BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Prcedura rejestracji złobków i klubów dziecięcych


PROCEDURA REJESTRACJI ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

Podstawa prawna:  ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 603)

INFORMACJE OGÓLNE

Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:
1) jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;
2) osoby fizyczne;
3) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Opieka w żłobku sprawowana jest nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia, a w klubie dziecięcym sprawowana jest nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia. 

Do zadań żłobka i klubu dziecięcego należy w szczególności:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

W żłobku i klubie dziecięcym zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku lub klubie dziecięcym może być, na wniosek rodzica, wydłużony, za dodatkową opłatą.

Lokal, w którym tworzony i prowadzony jest żłobek lub klub dziecięcy, posiada co najmniej jedno pomieszczenie oraz zapewnia miejsce na odpoczynek dla dzieci. W żłobku i klubie dziecięcym zapewnia się dzieciom możliwość higienicznego spożywania posiłków. Liczba miejsc w klubie dziecięcym nie może być większa niż 30.
Wymogi sanitarno-lokalowe w żłobku i klubie dziecięcym regulują: ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 603) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 oraz z 2017 r. poz. 2379).
Spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych potwierdza się:
1) w przypadku żłobków – decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc w żłobku;
2) w przypadku klubów dziecięcych - pozytywną opinią Burmistrza Łomianek, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc w klubie.

Burmistrz Łomianek sprawuje nadzór nad żłobkami i klubami dziecięcymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki na podstawie planu nadzoru przyjętego przez uchwałę Nr LIII/310/2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie gminy Łomianki. Sprawuje także nadzór nad żłobkiem i klubem dziecięcym w zakresie zgodności danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, jak również wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań z opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

ZGŁASZANIE DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2017 r.    poz. 2168) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących  na terenie Gminy Łomianki  prowadzi Burmistrz Łomianek. Rejestr publikowany jest na portalu empatia.mpips.gov.pl za pomocą systemu teleinformatycznego - rejestrzlobkow.mpips.gov.pl. Rejestr publikowany jest także na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łomianki.

Rejestr zawiera:
1) nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
2) numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
3) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
4) informację o zawieszaniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
5) informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
6) adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
7) liczbę miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;
8) liczbę dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;
9) informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb;
10) dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
11) wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

Wnioski o wpis do rejestru, wnioski o zmianę lub wykreślenie z rejestru podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce składają przez portal empatia.mpips.gov.pl. Wniosek    o wpis do rejestru składany jest na formularzu RKZ-1 Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów. 
Wniosek zawiera:
1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
2) numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;
3) decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych,
4) decyzję w przypadku żłobków lub opinię w przypadku klubów dziecięcych potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych,
5) w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
6) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
7) w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL;
8) informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
9) adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
10) informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
11) wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 603)  wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny Gminy Łomianki i wynosi 50,- zł. 

W celu sprawdzenia zgodności danych zawartych we wniosku, Burmistrz Łomianek może żądać odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Po dokonaniu wpisu do rejestru podmiot otrzymuje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru. Zaświadczenie zawiera następujące dane:
1)      nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;
2)      datę i numer wpisu do rejestru;
3)      formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;
4)      nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
5)      miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

ODMOWA DOKONANIA WPISU DO REJESTRU 

Burmistrz Łomianek może odmówić dokonania wpisu żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru  w drodze decyzji administracyjnej w przypadku, gdy:
1) podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
2) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

WYKREŚLENIE Z REJESTRU

Wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje w drodze decyzji administracyjnej  w przypadku:
1) złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
2) nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
3) przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
4) wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.
 
OPŁATY
Jednorazowa opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosi 50,- zł 
Nr rachunku bankowego, na który należy wnieść opłatę - Mazowiecki Bank Spółdzielczy Łomianki Nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001.
Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.

TRYB ODWOŁAWCZY 

Od decyzji o odmowie wpisu do rejestru  lub o wykreśleniu wpisu z rejestru żłobków
i klubów dziecięcych można wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Łomianek w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.


ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI CELOWEJ DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH ŻŁOBKI, KLUBY DZIECIĘCE LUB ZATRUDNIAJĄCYCH DZIENNYCH OPIEKUNÓW NA TERENIE GMINY ŁOMIANKI

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 603) oraz uchwały Nr XXXVI/423/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LX/348/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Łomianki, Gmina Łomianki udziela dotacji celowej na każde dziecko objęte opieką  w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna zamieszkałe na terenie gminy Łomianki.


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Oświaty Urzędu Miejskiego w Łomiankach
ul. Staszica 2
tel. 22 768-62-11, 

PODSTAWA PRAWNA

1) ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o  opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 603),
2) ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2168),
3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).


Wykaz instytucji przydatnych podczas zakładania i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
tel. do centrali 22 661-10-00

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim
ul. Lesznowolska 20a
05-870 Błonie
tel. 22 725 52 93

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-73-33

Referat Działalności Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Łomiankach
ul. Staszica 2
05-092 Łomianki
tel. 22 768 62 10


Metadane

Data publikacji : 06.11.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Grzybowska
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry