BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Dowód osobisty - wyrobienie

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. wniosek o wydanie dowodu osobistego – formularz  wypełniony i podpisany imieniem i nazwiskiem,

2. jedna aktualna fotografia (nie starsza niż 6 miesięcy)

Kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego. Osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy, patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice.

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającą powyższe wymogi.

3. dokument potwierdzający tożsamość (dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport; legitymacja szkolna ucznia jeśli nie posiada dokumentu tożsamości; w przypadku utraty dowodu  - inny dokument ze zdjęciem; w przypadku osoby, która nabyła obywatelstwo polskie - paszport  i karta pobytu, jeśli była wydana) -  do wglądu.


4. W przypadku niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi  z rejestru dowodów osobistych organ może zażądać:  skróconego odpisu aktu stanu cywilnego, orzeczenia sądu, dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie.

OPŁATY:
brak

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:
Wniosek składa się do organu dowolnej gminy na terytorium RP.

Urząd Miejski w Łomiankach
ul. Warszawska 115, pok. 6
tel. 22 76 86 310 lub – 332
Wnioski przyjmowane są: poniedziałek - 10.00-17.30;  wtorek - piątek - 8.00-15.30

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Administracyjny i Spraw Obywatelskich

TERMIN ODPOWIEDZI:
30 dni od dnia złożenia wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY:
do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

UWAGI:

1. Prawo posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć w formie pisemnej, a dla dziecka do lat 12. można złożyć w formie dokumentu elektronicznego e.Puapem.

 3. Wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem:
- osoby małoletniej, której do ukończenia 18. roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z  rodziców lub opiekun prawny,                 
- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składaj jeden z rodziców
- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,       
- osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

4. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wyżej wymienionym osobom  wymaga ich obecności przy składaniu wniosku. Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5. roku życia.

5. Przyjęcie wniosku o dowód w miejscu pobytu wnioskodawcy jest możliwe w przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody. Na terenie powiatu warszawskiego zachodniego organem właściwym do przyjęcia wniosku poza urzędem jest Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego. W sprawie należy kontaktować się z Referatem Spraw Obywatelskich tel. 22 7313250.

6. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz.426).

7. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

8. W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

9. Odciski palców pobierane są od osób, które ukończyły 12 rok życia. Osoby te składają również wzór podpisu.

10. Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która ukończyła 13. rok życia, za zgodą wnioskodawcy.

11. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek, z wyjątkiem następujących przypadków:                                  
- dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, odbiera rodzic albo opiekun prawny;
- dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator;
- pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym, odbiera dowód osobisty w przypadku gdy osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego powiadomi organ gminy o niemożności osobistego odebrania dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody oraz  w  przypadku przyjęcia wniosku o wymianę dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy.

12. Ważność dowodu osobistego osoby która ukończyła 12. rok życia to 10 lat, do 12. roku życia – 5 lat. Dowód osobisty wydany osobie, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania.

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U.  z 2021 r.  poz. 816 ze zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania  i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1865)

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 08.04.2015
Data modyfikacji : 30.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Tymieniecka
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry