BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Rejestracja zgonów

Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego
Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki 22 76 86 322, fax: 22 76 86 301
e-mail: um@poczta.lomianki.pl

Podstawa prawna:
•    Art. 92 – 95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1741 ze zm.)
•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 204)
•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 225)
•     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 194)
•    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11 lutego 2015 roku w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. Z 2015 r. poz. 231)

I. DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY:

 -  karta zgonu
-   dowód osobisty osoby zmarłej
 -  dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon (do wglądu)

II. OPŁATA SKARBOWA:

Brak

III. TERMIN I TRYB REALIZACJI:

W dniu dokonania zgłoszenia.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego
Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki 22 76 86 322, fax: 22 76 86 301
e-mail: jchoros@lomianki.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

•    Zgłoszenia zgonu dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu.
•    Zgłoszenia zgonu dokonują: współmałżonek, wstępni, zstępni, krewni boczni do 4. stopnia pokrewieństwa oraz powinowaci w linii prostej do 1. stopnia.

Metadane

Data publikacji : 12.11.2015
Data modyfikacji : 22.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Leszek Giziński
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Żebrowska

Opcje strony

do góry