BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Obowiązek meldunkowy - zameldowanie na pobyt czasowy

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. zgłoszenie pobytu czasowego - formularz wypełniony i podpisany przez zgłaszającego oraz osobę posiadająca prawo do lokalu,
 2. ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)  - dotyczy zarówno zgłaszającego, jak i osoby posiadającej prawo do lokalu
 3. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. akt notarialny zakupu, wypis z księgi wieczystej, orzeczenie sądu, decyzja administracyjna  – w oryginale do wglądu),
 4. pełnomocnictwo w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (zwykła forma pisemna) – w przypadku gdy zgłaszającego lub osobę posiadająca tytuł prawny do lokalu reprezentuje pełnomocnik, po okazaniu przez niego do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 5. wiza lub inny dokument legalizacji pobytu oraz  paszport – dotyczy cudzoziemców

Cudzoziemiec przedstawia wizę, a w przypadku, gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1pkt 2 lub art.206 ust.1 pkt 2  ustawy  z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2020 poz. 35)  lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu.     
Osoba będąca członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatela Konfederacji Szwajcarskiej niebędący obywatelem w/w  państw przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii  Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii  Europejskiej.

OPŁATY:
czynność dokonywana osobiście – bez opłat
za pełnomocnictwo - opłata skarbowa 17,00 zł
za zaświadczenie - opłata skarbowa 17,00 zł

Od opłaty za pełnomocnictwo zwolniony jest małżonek mocodawcy, jego wstępni, zstępni i rodzeństwo.
Opłaty można dokonać:

 • kartą płatniczą w urzędzie, 
 • przelewem bankowym lub przekazem pocztowym
 • gotówką (bez prowizji) w MBS przy ul. Szpitalnej 8

Wpłaty należy dokonać na rachunek Urzędu Miejskiego w Łomiankach:
nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:
organ gminy  właściwy ze względu na położenie nieruchomości, w której stale przebywa zgłaszający.

Zgłoszenie można złożyć w formie pisemnej lub przesłać w formie dokumentu elektronicznego e.Puapem.

Urząd Miejski w Łomiankach
ul. Warszawska 115, pok. 6
tel. 22 76 86 310 lub – 332

Wnioski przyjmowane są: 
poniedziałek - 10.00-17.30  
wtorek - piątek - 8.00-15.30


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Administracyjny i Spraw Obywatelskich

TERMIN ODPOWIEDZI:
Niezwłocznie. Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt czasowy otrzymuje potwierdzenie zameldowania ważne do chwili zmiany miejsca pobytu, na swój wniosek po uiszczeniu opłaty skarbowej.
Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości, o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej. 

TRYB ODWOŁAWCZY: 
brak (czynność materialno-techniczna)

UWAGI:

 1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 2. Cudzoziemcy zwolnieni są z obowiązku meldunkowego jeżeli ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni.
 3. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 4. Cudzoziemiec niebędący obywatelem państw wymienionych w pkt 3 ani członkiem rodziny obywatela tych państw, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej 4. dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 5. Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu, przy czym pobyt czasowy jest rozumiany jako przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.
 6. Deklarowany przez cudzoziemca wymienionego w pkt 3. pobyt czasowy pod określonym adresem nie może przekroczyć okresu, w którym cudzoziemiec może legalnie przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego prawo pobytu
 7. W przypadku zmiany miejsca pobytu czasowego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Wymeldowania można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu czasowego lub stałego.
 8. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 9. Zaświadczenie o zameldowaniu wydawane jest wyłącznie na wniosek i jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, jednak nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 97 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r.  w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy  wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2411, ze zm. Dz. U. z 2020 r.  poz. 930),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.)

Metadane

Data publikacji : 08.04.2015
Data modyfikacji : 30.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Leszek Giziński
Osoba udostępniająca informację:
Agata Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry