BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Podstawą prawną przyznania dofinansowania pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego jest art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U z 2021 r., poz. 1082 ze zm.).
Zgodnie z art. 122 ust. 11 ww. ustawy dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1)

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (zał. nr 2)
 2. Załączniki do wniosku:
 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,
 2. kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,
 3. kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 4. kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 5. kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 6. kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu,
 7. aktualny wydruk z CEIDG lub wypis z KRS w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę,
 8. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 3),
 9. kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (zał. nr 4 i 5),
 10. pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę,
 11. inne dokumenty wynikające z indywidualnego przebiegu przygotowania zawodowego lub sytuacji pracodawcy (np. dokument potwierdzający zmianę nazwiska pracodawcy lub młodocianego, itp.)

Uwaga: załączniki wymienione w pkt 2 lit. h), lit. j), oświadczenia, o których mowa w pkt 2 lit. i) oraz zaświadczenia potwierdzające zdanie egzaminu, o którym mowa w pkt 2 lit. f) oraz ewentualne inne zaświadczenia wystawione na potrzeby niniejszego postępowania należy przedstawić w oryginale.

Kopie dokumentów powinny zostać potwierdzone przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym (podstawa prawna: art. 76a par. 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

Zgodność odpisu dokumentu z oryginałem, na żądanie strony, może poświadczyć upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem. Poświadczenie obejmuje podpis pracownika, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia, a na żądanie strony, również godzinę sporządzenia poświadczenia (podstawa prawna: art. 76a par. 2b Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

Opłaty:

Bez opłat

Forma załatwienia:

Dofinansowanie przyznawane jest w trybie decyzji administracyjnej na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Kwota dofinansowania:

- w przypadku nauki zawodu do 8 081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia),

- w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia

- w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust.1 ustawy Prawo oświatowe – do 10 000 zł

Termin załatwienia:

Do 30 dni. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Tryb odwoławczy:                                                                                                                       

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Łomianek w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

nformacje dodatkowe:

 1. dofinansowanie przyznawane jest na kształcenie młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki;
 2. pracodawca, który zawarł umowę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, składa zawiadomienie (zał. nr 1) w Biurze  Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 115 lub przesyła pocztą;
 3. dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy;
 4. informacje dotyczące wypełniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 3):

- dofinansowanie otrzymane z OHP po 30.06.2014 r. stanowi pomoc de minimis i nie należy go wykazywać w części D formularza (w tabeli na stronie 5). Jeżeli tabela pozostaje pusta, nie wypełnia się również pkt 1-8 na str. 6.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Edukacji

Urzędu Miejskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2

tel. (22) 768 62 41, 768 62 19, 768 62 56

Ważne: Zawiadomienie przez pracodawcę zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem:

Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r., poz. 2010 ze zm.), o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem pracodawca zawiadamia burmistrza (wójta, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 06.08.2009
Data modyfikacji : 22.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Petri
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Markowska
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Markowska

Opcje strony

do góry