BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Zawarcie i rejestracja małżeństw

Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego
Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki 22 76 86 322, fax: 22 76 86 301
e-mail: um@poczta.lomianki.pl

Podstawa prawna:
•    Art. 76-80 oraz art. 89 ustawy z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
•    Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 (t.j. Dz U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.)
•    Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 583 ze zm.)
•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. Z 2015 r., poz. 204)
•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 225)
•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 180)
•    Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych a dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz sporządzania zaświadczeń  stanowiących podstawę sporządzania aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
•    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).

I.   DOKUMENTY  OD  WNIOSKODAWCY:

Obywatel polski:
•    Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu).
•    W przypadku osoby niepełnoletniej zezwolenie sądu na zawarcie związku małżeńskiego.
Cudzoziemiec:
•    Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu).
•    Odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu.
•    Dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie wskazanego dokumentu nie jest możliwe, sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od jego przedłożenia.

III.  OPŁATA  SKARBOWA:      
           
        84 zł - sporządzenie aktu małżeństwa (cywilnego, wyznaniowego)
        38 zł  - wydane zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia
                    małżeństwa za granicą
        38 zł – wydane zaświadczenie o stanie cywilnym
                                                                                       
Opłatę skarbową uiszcza się:
na konto Urzędu Miasta Łomianki:
Mazowiecki Bank Spółdzielczy
63 8009 0007 0000 1658 2001 0001

1000 zł – ślub poza lokalem – opłata dodatkowa
Nr konta:
Mazowiecki Bank Spółdzielczy
63 8009 0007 0000 1658 2001 0001
                                                                     
IV.   TERMIN  I TRYB  REALIZACJI:

Złożenie dokumentów do ślubu cywilnego:
- może nastąpić najwcześniej 6 miesięcy przed planowanym terminem zawarcia  małżeństwa (zapewnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński), - zapewnienia mogą zostać złożone najpóźniej 1 miesiąc przed planowaną datą ślubu cywilnego. Termin ten może ulec skróceniu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
Złożenie dokumentów do ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilnymi:
- w okresie 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu wyznaniowego (zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od daty wystawienia).

V. JEDNOSTKA  ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego
05-092 Łomianki
ul. Warszawska 115
pokój nr 4, tel.: 22 76 86 322

VI. TRYB  ODWOŁAWCZY:

W przypadku odmowy – wniosek do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

VII. UWAGI:

Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa składa się osobiście przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem.
 

Metadane

Data publikacji : 12.11.2015
Data modyfikacji : 22.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Leszek Giziński
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Żebrowska

Opcje strony

do góry