BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/biuro-obslugi-mieszkanc/referat-spraw-obywatelskich/7201,Obowiazek-meldunkowy-wymeldowanie-z-pobytu-stalegoczasowego-zgloszenie.html
23.07.2024, 04:20

Obowiązek meldunkowy - wymeldowanie z pobytu stałego/czasowego (zgłoszenie)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego – formularz wypełniony i podpisany czytelnie przez zgłaszającego lub jego pełnomocnika,
 2. ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) -  do wglądu,  
 3. pełnomocnictwo w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (zwykła forma pisemna) – w przypadku gdy zgłaszającego reprezentuje pełnomocnik

OPŁATY:
czynność dokonywana osobiście przez strony – bez opłat
za pełnomocnictwo - opłata skarbowa 17,00 zł
za zaświadczenie - opłata skarbowa 17,00 zł

Od opłaty za pełnomocnictwo zwolniony jest małżonek mocodawcy, jego wstępni, zstępni i rodzeństwo.
Opłaty można dokonać:

 • kartą płatniczą w urzędzie, 
 • przelewem bankowym lub przekazem pocztowym
 • gotówką (bez prowizji) w MBS przy ul. Szpitalnej 8

Wpłaty należy dokonać na rachunek Urzędu Miejskiego w Łomiankach:
nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:
organ gminy  właściwy ze względu na położenie nieruchomości, w której  zgłaszający jest zameldowany.

Zgłoszenie można złożyć w formie pisemnej lub przesłać w formie dokumentu elektronicznego e.Puapem.

Urząd Miejski w Łomiankach
ul. Warszawska 115, pok. 6
tel. 22 76 86 310 lub – 332

Wnioski przyjmowane są: 
poniedziałek 10.00-17.30    
wtorek - piątek - 8.00-15.30

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Spraw Obywatelskich

TERMIN ODPOWIEDZI:
niezwłocznie
Jeżeli dane zgłoszone wymeldowania budzą wątpliwości, o wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

TRYB ODWOŁAWCZY:
brak (czynność materialno-techniczna)

UWAGI:

 1. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego albo miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązana jest  się wymeldować.
 2. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie. Wymeldowanie następuje wówczas na podstawie formularza „Zgłoszenie pobytu stałego” lub formularza „Zgłoszenie pobytu czasowego”.
 3. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych zgłoszenie składa jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.
 4. Osoba dopełniająca obowiązku wymeldowania  może na wniosek otrzymać zaświadczenie o wymeldowaniu, które podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł.
 5. Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 97 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r.  w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy  wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2411, ze zm. Dz. U. z 2020 r.  poz. 930),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 154

Metadane

Data publikacji : 09.01.2018
Data modyfikacji : 23.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Leszek Giziński
Osoba udostępniająca informację:
Agata Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony