BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Podstawa prawna:  
1) art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 oraz art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)
2) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 2000)          

Opis ogólny:

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozu:

1) niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim a także niepełnosprawnym dzieciom z odroczonym obowiązkiem szkolnym -  do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,

2) uczniom niepełnosprawnym - do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 roku życia,


3) niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami  sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, do  ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,  do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą:


    • 24 rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

    • 25 rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;


Powyższy obowiązek gmina spełnia poprzez:

1) zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży  i uczniów we własnym zakresie albo,
2) poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.

I. Bezpłatny transport i opieka zorganizowany przez Gminę

Wymagane dokumenty

1. Wniosek rodzica o bezpłatny transport ucznia niepełnosprawnego i opiekę podczas przewozu na zajęcia (z zaznaczeniem czy dziecko porusza się na wózku inwalidzkim),
2. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
3. Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół /przedszkoli i ośrodków specjalnych),
4. Zaświadczenie wydane przez przedszkole/szkołę/ośrodek o uczęszczaniu dziecka do szkoły/przedszkola/ośrodka.

Opłaty

nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy

do 1 miesiąca od złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami

Uwaga: ze względu na konieczność organizacji dowozu dzieci od 1 września każdego roku, wnioski wraz z dokumentami powinny być składane do 7 kwietnia każdego roku.

Miejsce złożenia wniosku

Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomiankach
ul. Warszawska 115, pok. 1
tel.: 22 768-63-24

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Łomiankach
ul. Staszica 2 (ICDS  I piętro)
tel. 22 768-62-11

II.  Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców

Opis ogólny:

Zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka zapewnianego przez rodziców prywatnym samochodem osobowym lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi dokonuje się na podstawie umowy pomiędzy rodzicami a Burmistrzem Łomianek.
Umowa może być zawarta z jednym rodzicem – jeśli koszty dowożenia ponosi on samodzielnie lub posiada pełnomocnictwo drugiego rodzica do zawarcia umowy w jego imieniu,we wspólnym interesie.
Umowę zawiera się na czas określony. Wzór umowy i wniosku określa zarządzenie Nr WAO.0050.55.2023 Burmistrza Łomianek z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku i umowy na zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej.
Podstawą do obliczenia kwoty zwrotu kosztów jednorazowego przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodzica z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka jest wzór:   koszt = (a-b) × c gdzie:

a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,
b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,
c – stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

Stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu określa rada gminy w drodze uchwały, przy czym stawka nie może być niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.


Jeżeli rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi, kwotę zwrotu kosztów przewozu ustala się także zgodnie z ww. wzorem.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka,
2. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno –wychowawczych,
3. Zaświadczenie wydane przez przedszkole/szkołę/ośrodek o uczęszczaniu ucznia do szkoły/przedszkola/ośrodka,
4. Kopie wszystkich stron dowodu rejestracyjnego pojazdu wykorzystywanego do zapewnienia przewozu ucznia (tylko w przypadku dowożenia prywatnym samochodem osobowym),
5. Upoważnienie - zgoda właściciela/współwłaściciela samochodu do użytkowania w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem pojazdu, lub użytkuje samochód, który nie jest jego własnością,
6. Oświadczenie rodzica, że powierzył wykonywanie transportu i sprawowanie opieki  w czasie przewozu innemu podmiotowi,
7. Oświadczenie podmiotu, któremu wnioskodawca powierzył wykonywanie transportu, że dowozi ucznia do przedszkola/szkoły/ośrodka i sprawuje opiekę w czasie jazdy.

Opłaty

nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy

do 14 dni od złożenia wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami

Miejsce złożenia wniosku

Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomiankach,
ul. Warszawska 115, pok. 1
tel.: 22 768-63-24

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Łomiankach
ul. Staszica 2 (ICDS  I piętro)
tel. 22 768-62-12

Wnioski do pobrania

 

Metadane

Data publikacji : 14.05.2014
Data modyfikacji : 26.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Kowalska
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Markowska

Opcje strony

do góry