BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/biuro-obslugi-mieszkanc/referat-spraw-obywatelskich/9964,Rejestr-danych-kontaktowych-RDK-przekazanie-danych.html
23.07.2024, 04:08

Rejestr danych kontaktowych (RDK) – przekazanie danych

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1. wniosek– formularz  wypełniony i podpisany,

2. ważny dokument tożsamości ( dowód osobisty lub paszport) – do wglądu

OPŁATY:

brak

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:

 • online – przy użyciu usługi udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji www.gov.pl 
 • w urzędzie - za pośrednictwem podmiotu, o którym mowa w art.2 ust.1 pkt 1, 2 i 4 -8, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, posiadający dostęp do rejestru danych kontaktowych, osobiście w siedzibie tego podmiotu.

 

Urząd Miejski w Łomiankach
ul. Warszawska 115, pok. 6
tel. 22 76 86 310 lub – 332

Wnioski przyjmowane są:
poniedziałek - 8.00-17.30   
wtorek - piątek - 8.00-15.30

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Administracyjny i Spraw Obywatelskich

TERMIN ODPOWIEDZI:
niezwłocznie w obecności wnioskodawcy

TRYB ODWOŁAWCZY:
nie dotyczy

UWAGI:

 1. Dane gromadzone w Rejestrze Danych Kontaktowych to:  imię i nazwisko, numer PESEL, numer telefonu komórkowego i adres e.mail.
 2. Dane do rejestru przekazuje, aktualizuje lub usuwa samodzielnie pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, której dane dotyczą, przy użyciu usługi online udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji, lub za Wnioskodawca sam decyduje czy udostępnia tylko numer telefonu czy e.mail, czy też obie dane.
 3. Dane w RDK są bezpieczne, a dostęp do nich mają tylko administracja publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne.
 4. Dane kontaktowe przekazane do rejestru w każdej chwili można zmienić albo usunąć. Dostęp do rejestru jest przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem przerw przeznaczonych na prace serwisowe prowadzone w systemie teleinformatycznym
 5. Wprowadzenie lub zmiana danych w RDK wymaga zatwierdzenia 6 cyfrowym kodem, który zostaje wygenerowany przez system i wysłany sms-em lub e.mailem. Kod ten jest ważny przez 24 godziny.
 6. Usunięcie danych dokonywane jest natychmiast, system nie wygeneruje kodu dla tej czynności.
 7. Dane w rejestrze są przetwarzane za zgodą osób, których dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn.zm.) (dalej: RODO) w związku z przepisem szczególnym zawarty w rozdziale 3a ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w celu ułatwienia, podmiotom wymienionym poniżej, kontaktu z osobami fizycznymi w związku z usługami i zadaniami publicznymi realizowanymi na rzecz tych osób.  
 • Dane z rejestru udostępnia się w drodze teletransmisji następującym podmiotom:
 • organom administracji rządowej, kontroli państwowej i ochrony prawa, sądom, prokuraturze, organom i jednostkom samorządu terytorialnego,
 • jednostkom budżetowym i samorządowym zakładom budżetowym,
 • samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz spółkom wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
 • Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • Narodowemu Funduszowi Zdrowia,
 • państwowym lub samorządowym osobom prawnym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych,
 • uczelniom,
 • podmiotom, które zawarły porozumienie z Ministrem Cyfryzacji w zakresie świadczenia usług na ePUAP lub korzystania z usług sieciowych pozwalających na wykorzystanie profilu zaufanego,
 • organom wyborczym,
 • Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi.


PODSTAWA PRAWNA:

 

 1. Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019r. poz. 700 z późn.zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie rejestru danych kontaktowych (Dz. U. z 2019r. poz.2467)

Metadane

Data publikacji : 24.01.2020
Data modyfikacji : 30.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Tymieniecka
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony