BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Awans zawodowy nauczyciela

Informacja o postępowaniu egzaminacyjnym na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Ogólny opis

 1. Stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nadaje organ prowadzący szkołę w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Organ wszczyna postępowanie egzaminacyjne na wniosek nauczyciela, a przeprowadza komisja powołana przez ten organ.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.
  z 2020 r. poz. 256)
 5. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1942)

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
 3. Kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
 4. Zaświadczenie dyrektora szkoły o:
  1. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
  2. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
  3. przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu
   w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy.
 5. Kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
 6. Kopia oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Opłaty

Nie dotyczy

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, decyzja o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zostanie wydana w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
 2. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia  31 października danego roku, decyzja o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zostanie wydana w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.
 3. Dokument powinien być odebrany przez Wnioskodawcę osobiście w Wydziale Edukacji  Urzędu Miejskiego w Łomiankach.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu do którego złożono wniosek.

Informacje dodatkowe

Organ prowadzący przeprowadzając postępowanie egzaminacyjne:

 1. dokonuje analizy formalnej wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
  i  dokumentacji złożonej wraz z wnioskiem,
 2. powołuje komisję egzaminacyjną, w skład której wchodzą:
  1. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,
  2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  3. dyrektor szkoły,
  4. dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
 3. wyznacza termin postępowania egzaminacyjnego,
 4. powiadamia nauczyciela oraz członków komisji o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu,
 5. przeprowadza postępowanie egzaminacyjne.

Nauczyciel mianowany, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego, składa wniosek
o wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
w którym zostanie uwzględniony uzyskany poziom wykształcenia. Do wniosku należy załączyć dotychczasowy akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz dokumenty potwierdzające uzyskanie wyższego wykształcenia.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomiankach,
ul. Warszawska 115, pok. 1,
tel.: 22 768 63 24

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Łomiankach
ul. Staszica 2 (ICDS I piętro)
tel.:  22 768 62 19, 22 768 62 41

Wnioski do pobrania

Metadane

Data publikacji : 06.08.2009
Data modyfikacji : 05.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jadwiga Idziaszek
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry