BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Nabywanie nieruchomości przeznaczonych pod drogi gminne

Jednym ze sposobów nabycia nieruchomości przeznaczonych pod drogi gminne jest zawarcie umowy cywilnoprawnej w formie aktu notarialnego. Taka forma nabycia możliwa jest wyłącznie wtedy, kiedy właściciel nieruchomości dobrowolnie zgadza się na jej zbycie.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek właściciela/współwłaścicieli/użytkownika wieczystego podpisany przez wszystkie strony;
 • aktualny numer księgi wieczystej;
 • dokumenty stanowiące podstawę nabycia (akty notarialne, postanowienia sądu o nabyciu praw do spadku, akty dziedziczenia, decyzje);
 • w przypadku prawa własności nabytego w drodze spadku, darowizny czy zniesienia współwłasności, niezbędne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego lub że podatek był nienależny;
 • jeżeli nieruchomość obciążona jest hipoteką, niezbędna jest zgoda banku na wykreślenie hipoteki i bez obciążeniowe przeniesienie nieruchomości;
 • pełnomocnictwo, w przypadku gdy w imieniu właściciela/współwłaścicieli/użytkownika wieczystego działa pełnomocnik;
 • podpisana klauzula informacyjna RODO.

Pozostałe dokumenty uzyskuje Gmina Łomianki po zaakceptowaniu protokołu z negocjacji przez Burmistrza Łomianek

 Warunki:

 • działka/i przeznaczone pod drogę muszą być wydzielone geodezyjnie;
 • nabycie następuje w związku z koniecznością realizacji zadań własnych bądź obowiązkami wynikającymi z przepisów szczególnych;
 • nabywana nieruchomość musi posiadać uregulowany stan prawny oraz być wolna od wszelkich zobowiązań i obciążeń na rzecz osób trzecich, nie dotyczy służebności na rzecz gestora sieci i służebności przesyłu;
 • warunki nabycia ustala się w drodze negocjacji, które muszą być zaakceptowane przez Burmistrza Łomianek.

Etapy postępowania:

 • kompletny wniosek stron;
 • przeprowadzenie negocjacji;
 • akceptacja Burmistrza Łomianek;
 • uchwała Rady Miejskiej Łomiankach wyrażająca zgodę na nabycie nieruchomości;
 • pozyskanie dokumentów do aktu notarialnego;
 • podpisanie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej (koszty aktu ponosi Gmina Łomianki).

Opłata:
Brak

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Łomiankach, ul. Warszawska 115.

Termin załatwienia sprawy:
Około 3 m-cy od podpisania protokołu z negocjacji.

Sposób załatwienia sprawy:
Tryb cywilno-prawny

Tryb odwoławczy:
Brak

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Łomiankach
Łomianki ul. Warszawska nr 71, pokój nr 23
tel. (22) 76-86-205, 76-86-206

Podstawa prawna:
art.6, art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990  t.j. z dnia 2020.11.12)
art.535 Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia 2020.10.08)

Metadane

Data publikacji : 15.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agata Zakrzewska

Opcje strony

do góry