BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Oznaczanie numerami porządkowymi nieruchomości

 

Wymagane dokumenty:

 

  1. Wniosek pisemny o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości(budynku)
    lub
  2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wcześniej nadanym numerze porządkowym nieruchomości


Opłaty:

  1. Opłata skarbowa: nadanie numeru porządkowego (adresowego) – bez opłat
  2. Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości – 17 zł

 

Zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać wyłącznie w formie gotówkowej w Mazowieckim Banku Spółdzielczym, Łomianki ul. Szpitalna 8 lub bezgotówkowej przelewem, przekazem na rachunek bankowy
Mazowiecki Bank Spółdzielczy Nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001    
Gmina Łomianki, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115.


Miejsce złożenia dokumentów:
1. Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 115


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Zawiadomienie o oznaczeniu numerem porządkowym nieruchomości/budynku do 1 miesiąca
Zaświadczenie o numerze porządkowym nieruchomości do 7 dni


Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Łomiankach
Łomianki ul. Warszawska nr 71, pokój nr 23
tel. (22) 76-86-205, 76-86-206


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2005.240.2027)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 sierpnia 1997 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz.U.1997.243.2432)

Uwagi : Zgodnie z art. 6, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2006.225. 1635) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.
Numer porządkowy ustala się dla nieruchomości zabudowanej lub przeznaczonej pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku zgodnie z pozwoleniem na budowę lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. O fakcie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym na wniosek właściciela lub osoby faktycznie władającej nieruchomością zawiadamia się pisemnie wnioskodawcę.
Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym zobowiązuje właściciela/władającego nieruchomością do umieszczenia w widocznym miejscu, na budynkach lub na ogrodzeniu nieruchomości, tabliczki z numerem porządkowym w terminie dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia. Na tabliczce powinna być podana również nazwa ulicy lub placu.
Zaświadczenie o numerze porządkowym nieruchomości wydaje się na wniosek osoby mającej swój interes prawny w urzędowym poświadczeniu tego faktu.

Wnioski do pobrania

1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości.

Metadane

Data publikacji : 11.08.2009
Data modyfikacji : 10.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Wesołowska
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Kodymow
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry