BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Udostępnienie spisu wyborców

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. wniosek o udostępnienie spisu wyborców - formularz wypełniony i podpisany,
  2. ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) - do wglądu,

OPŁATY:
Brak opłat.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:
Referat Spraw Obywatelskich UM w Łomiankach – ul. Warszawska 115, pok. 6
tel. 22 76 86 310 lub – 332   fax  22 76 86 302

Wnioski przyjmowane są:
poniedziałek - 10.00-17.45   
wtorek - piątek - 8.00-15.45

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Spraw Obywatelskich.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Reklamacja do Burmistrza Łomianek na nieprawidłowości w spisie wyborców.
Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 3 dni od daty jej wniesienia.
Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie ze spisu wnoszący reklamację bądź osoba skreślona ze spisu może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem Burmistrza Łomianek do Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza.

UWAGI:

  1. Spis wyborców udostępniany jest do wglądu, między 21. a 8 dniem przed dniem przed dniem referendum / wyborów.
  2. Każdy może wnieść reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu, a w szczególności w sprawie: pominięcia wyborcy w spisie wyborców, wpisania do spisu osoby, która nie ma prawa wybierania, niewłaściwych danych o osobach wpisanych do spisu wyborców, ujęcia w spisie osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.
  3. Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie  do protokołu.

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2019 poz. 684.).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U z 2015 poz. 5).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2020 poz. 256 ze zm.).

Metadane

Data publikacji : 10.04.2015
Data modyfikacji : 07.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Leszek Giziński
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Agata Zakrzewska

Opcje strony

do góry