BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Zmiana imion i nazwisk

ZMIANA IMION I NAZWISK


Kompetencje w zakresie zmiany imion i nazwisk należą  do kierownika urzędu stanu cywilnego na podstawie ustawy  z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska  (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 ).

Zmiana imienia lub nazwiska może nastąpić wyłącznie na wniosek strony.
Stroną postępowania jest osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
W imieniu małoletniego występują z wnioskiem jego rodzice lub opiekunowie. Zgoda na zmianę imienia lub nazwiska małoletniego musi być wyrażona przez oboje rodziców, chyba że jedno z nich pozbawione jest władzy rodzicielskiej, nie żyje lub jest nieznane. Jeżeli małoletni ukończył 13 lat do zmiany imienia lub nazwiska potrzebna jest jego zgoda.

Wnioskodawca składa do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego indywidualny, uzasadniony wniosek.

Wymagane dokumenty:

 

  • Wniosek o zmianę imienia/nazwiska.
  • Wniosek o zmianę imienia /nazwiska dziecka.
  • Aktualny odpis zupełny aktu urodzenia.
  • Aktualny odpis zupełny aktu małżeństwa.
  • Aktualne odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci.                                                                                                           
  • Oświadczenie drugiego z rodziców dziecka (niebędącego wnioskodawcą) o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska dziecka (w przypadku braku jego zgody – postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na dokonanie zmiany).
  • Oświadczenie dziecka o wyrażeniu zgody na zmianę jego imienia lub nazwiska (w przypadku, gdy dziecko ukończyło 13 lat).
  • Inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia lub nazwiska. Dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu).


Miejsce złożenia dokumentów:
URZĄD STANU CYWILNEGO
05-092 Łomianki,  ul. Warszawska 115 – pokój nr 4  
Tel. O22 768 63 22 

Opłaty:
Opłata skarbowa

 

  • decyzja - 37 zł

Zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać wyłącznie w formie gotówkowej w Mazowieckim Banku Spółdzielczym, Łomianki ul. Szpitalna 8
lub bezgotówkowej przelewem, przekazem na rachunek bankowy
Mazowiecki Bank Spółdzielczy Nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001    
Gmina Łomianki, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115.


Jednostka odpowiedzialna:
URZĄD STANU CYWILNEGO
05-092 Łomianki,  ul. Warszawska 115 – pokój nr 4  
Tel. O22 768 63 22 

Podstawa prawna:
Ustawy  z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska  (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 ).

Do pobrania:

 

 

Metadane

Data publikacji : 12.11.2015
Data modyfikacji : 22.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Żebrowska

Opcje strony

do góry