jest osobą wymienioną w art. 46 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności,
 4. dowód uiszczenia opłaty za udzielone pełnomocnictwo – w przypadku gdy wniosek składa pełnomocnik,
 5. ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) - do wglądu (jeśli wniosek skład osoba fizyczna),
 6. kopia KRS lub wypisu z CEIDG  w przypadku przedsiębiorstw, stowarzyszeń itp.

OPŁATY:
opłata za udostępnienie danych - 31,00 zł
opłaty skarbowa od pełnomocnictwa – 17,00 zł

Udostępnienie danych niezbędnych do  sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia jest zwolnione  z opłat na podstawie art.54 ustawy o ewidencji ludności. 

Od opłaty za pełnomocnictwo zwolniony jest małżonek mocodawcy, jego wstępni, zstępni i rodzeństwo.

Opłaty można dokonać:

 • kartą płatniczą w urzędzie,  
 • przelewem bankowym lub przekazem pocztowym
 • gotówką (bez prowizji) w MBS przy ul. Szpitalnej 8

Wpłaty należy dokonać na rachunek Urzędu Miejskiego w Łomiankach: nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:
Wniosek  o udostępnienie danych z rejestru PESEL składa się do organu dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dane z rejestru mieszkańców udostępniają organy gmin prowadzące te rejestry.

Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą  lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego e.Puapem.

Urząd Miejski w Łomiankach
ul. Warszawska 115
Biuro Obsługi Mieszkańców (pok. 1)

Wnioski przyjmowane są:
poniedziałek - 10.00-17.45  
wtorek - piątek - 8.00-15.45

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Spraw Obywatelskich.
tel. 22 76 86 310 lub – 332   

TERMIN ODPOWIEDZI:
Bez zbędnej zwłoki – do 30 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY:  
Na decyzję o odmowie udostępniania danych w trybie jednostkowym służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Łomianek w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

UWAGI:

 1. Organ gminy udostępnia dane jednostkowe z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.
 2. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
 3. Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego. 
 4. W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, postępowanie sądowe w sprawie nabycia spadku lub zniesienia współwłasności.
 5. W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych występuje o uzyskanie zgody osoby, o której udostępnienie danych wystąpił wnioskodawca.   
 6. Dane jednostkowe mogą też zostać udostępnione jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą.
 7. Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą  lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie.

PODSTAWA PRAWNA: 

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z  2020 r. poz. 256),
 3. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1212)
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2017 r. poz.2482)
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546).

Metadane

Data publikacji : 13.04.2015
Data modyfikacji : 07.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Tymieniecka
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Agata Zakrzewska

Opcje strony