BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Dzienni opiekunowie

 
Podstawa prawna: 
1) ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o  opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 326)
2) ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.)
3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 256)
 
Informacje ogólne
 
Dziennym opiekunem może być osoba prowadząca działalność na własny rachunek albo zatrudniana przez podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 (jednostki samorządu terytorialnego – gminy, powiaty, województwa, instytucje publiczne, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej), na podstawie umowy o pracę albo umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
 
Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3, w lokalu do którego posiada tytuł prawny. Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna może udostępnić lub wyposażyć lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna.
 
Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci. W przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci.
 
Dzienny opiekun ma możliwość sprawowania opieki nad maksymalnie 8 dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki – nad maksymalnie nad 5 dzieci, po spełnieniu dwóch warunków – pierwszym z nich jest  zgoda wszystkich rodziców, natomiast drugim jest sprawowanie opieki nad dziećmi razem z dziennym opiekunem przez co najmniej jednego z rodziców.
 
Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej,
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.
Szczegółowe zadania dziennego opiekuna określa rozdział 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.     o  opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 326).
 
Dziennym opiekunem może zostać osoba, która:
1) daje rękojmię należytego sprawowania opieki na dziećmi;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
4) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym                           z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne;
5) posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem;
6) odbyła 160 godz. szkolenie albo 40 godz. szkolenie uzupełniające w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy jeśli posiada kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego albo ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza (albo pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przez podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun);
7) odbyła nie później niż 2 lata przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy.
 
Do odbycia szkolenia nie jest zobowiązana osoba, która pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun.
 
Szkolenia mogą prowadzić tylko te podmioty, których programy szkoleń zostały zatwierdzone przez Ministra właściwego do spraw rodziny, co jest równoznaczne
z ich zamieszczeniem w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 
Dzienny opiekun przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna przedstawia zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna i zobowiązany jest do odbycia co 2 lata szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy.
Dodatkowym wymaganiem w stosunku do dziennego opiekuna jest poddanie się obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239).
 
Dzienny opiekun podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, a opłacanie i finansowanie składki na to ubezpieczenie spoczywa na podmiocie zatrudniającym dziennego opiekuna.
 
Dzienny opiekun prowadzący zajęcia z dziećmi, nad którymi sprawuje opiekę współpracuje z rodzicami tych dzieci, w szczególności przez:
1) korzystanie z pomocy rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć;
2) prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.
Rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci u dziennego opiekuna.
 
Zgłaszanie do wykazu dziennych opiekunów
 
Pełnienie funkcji dziennego opiekuna wymaga zgłoszenia do prowadzonego przez Burmistrza Łomianek wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających. Wykaz jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna zobowiązany jest do zgłaszania dziennych opiekunów do wykazu w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia dziennego opiekuna. Dzienny opiekun może objąć dziecko opieką najwcześniej w dniu wpisu tego dziennego opiekuna do wykazu.
 
Wymagane dokumenty
 
Wniosek o wpis dziennego opiekuna do wykazu zawiera:
 
1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
2) numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;
3) w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL;
4) oświadczenie o weryfikacji spełniania przez dziennego opiekuna warunków, o których mowa w art. 39 ust. 1;
5) imię i nazwisko dziennego opiekuna;
6) miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, przez które rozumie się nazwę wsi, miasta, dzielnicy i ulicy;
7) liczbę dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna;
8) czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
9) wysokość opłat u dziennego opiekuna.
 
W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w wykazie, podmiot zatrudniający dziennego opiekuna (lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek jako dzienny opiekun) jest zobowiązany do:
1) wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego wykaz z wnioskiem o zmianę danych lub informacji – w przypadku danych lub informacji dotyczących podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna, imię i nazwisko dziennego opiekuna; miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna lub w przypadku zawieszenia działalności związanej z zatrudnianiem dziennych opiekunów;
2) dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, w zakresie danych takich jak liczb dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna, czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna lub wysokość opłat.
 
Wskazane wyżej wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia.
 
Wykaz publikowany jest na portalu empatia.mpips.gov.pl za pomocą systemu teleinformatycznego –rejestrzlobkow.mpips.gov.pl 
 
Wykaz zawiera
 
1) nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna lub osoby będącej dziennym opiekunem i prowadzącej działalność na własny rachunek oraz adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
2) numer NIP i REGON podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna lub osoby prowadzącej działalność na własny rachunek i będącej dziennym opiekunem;
3) imię i nazwisko dziennego opiekuna zatrudnianego przez dany podmiot;
4) miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, przez które rozumie się nazwę wsi, miasta, dzielnicy i ulicy;
5) informację o zawieszeniu działalności związanej z zatrudnianiem dziennych opiekunów;
6) liczbę dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna;
7) czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
8) wysokość opłat u dziennego opiekuna.
 
Burmistrz Łomianek przed dokonaniem wpisu do wykazu dziennych opiekunów może przeprowadzić wizytację lokalu, w którym dzienny opiekun będzie sprawować opiekę nad dzieckiem. Jeśli wizytowany lokal nie spełnia warunku bezpiecznej opieki nad dzieckiem, Burmistrz wzywa podmiot wnioskujący o wpis do wykazu do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. W przypadku nieusunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie Burmistrz może odmówić wpisu do wykazu. Odmowa ta następuje w formie decyzji administracyjnej.
 
W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z dziennym opiekunem następuje wykreślenie dziennego opiekuna z wykazu.
 
Burmistrz Łomianek sprawuje nadzór nad dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki na podstawie planu nadzoru przyjętego przez Radę Miejską w drodze uchwały, jak również w zakresie zgodności danych zawartych w wykazie ze stanem faktycznym oraz wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań  z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 
Zgodnie z art. 45 ustawy Burmistrz Łomianek wybiera dziennych opiekunów w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego na zasadach określonych w ustawie z dnia              24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).
Zasady przyznawania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Łomianki 
 
Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 326) oraz uchwały Nr XXXVI/423/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach        z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LX/348/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Łomianki, Gmina Łomianki udziela dotacji celowej na każde dziecko objęte opieką  w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna zamieszkałe na terenie gminy Łomianki.
 
Jednostka odpowiedzialna
 
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Łomiankach
ul. Staszica 2
tel. 22 768-62-11
 
 
 
 
 
 
 

Metadane

Data publikacji : 13.05.2015
Data modyfikacji : 23.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Nowicka
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry