BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/biuro-obslugi-mieszkanc/wydzial-administracyjny-i-spra/przed-wyborami/7185,Zgloszenie-zamiaru-glosowania-przez-pelnomocnika-dotyczy-tylko-osob-niepelnospra.html
2023-06-10, 13:12

Zgłoszenie zamiaru głosowania przez pełnomocnika - dotyczy tylko osób niepełnosprawnych oraz osób, które ukończyły 60 lat

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania – wypełniony i podpisany formularz,
 2. zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania – wypełniony i podpisany formularz,
 3. kserokopia aktualnego orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (znaczny lub umiarkowany) . Wymóg ten nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat,
 4. kserokopia zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa (jeżeli osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w gminie Łomianki),
 5. ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) - do wglądu (dotyczy zarówno mocodawcy jak i pełnomocnika)


OPŁATY:
Brak.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:
Referat Spraw Obywatelskich UM w Łomiankach – ul. Warszawska 115, pok. 6
tel. 22 76 86 310 lub – 332   fax  22 76 86 302

Wnioski przyjmowane są:
poniedziałek - 10.00-17.45   
wtorek - piątek - 8.00-15.45

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Spraw Obywatelskich.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Bez zbędnej zwłoki.

TRYB ODWOŁAWCZY: 
Brak.

UWAGI:

 1.  Termin składania dokumentów: najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów.
 2.  Pełnomocnictwa do głosowania może udzielić wyłącznie wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat.
 3.  Jeżeli wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, wniosek podpisuje osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa.
 4.  Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
 5.  Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika
 6.  Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków, Burmistrz Łomianek w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie 3 dni, Burmistrz odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania.
 7.  Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze gminy w miejscu zamieszkania wyborcy lub innym miejscu na terenie gminy.
 8.  Akt pełnomocnictwa sporządzony przed dniem pierwszego głosowania uprawnia pełnomocnika do oddania głosu również w ewentualnym ponownym głosowaniu.
 9.  Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia woli, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
 10. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:
  • śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika,
  • wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania.


PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2019 poz. 684 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. (Dz. U. Nr 157, poz. 936 ).

 

Metadane

Data publikacji : 09.04.2015
Data modyfikacji : 07.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Tymieniecka
Osoba udostępniająca informację:
Artur Osiak
Osoba modyfikująca informację:
Agata Zakrzewska

Opcje strony