BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Rejestr wyborców - wpisanie/wykreślenie/powrót

WYMAGANE DOKUMENTY

w przypadku wpisania do rejestru:

 1. wniosek o wpisanie do rejestru wyborców  – formularz wypełniony i podpisany,   
 2. deklaracja o adresie stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 3. kserokopia ważnego dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu),
 4. ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) - do wglądu,
 5. dokumenty potwierdzające fakt zamieszkiwania w lokalu

w przypadku wykreślenia z rejestru:

 1. wniosek o skreślenie z rejestru wyborców 
 2. ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) - do wglądu

OPŁATY:
brak

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:
Wydział Administracyjny i Spraw Obywatelskich UM w Łomiankach – ul. Warszawska 115, pok. 6
tel. 22 76 86 310 lub – 332

Wnioski przyjmowane są:
poniedziałek - 10.00-17.30 
wtorek - piątek - 8.00-15.30

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Spraw Obywatelskich.

TERMIN ODPOWIEDZI:
5 dni od daty złożenia wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY: 
Od decyzji  Burmistrza Łomianek w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Łomianek, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

UWAGI:

 1. Obywatele polscy dokonujący zgłoszenia miejsca stałego pobytu w gminie Łomianki są dopisywani do rejestru wyborców prowadzonego przez Burmistrza Łomianek z urzędu, bez konieczności składania wniosku.
 2. O wpis do rejestru wyborców może  wnioskować:
  • obywatel polski stale zamieszkały na obszarze gminy Łomianki pod innym adresem niż adres jego stałego zameldowania,
  • obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim, stale zamieszkujący na terenie gminy Łomianki,
  • obywatel polski  zamieszkały na obszarze gminy Łomianki nie posiadający zameldowania na pobyt stały,
  • obywatel polski nigdzie nie zamieszkały przebywający na obszarze gminy Łomianki,
 3. Organ administracji jest zobowiązany sprawdzić czy osoba ubiegająca się o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania. Wnioskodawca może ten fakt udowodnić dołączając do wniosku oświadczenie osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, że dana osoba tam zamieszkuje.


PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z  2020 r. poz. 256),
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319),
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1316 ze zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 2209)

Metadane

Data publikacji : 08.04.2015
Data modyfikacji : 30.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Leszek Giziński
Osoba udostępniająca informację:
Agata Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry