BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 2. Załączniki do wniosku potwierdzone  za zgodność z oryginałem:
 •  kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
 •  kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,
 •  kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 •  kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające ukończenie nauki zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu
 •  kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 •  aktualny wydruk z CEIDG lub wypis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
 •  kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
 •  wypełniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 •  kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 •  oświadczenie o łączeniu, przejęciu lub powstaniu wnioskodawcy w wyniku podziału.

Opłaty:

bez opłat

Termin załatywiania:
Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Łomianek w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomiankach,
ul. Warszawska 115, pok. 1,
tel.: (022) 768-63-24
Sekretariat Urzędu Miejskiego
przy ul. Warszawskiej 71, pok. 23,
tel. (022) 768-62-03.


Jednostka odpowiedzialna:
Referat Oświaty Urzędu Miejskiego w Łomiankach
ul. Staszica 2
tel. (022) 768-62-11, 768-62-04

Podstawa prawna :
Art. 70 b i nast. Ustawy o systemie oświaty Dz.U. 04.256.2572

Wnioski do pobrania

Metadane

Data publikacji : 06.08.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Wesołowska
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Kołakowska

Opcje strony

do góry