BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Podstawa prawna: 

 1. art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 oraz art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)         

Opis ogólny:

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozu:

 1. niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim a także niepełnosprawnym dzieciom z odroczonym obowiązkiem szkolnym -  do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,
 2. uczniom niepełnosprawnym - do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 roku życia,
 3. niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych,a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, do  ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,  do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą:
 • 24 rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
 • 25 rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

Powyższy obowiązek gmina spełnia poprzez:

 1. zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo,
 2. poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.

I. Bezpłatny transport i opieka zorganizowany przez Gminę

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek rodzica o bezpłatny transport ucznia niepełnosprawnego i opiekę podczas przewozu na zajęcia (z zaznaczeniem czy dziecko porusza się na wózku inwalidzkim),
 2. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 3. Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół /przedszkoli i ośrodków specjalnych),
 4. Zaświadczenie wydane przez przedszkole/szkołę/ośrodek o uczęszczaniu dziecka do szkoły/przedszkola/ośrodka.

Opłaty

nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy

do 1 miesiąca od złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami

Uwaga: ze względu na konieczność organizacji dowozu dzieci od 1 września każdego roku, wnioski wraz z dokumentami powinny być składane do końca kwietnia każdego roku.

Miejsce złożenia wniosku

Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomiankach
ul. Warszawska 115, pok. 1
tel.: 22 768-63-24

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Łomiankach
ul. Staszica 2 (ICDS  I piętro)
tel. 22 768-62-11

II.  Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców

Opis ogólny:

Zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka zapewnianego przez rodziców prywatnym samochodem osobowym lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi dokonuje się na podstawie umowy pomiędzy rodzicami a Burmistrzem Łomianek.

Umowa może być zawarta z jednym rodzicem – jeśli koszty dowożenia ponosi on samodzielnie lub posiada pełnomocnictwo drugiego rodzica do zawarcia umowy w jego imieniu, we wspólnym interesie.

Umowę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym. Wzór umowy i wniosku określa zarządzenie Nr WAO.0050.7.2020 Burmistrza Łomianek z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku i umowy na zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców (…) w przypadku gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice prywatnym samochodem lub powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi.

Podstawą do obliczenia kwoty zwrotu kosztów jednorazowego przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodzica z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka jest wzór:koszt = (a-b) * c * d/100  gdzie:

a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy i z powrotem,

b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c – średnia cena jednostki paliwa w danej gminie, właściwego dla danego pojazdu,

d – średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.

Jeżeli rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi, kwotę zwrotu kosztów przewozu ustala się także zgodnie z ww. wzorem.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka,
 2. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych,
 3. Zaświadczenie wydane przez przedszkole/szkołę/ośrodek o uczęszczaniu ucznia do szkoły/przedszkola/ośrodka,
 4. Pełnomocnictwo (upoważnienie) drugiego rodzica/opiekuna prawnego ucznia do wnioskowania/zawarcia umowy w jego imieniu, we wspólnym interesie,
 5. Kopie wszystkich stron dowodu rejestracyjnego pojazdu wykorzystywanego do zapewnienia przewozu ucznia (tylko w przypadku dowożenia prywatnym samochodem osobowym),
 6. Upoważnienie - zgoda właściciela/współwłaściciela samochodu do użytkowania w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem pojazdu, lub użytkuje samochód, który nie jest jego własnością,
 7. Oświadczenie podmiotu, któremu wnioskodawca powierzył wykonywanie transportu, że dowozi ucznia do przedszkola/szkoły/ośrodka i sprawuje opiekę w czasie jazdy,
 8. Oświadczenie rodzica, że powierzył wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi,
 9. Kopia dokumentu potwierdzającego średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 km dla samochodu wykorzystywanego do zapewnienia przewozu ucznia wg danych producenta pojazdu.

Opłaty

nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy

do 14 dni od złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami

Miejsce złożenia wniosku

Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomiankach,
ul. Warszawska 115, pok. 1
tel.: 22 768-63-24
 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Łomiankach
ul. Staszica 2 (ICDS  I piętro)
tel. 22 768-62-11

Wnioski do pobrania

Metadane

Data publikacji : 14.05.2014
Data modyfikacji : 19.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Kowalska
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry