BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego
Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki 22 76 86 322, fax: 22 76 86 301
e-mail: um@poczta.lomianki.pl

Podstawa prawna:
•    Art. 99, art. 109, art. 133 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 roku (Dz. U z 2014 r., poz. 1741 ze zm.)
•    Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 783 ze zm.)
•    Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U. z 2013r. , poz. 267 ze zm.)
•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. Z 2015 r., poz. 225).
•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 5 lutego 2015 roku w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 204)
•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 194).

I.    DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY:

1.       Wniosek o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego w kraju
Do wniosku załącza się:
- zaświadczenie z urzędu stanu cywilnego, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzający zniszczenie lub zaginięcie księgi stanu cywilnego,
- oświadczenie wnioskodawcy, że uprzednio nie występował z wnioskiem o odtworzenie aktu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym
- inne dokumenty np. protokoły z przesłuchań świadków, itp.
2.       Wniosek o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
Do wniosku załącza się zaświadczenie o nieistnieniu w tamtejszych księgach aktu, podlegającego odtworzeniu, o ile akt sporządzony był na terenach Polski, a obecnie znajdujących się w granicach państw powstałych po ZSRR, wydane przez Urząd Stanu Cywilnego m st. Warszawy lub Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi Śródmieście.
3.    Wniosek o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego (zdarzenie nastąpiło za  granicą,  ale nie sporządzono akt stanu cywilnego),
do wniosku załącza się:
- oryginał wyciągu aktu stanu cywilnego z Centralnego Rejestru Ewidencji Ludności Urzędu Skarbowego/Podatkowego, wydanego przez państwo, które wydaje niniejszy dokument wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski oświadczenie wnioskodawcy, że uprzednio nie występował z wnioskiem o odtworzenie aktu.
- Wniosek o odtworzenie treści aktu urodzenia [obrazek]
- Wniosek o odtworzenie treści aktu małżeństwa [obrazek]
- Wniosek o odtworzenie treści aktu zgonu [obrazek]

II.       OPŁATA SKARBOWA: 39 zł


Opłatę skarbową uiszcza się na konto Urzędu Miasta Łomianki:
Mazowiecki Bank Spółdzielczy
63 8009 0007 0000 1658 2001 0001

III.       TERMIN I TRYB REALIZACJI ODPOWIEDZI:

Bez zbędnej zwłoki.

IV.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

            Urząd Stanu Cywilnego
             Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki 22 76 86 322 fax: 22 76 86 301.
                          
V.      TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie dokonania odtworzenia.

VI.      UWAGI:

Brak

Metadane

Data publikacji : 12.11.2015
Data modyfikacji : 22.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Leszek Giziński
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Żebrowska

Opcje strony

do góry