BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Rejestracja urodzeń

Urząd Stanu Cywilnego
Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki 22 76 86 322, fax: 22 76 86 302
e-mail: um@poczta.lomianki.pl

Podstawa prawna:
•    Art. 52 - 61 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.  Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1741  ze zm.)
•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 204)
•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 225)
•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 194)
•    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2015 roku w sprawie wzoru karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 171)
•    Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.583 ze zm.)

I.  DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY:

     -  karta urodzenia lub karta martwego urodzenia (dostarcza szpital)
     -  dowód osobisty osoby zgłaszającej urodzenie (do wglądu)

II. OPŁATA SKARBOWA:
    Brak

III.   TERMIN I TRYB REALIZACJI:

W dniu dokonania zgłoszenia.  

V.  JEDNOSTKA  ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego
Adres: ul. Warszawska 115
 05-092 Łomianki, pok. nr. 4
 22 76 86 322, fax: 22 76 86 302

VI. TRYB  ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VII.  UWAGI:
•    Zgłoszenia urodzenia dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka.
•    Zgłoszenia dokonują matka lub ojciec dziecka.
•     Rodzice niepełnoletni, którzy ukończyli 16 lat mogą dokonać zgłoszenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w przeciwnym wypadku zgłoszenia dokonuje przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny matki.
•    Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika.
•    Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe   w terminie 3 dni. Jeżeli nie dokonano zgłoszenia w ww. terminach kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza akt urodzenia dziecka z urzędu, wybierając dziecku imię.
•    Do złożenia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa przed urodzeniem się dziecka, poza dowodami osobistymi rodziców wymagane jest zaświadczenie lekarskie stwierdzające ciążę.

Metadane

Data publikacji : 12.11.2015
Data modyfikacji : 22.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Leszek Giziński
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Żebrowska

Opcje strony

do góry