BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Wpisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. wniosek - uzupełniony i podpisany
  2. ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport) - do wglądu

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:
Referat Spraw Obywatelskich UM w Łomiankach – ul. Warszawska 115, pok. 6
tel. 22 76 86 310 lub – 332   fax  22 76 86 302

Wnioski przyjmowane są:
poniedziałek - 10.00-17.45   
wtorek - piątek - 8.00-15.45

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Spraw Obywatelskich.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY:  
Brak.

UWAGI:

  1. Wyborca może głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje albo w której czasowo przebywa, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Z wnioskiem może wystąpić także wyborca nigdzie niezamieszkały (bez stałego zameldowania), przebywający na terenie gminy Łomianki. Dotyczy także wyborców zgłaszających chęć głosowania w lokalu przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Możliwość ta nie dotyczy w wyborów do Rady Miejskiej i wyborów Burmistrza Łomianek oraz w wyborów uzupełniających do Senatu
  2. Wniosek składa się w urzędzie gminy, w której znajduje się wybrany lokal wyborczy, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów. Możliwość ta nie dotyczy w wyborów do Rady Miejskiej i wyborów Burmistrza Łomianek.
  3. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
  4. Urząd gminy miejsca stałego zameldowania – na podstawie otrzymanego zawiadomienia o dopisaniu do spisu wyborców – skreśli wyborcę ze sporządzonego przez siebie spisu wyborców.
  5. Wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania złożył wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, będzie ujęty w tym spisie wyborców również w przypadku ewentualnego ponownego głosowania. Nie ma możliwości kolejnego wyboru obwodu głosowania.

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2019  poz. 684 ze zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. 2015 poz. 5).

 

 

Metadane

Data publikacji : 16.04.2019
Data modyfikacji : 07.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Agata Zakrzewska

Opcje strony

do góry