BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/biuro-obslugi-mieszkanc/referat-spraw-obywatelskich/9938,Udostepnienie-dokumentacji-z-koperty-dowodowej.html
21.07.2024, 12:12

Udostępnienie dokumentacji z koperty dowodowej

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym,
 2. dokumenty potwierdzające interes prawny wnioskodawcy w uzyskaniu danych, jeżeli wnioskodawcą nie jest osobą wymienioną w art. 68 ust. 3 pkt 1-11 ustawy o dowodach osobistych lub sąd,
 3. dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych – jeżeli wnioskodawcą nie jest osoba wymieniona w art. 68 ust. 3 pkt 1-11 ustawy o dowodach osobistych,
 4. ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) - do wglądu (jeśli wniosek skład osoba fizyczna),
 5. kopia KRS lub wypisu z CEIDG  - w przypadku przedsiębiorstw, stowarzyszeń itp.
 6. dokument potwierdzający pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu w sprawie
 7. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo – w przypadku gdy wniosek składa pełnomocnik,
 8. kopia KRS lub wypisu z CEIDG  - w przypadku przedsiębiorstw, stowarzyszeń itp.

OPŁATY:
opłata za udostępnienie danych - 31,00 zł
opłaty skarbowa od pełnomocnictwa – 17,00 zł
 

Od opłaty za pełnomocnictwo zwolniony jest małżonek mocodawcy, jego wstępni, zstępni i rodzeństwo.

Opłaty można dokonać:

 •     kartą płatniczą w urzędzie,  
 •     przelewem bankowym lub przekazem pocztowym
 •     gotówką (bez prowizji) w MBS przy ul. Szpitalnej 8

Wpłaty należy dokonać na rachunek Urzędu Miejskiego w Łomiankach:
nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU: 
Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą  lub w formie dokumentu elektronicznego e.Puapem.

Urząd Miejski w Łomiankach
ul. Warszawska 115
Biuro Obsługi Mieszkańców (pok. 1)

Wnioski przyjmowane są:
poniedziałek - 8.00-18.00 
wtorek - piątek - 8.00-16.00

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Wydział Administracyjny i Spraw Obywatelskich
tel. 22 76 86 310 lub – 332   

TERMIN ODPOWIEDZI: 
bez zbędnej zwłoki – do 30 dni

TRYB ODWOŁAWCZY:  
Na decyzję o odmowie udostępniania dokumentacji służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Łomianek w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

UWAGI:

 1. Potrzeba uzyskania dokumentacji związanej z dowodem osobistym musi wynikać z interesu prawnego.
 2. Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania i załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. 

PODSTAWA PRAWNA: 

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.jDz.U. z 2019 r. poz. 653 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z  2018 r. poz. 2096),
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2015 r. poz.1604)
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat z udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2016 r. poz.319)
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546),
 6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm.)

Metadane

Data publikacji : 17.01.2020
Data modyfikacji : 30.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony