BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Dowód osobisty - zgłoszenie kradzieży danych

 
WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych – formularz wypełniony i podpisany czytelnie,
 2. dokument potwierdzający złożenia zawiadomienia na Policji lub w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych  lub dokument potwierdzający wszczęcie z urzędu  postępowania w sprawie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przez ww. organy albo decyzja Prezesa UODO stwierdzająca naruszenie danych osobowych posiadacza dowodu, 
 3. dowód osobisty lub ważny paszport - do wglądu

OPŁATY:
czynność dokonywana osobiście – bez opłat
za pełnomocnictwo - opłata skarbowa 17 zł

Od opłaty za pełnomocnictwo zwolniony jest małżonek mocodawcy, jego wstępni, zstępni i rodzeństwo.
Opłaty można dokonać:

 • kartą płatniczą w urzędzie, 
 • przelewem bankowym lub przekazem pocztowym
 • gotówką (bez prowizji) w MBS przy ul. Szpitalnej 8

Wpłaty należy dokonać na rachunek Urzędu Miejskiego w Łomiankach:
nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001

 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU: 
organ dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 
Urząd Miejski w Łomiankach
ul. Warszawska 115, pok. 6
tel. 22 76 86 310, -332
poniedziałek 10.00-17.30; wtorek - piątek 8.00-15.30
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Referat Spraw Obywatelskich
 
TERMIN ODPOWIEDZI: 
bez zbędnej zwłoki
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
brak  (czynność materialno – techniczna)
 
UWAGI:
 1. Zgłoszenie można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej przez e.Puap (jako załącznik do pisma ogólnego).
 2.  W sprawie dopuszczalne jest działanie przez pełnomocnika. Jednakże wymagane jest pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia. Pełnomocnictwo ogólne do wszelkich czynności urzędowych będzie niewystarczające.
 3. Za posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje jego rodzic, opiekun prawny lub kurator.
 4. Dowód osobisty jest unieważniany z dniem zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych do organu gminy.
PODSTAWA PRAWNA: 
 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.
 

Metadane

Data publikacji : 17.01.2020
Data modyfikacji : 16.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry