BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Wycieczki zagraniczne

Podstawa prawna
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055)
 
Ogólny opis
 
1. Zgodnie z § 7 ww. rozporządzenia dyrektor szkoły jest zobowiązany poinformować organ prowadzący szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o wycieczce organizowanej za granicą. 
2. Dyrektor szkoły nie przekazuje listy uczniów, o której mowa w § 6 ust. 3 ww. rozporządzenia.
3. Szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, o ile obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów.
4. Kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym.
 
Wymagane dokumenty
 
1. Zawiadomienie o wyjeździe.
Zawiadomienie powinno zawierać:
a) dane organizatora
b) nazwę kraju (krajów)
c) czas pobytu
d) program pobytu
e) imię i nazwisko kierownika wycieczki oraz opiekunów.
 
2. Karta wycieczki – wg wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia.
 
3. Informacja o obowiązkowym ubezpieczeniu wszystkich uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, o ile obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów.
 
4. Informacja o znajomości języka obcego przez kierownika lub co najmniej jednego opiekuna wycieczki na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym. 
 
Opłaty
Nie dotyczy
 
Terminy i sposób załatwienia sprawy
 
Zawiadomienie o wycieczce zagranicznej uczniów dyrektor szkoły składa w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym wyjazdem.
Zgodę na realizację wycieczki zagranicznej wydaje dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny (§ 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki).
 
Informacje dodatkowe
1. Odpowiedzialność za zorganizowanie wycieczki zagranicznej ponosi dyrektor szkoły zgodnie z zapisem art. 68 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.).
 
2. Dla zapewnienia prawidłowej opieki nad dziećmi i młodzieżą biorącą udział w wycieczce zagranicznej dyrektor szkoły wyznacza kierownika oraz opiekunów, których liczba uzależniona jest od wieku i liczby uczestników, miejsca wycieczki, rodzaju środka lokomocji. Przy ustaleniu liczby opiekunów należy uwzględnić również ich doświadczenie w organizacji wycieczek, sposób zorganizowania wycieczki (np. we współpracy z biurem podróży), stopień zdyscyplinowania grupy uczniów, itp. Liczba uczestników pozostających pod opieką jednego opiekuna ulega zmniejszeniu, jeżeli przepisy w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny stanowią inaczej oraz w przypadku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wymagającej stałej opieki lub pomocy. 
 
3. Należy pamiętać o konieczności opracowania przez kierownika, regulaminu wycieczki.
 
4. Należy pamiętać, że tzw. „czas wolny" w trakcie trwania wycieczki należy rozumieć jako czas wolny od zwiedzania lub innych form edukacyjnego wykorzystania czasu wycieczki, a nie jako czas wolny od bezpośredniego dozoru opiekunów.
 
5. W celu dodatkowego zapewnienia bezpieczeństwa wyjeżdżającym, dyrektor szkoły może zgłosić wyjazd za granicę w  serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz”  (odyseusz.msz.gov.pl). Zgłoszenie wyjazdu w powyższym systemie sprawi, że placówka dyplomatyczna lub konsularna wiedzieć będzie o pobycie uczniów na terenie danego państwa. Pozwoli to służbom konsularnym na nawiązanie z nimi szybkiego kontaktu oraz umożliwi udzielenie w razie potrzeby skutecznej pomocy. Rejestracja i korzystanie z portalu są dobrowolne i bezpłatne. Ponadto przed planowanym wyjazdem należy zapoznać się  z bieżącymi informacjami i ostrzeżeniami związanymi z wyjazdem do danego kraju.
 
Miejsce złożenia dokumentów
Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomiankach,
ul. Warszawska 115, pok. 1
tel.: 22 768 63 24
 
Jednostka odpowiedzialna
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Łomiankach
ul. Staszica 2 (ICDS I piętro)
tel.: 22 768 62 19, 22 768 62 41
 
Wnioski do pobrania
 
 

Metadane

Data publikacji : 04.03.2020
Data modyfikacji : 26.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jadwiga Idziaszek
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Markowska

Opcje strony

do góry