BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Procedura wpisu przedszkoli niepublicznych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Łomianki

Podstawa prawna
 
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256).
 
Opis ogólny
 
Zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo Oświatowe osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych dokonuje się na wniosek osoby fizycznej lub prawnej innej niż jednostka samorządu terytorialnego, zamierzającej założyć przedszkole – art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.
Niepubliczne przedszkole może prowadzić osoba fizyczna lub osoba prawna (stowarzyszenie, fundacja, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna). Niepublicznych przedszkoli nie mogą zakładać spółki nieposiadające osobowości prawnej (np. spółka komandytowa, spółka cywilna).
Prowadzenie niepublicznego przedszkola nie jest działalnością gospodarczą. Nie wymaga zatem rejestracji w CEIDG. Niemniej w przypadku osób prawnych (spółka z o.o., spółka akcyjna) konieczne jest zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Lokal przeznaczony na niepubliczne przedszkole powinien uzyskać pozytywną opinię właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej potwierdzające, że lokal ten zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci.
 
Wymagane dokumenty
 
1. Formularz zgłoszenia niepublicznego przedszkola do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Łomianki powinien zawierać:
1) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić niepubliczne przedszkole, jej miejsce zamieszkania lub siedziby,
2) określenie odpowiednio typu i rodzaju przedszkola oraz daty rozpoczęcia jego funkcjonowania,
3) wskazanie miejsca prowadzenia niepublicznego przedszkola oraz informacje o warunkach lokalowych zapewniających:
a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b) realizację innych zadań statutowych,
c) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,
4) datę rozpoczęcia funkcjonowania niepublicznego przedszkola,
5) adres właściwego urzędu skarbowego,
6) podpis osoby zgłaszającej placówkę do ewidencji;
 
2. Statut przedszkola podpisany przez osobę uprawnioną, opracowany zgodnie z art. 172 ustawy Prawo Oświatowe.
Statut powinien określać:
a) nazwę, cel placówki oraz jej zadania;
b) osobę prowadzącą przedszkole;
c) organy przedszkola oraz zakres jego zadań;
d) organizację przedszkola;
e) prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów przeszkolą, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów przeszkolą;
f) sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność przeszkolą;
g) zasady przyjmowania uczniów do przedszkola.
 
3. Wykaz pracowników pedagogicznych z danymi dotyczącymi ich kwalifikacji, w tym dyrektora placówki. Wykaz pracowników pedagogicznych zawiera dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia 
w placówce (nazwa uczelni, kierunek studiów). Wykaz powinien być podpisany przez osobę zamierzającą prowadzić przedszkole – podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017  w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.). 
4. Odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku osoby prawnej.
5. Dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku osoby fizycznej.
6. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności – w przypadku osoby fizycznej.
7. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzone przedszkole – jeśli wnioskodawca dysponuje, np. umową najmu to powinien szczegółowo opisać kiedy ta umowa została zawarta. Dokumentami potwierdzającymi tytuł prawny do lokalu są np. akt własności lokalu, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia itp.
8. Informacja o warunkach lokalowych – zgodnie z art. 168 ust. 4 pkt 3 ustawy Prawo Oświatowe warunki lokalowe zapewniają:
1) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
2) możliwość realizacji innych zadań statutowych,
3) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2140) 
a) przepisach o ochronie środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.), 
b) przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej – ustawa z dnia 14 marca 1985 r. 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.)
c) przepisach techniczno-budowlanych – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)  oraz rozporządzenia Ministra infrastruktury 
z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać budynki i ich ustytuowanie (Dz.U.  z 2019 r. poz. 1065)
d) przepisach o ochronie przeciwpożarowej – Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1372 ze zm.). 
Spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio:
11. Formularz danych uzupełniających do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) – zawiera dane uzupełniające niezbędne do wpisania placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (RSPO). Wzór formularza znajduje się.
 
Opłaty
Nie dotyczy
 
Termin i sposób załatwienia sprawy
W przypadku niekompletności złożonych dokumentów i/lub przedłożenia statutu przedszkola sprzecznych z obowiązującym prawem, osoba prawna lub osoba fizyczna, która złożyła zgłoszenie o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wzywana jest do uzupełnienia lub poprawienia dokumentów w wyznaczonym terminie.
1. Wpisu przedszkola do ewidencji szkół i placówek niepublicznych dokonuje się w ciągu 30 dni od daty złożenia zgłoszenia. 
2. Osoba dokonująca zgłoszenia otrzymuje zaświadczenie o wpisie placówki do ewidencji. Kopię zaświadczenia przekazuje się właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.
3. Burmistrz Łomianek wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:
1) zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w art. 168 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe albo podane w nim dane są błędne i mimo wezwania nie zostały uzupełnione albo poprawione w wyznaczonym terminie;
2) Statut przedszkola jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony;
3) Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji, odwołanie wnosi się do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od otrzymania decyzji odmownej, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną.
 
Informacje dodatkowe
1. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole jest obowiązana zgłosić w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.
2. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole może otrzymywać dotacje dla placówki 
z budżetu gminy. Należy w tym celu złożyć wniosek o przyznanie dotacji i podać liczbę dzieci w placówce. Wniosek musi zostać złożony do 30 września danego roku, aby gmina przyznała dotację na następny rok budżetowy. Dotacja jest wypłacana w 12 częściach na rachunek bankowy placówki zgodnie z Uchwałą nr XV/114/2019 Rady Miejskiej 
w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łomianki przez inne niż Gmina Łomianki osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania 
i wykorzystania udzielonej dotacji. 
3. Niepubliczne przedszkola zobowiązane są do realizacji podstawy programowej stanowiącej załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.). 
 
Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją niepublicznego przedszkola.
1. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:
1) niepodjęcia działalności przez niepubliczne przedszkole w terminie wskazanym 
w zgłoszeniu do ewidencji;
2) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej przedszkole prowadzenia działalności oświatowej;
3) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność przedszkola jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, jeżeli osoba prowadząca przedszkole 
w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
4) dokonania wpisu z naruszeniem prawa;
5) zaprzestania działalności przez niepubliczne przedszkole przez okres dłuższy niż trzy miesiące.
2. Osoba prowadząca przedszkole może je zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca przedszkole jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ, który dokonał wpisu do ewidencji oraz gminę, na której terenie jest położona placówka. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanego przedszkola przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia działalności. Po zakończeniu działalności wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.
 
Miejsce złożenia dokumentów
Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomiankach
ul. Warszawska 115 (pokój nr 1)
tel. (022) 768 63 24
 
Jednostka odpowiedzialna
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Łomiankach
ul. Staszica 2 (ICDS I piętro)
tel. (022) 768 62 42
 
Formularze do pobrania
 

 


 

 

 

 
 

 


 

Metadane

Data publikacji : 08.06.2017
Data modyfikacji : 10.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Pilarska
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry