BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Udostępnienie rejestru wyborców

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. wniosek o udostępnienie rejestru wyborców - formularz wypełniony i podpisany,
  2. ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) - do wglądu,

OPŁATY:
Brak opłat.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:
Urząd Miejski w Łomiankach
ul. Warszawska 115, pok. 6
tel. 22 76 86 310, -332

Wnioski przyjmowane są:
poniedziałek - 10.00-17.30
wtorek - piątek - 8.00-15.30

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Administracyjny i Spraw Obywatelskich
 

TERMIN ODPOWIEDZI:
Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Reklamacja do Burmistrza Łomianek na nieprawidłowości w rejestrze wyborców.
Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 3 dni od daty jej wniesienia.
Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wnoszący reklamację bądź osoba skreślona ze spisu może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem Burmistrza Łomianek do Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza.


UWAGI:

  1. Rejestr wyborców udostępnia się do wglądu w urzędzie gminy na pisemny wniosek.
  2. Udostępnienie rejestru polega na przedłożeniu wydruku danych wyborcy, którego dotyczy wniosek i na udzieleniu informacji w zakresie niezbędnym do wniesienia reklamacji.
  3. Reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców można wnieść w szczególności w sprawie: pominięcia wyborcy w rejestrze, wpisania do rejestru wyborców osoby, która nie ma prawa wybierania, niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru lub ujęcia w rejestrze wyborców osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U.  z 2020 r. poz. 1319),
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. z 2017r., poz. 1316 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546).

Metadane

Data publikacji : 08.04.2015
Data modyfikacji : 30.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Leszek Giziński
Osoba udostępniająca informację:
Agata Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry