BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Procedura wpisu innych form wychowania przedszkolnego (punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego) do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Łomianki

Procedura wpisu innych form wychowania przedszkolnego (punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego) do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Łomianki 
 
 
Podstawa prawna
 
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256);
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzen i organizacji tych form i sposobu ich działania (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1657  ze zm.).
 
Opis ogólny
 
Zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Łomianki dokonuje się na wniosek osoby fizycznej lub prawnej innej niż jednostka samorządu terytorialnego, zamierzającej założyć inną formę wychowania przedszkolnego – na art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.
 
Niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny/zespół wychowania przedszkolnego) może prowadzić osoba fizyczna lub osoba prawna (stowarzyszenie, fundacja, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna). Niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego nie mogą zakładać spółki nieposiadające osobowości prawnej (np. spółka komandytowa, spółka cywilna). 
 
Prowadzenie niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego (punktu przedszkolnego /zespołu wychowania przedszkolnego) nie jest działalnością gospodarczą. Nie wymaga zatem rejestracji w CEIDG. Niemniej w przypadku osób prawnych (spółka z o.o., spółka akcyjna) konieczne jest zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Lokal przeznaczony na punkt przedszkolny/zespół wychowania przedszkolnego) powinien uzyskać pozytywną opinię właściwego państwowego inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej potwierdzające, że lokal ten zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci.                                                                                                                                                 
 
Wymagane dokumenty
 
1. Formularz zgłoszenia punktu przedszkolnego/zespołu wychowania przedszkolnego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Łomianki powinien zawierać:
1) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić punkt przedszkolny/zespół wychowania przedszkolnego, jej miejsce zamieszkania lub siedziby,
2) określenie odpowiednio typu i rodzaju placówki (punkt przedszkolny czy zespół wychowania przedszkolnego) oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, 
3) wskazanie miejsca prowadzenia punktu przedszkolnego/zespołu wychowania przedszkolnego oraz informacje  o warunkach lokalowych zapewniających:  
 
a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,  
b) realizację innych zadań statutowych,
c) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz pozytywnej opinii Komendanta Powiatowego  Państwowej Straży Pożarnej,
4) datę rozpoczęcia funkcjonowania punktu przedszkolnego/zespołu wychowania przedszkolnego,
5) adres właściwego urzędu skarbowego,
6) podpis osoby zgłaszającej placówkę do ewidencji.
 
1. Projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danym punkcie przedszkolnym/zespole wychowania przedszkolnego, opracowany zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. 
 
2. Wykaz pracowników pedagogicznych z danymi dotyczącymi ich kwalifikacji, w tym dyrektora placówki. Wykaz pracowników pedagogicznych zawiera dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia 
w placówce (nazwa uczelni, kierunek studiów). Wykaz powinien być podpisany przez osobę zamierzającą prowadzić inną formę wychowania przedszkolnego - podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1575). 
 
3. Odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku osoby prawnej.
 
4. Dokument potwierdzający tożsamość - w przypadku osoby fizycznej.
 
5. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności - w przypadku osoby fizycznej.
 
6. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony punkt przedszkolny/zespół wychowania przedszkolnego - jeśli wnioskodawca dysponuje, np. umową najmu to powinien szczegółowo opisać kiedy ta umowa została zawarta. Dokumentami potwierdzającymi tytuł prawny do lokalu są np. akt własności lokalu, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia, itp..
 
7. Informacja o warunkach lokalowych - zgodnie z art. 168 ust. 4 pkt 3 ustawy Prawo Oświatowe, warunki lokalowe  zapewniają:
1) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
2) realizację innych zadań statutowych,
3) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2140) 
 
oraz:
 
a) przepisach o ochronie środowiska - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.),
b) przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) 
c) przepisach techniczno-budowlanych – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) 
d) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)  przepisach o ochronie przeciwpożarowej -  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1372 ze zm.) 
Spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio:
 
9. Opinii właściwego miejscowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
 
 
11. Formularz danych uzupełniających do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) - 
zawiera dane uzupełniające, niezbędne do wpisania placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (RSPO). Wzór formularza znajduje się w pliku do pobrania.
 
Opłaty
Nie dotyczy
 
Termin i sposób załatwienia sprawy
W przypadku niekompletności złożonych dokumentów i /lub przedłożenia organizacji punktu przedszkolnego/zespołu wychowania przedszkolnego sprzecznych z obowiązującym prawem, osoba prawna lub osoba fizyczna, która złożyła zgłoszenie o wpis do ewidencji szkół 
i placówek niepublicznych wzywana jest do uzupełnienia lub poprawienia dokumentów 
w wyznaczonym terminie.
 
1. Wpisu niepublicznego punktu przedszkolnego/zespołu wychowania przedszkolnego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych dokonuje się w ciągu 30 dni od daty złożenia zgłoszenia. W przypadku niekompletności złożonych dokumentów i/lub przedłożenia organizacji punktu przedszkolnego sprzecznych z obowiązującym prawem, osoba prawna lub osoba fizyczna, która złożyła zgłoszenie o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wzywana jest  do uzupełnienia lub poprawienia dokumentów w wyznaczonym terminie. 
 
2. Osoba dokonująca zgłoszenia otrzymuje zaświadczenie o wpisie placówki do ewidencji. Kopię zaświadczenia przekazuje się właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.
 
3. Burmistrz Łomianek wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:
1) zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w art. 168 poz. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe albo podane w nim dane są błędne i mimo wezwania nie zostały uzupełnione albo poprawione w wyznaczonym terminie,
2) organizacja punktu przedszkolnego/zespołu wychowania przedszkolnego jest sprzeczna z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie została zmieniona,
3) od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji, odwołanie wnosi się do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od otrzymania decyzji odmownej, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną.
 
Informacje dodatkowe
1. Osoba prowadząca niepubliczny punkt przedszkolny/zespół wychowania przedszkolnego jest obowiązana zgłosić w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.
 
2. Osoba prowadząca  niepubliczny punkt przedszkolny/zespół wychowania przedszkolnego może  otrzymywać dotację dla placówki z budżetu gminy. Należy w tym celu złożyć wniosek o przyznanie dotacji i podać liczbę dzieci w placówce. Wniosek musi zostać złożony do 30 września danego roku, aby gmina przyznała dotację na następny rok budżetowy. Dotacja ta jest wypłacana w 12 częściach, na rachunek bankowy placówki zgodnie z Uchwałą Nr XV/114/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łomianki przez inne niż Gmina Łomianki osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji. 
 
3. Niepubliczne punkty przedszkolne/zespoły wychowania przedszkolnego zobowiązane są do realizacji podstawy programowej stanowiącej załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego  dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.)
Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją niepublicznego punktu przedszkolnego/zespołu wychowania przedszkolnego.
 
1. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:
1) niepodjęcia działalności przez niepubliczny punkt przedszkolny/zespół wychowania przedszkolnego w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji;
2) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej punkt przedszkolny/zespół wychowania przedszkolnego prowadzenia działalności oświatowej;
3) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność  punktu przedszkolnego/ zespołu wychowania przedszkolnego jest sprzeczna z przepisami ustawy lub organizacją punktu przedszkolnego/zespołu wychowania przedszkolnego, jeżeli osoba prowadząca placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
4) dokonania wpisu z naruszeniem prawa;
5) zaprzestania działalności przez niepubliczny punkt przedszkolny/zespół wychowania przedszkolnego przez okres dłuższy niż trzy miesiące.
 
2. Osoba prowadząca punkt przedszkolny/zespół wychowania przedszkolnego może go zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ, który dokonał wpisu do ewidencji, oraz gminę, na której terenie jest położona placówka. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.
 
Miejsce złożenia dokumentów
Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomiankach
ul. Warszawska 115 (pokój nr 1)
tel. (022) 768 63 24
Jednostka odpowiedzialna
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Łomiankach
ul. Staszica 2 (ICDS I piętro)
tel.  (022) 768 62 42
Formularze do pobrania
 
 

Metadane

Data publikacji : 08.06.2017
Data modyfikacji : 09.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Pilarska
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry