BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Prawo pierwokupu

Wymagane dokumenty:
Umowa notarialna – warunkowej umowy sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej (uprzednio nabytej od Skarbu Państwa lub Gminy) położonej na terenie gminy.

Opłaty:
Brak

Miejsce złożenia dokumentów:
1. Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 115

Termin i sposób załatwienia sprawy :

  1. Pracownicy Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM przygotowują niezbędne dokumenty. Burmistrz Łomianek w okresie 2 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o treści umowy sprzedaży wypowiada się w wypadku skorzystania z prawa pierwokupu. W przypadku nie skorzystania z prawa pierwokupu, Burmistrz Łomianek na wniosek zainteresowanego wydaje oświadczenie o rezygnacji z prawa pierwokupu, które stanowi podstawę zawarcia pomiędzy kupującym, a sprzedającym aktu notarialnego – umowy przeniesienia własności.
  2. W przypadku skorzystania z prawa pierwokupu zostaje zawarty akt notarialny – oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu .

Tryb odwoławczy :
Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż podstawą wszczęcia sprawy jest oświadczenie woli złożone przed notariuszem. Akt notarialny – warunkowa umowa sprzedaży zawiera pouczenie o przysługującym gminie prawie pierwokupu. Podjęte w konsekwencji zawartej warunkowej umowy sprzedaży stanowisko Burmistrza Łomianek nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Jednostka odpowiedzialna :
Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Łomiankach
Łomianki ul. Warszawska nr 71, pokój nr 23
tel.(22) 888 9854 i (22) 888 9855


Podstawa prawna :
Dział III, rozdział 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021r. poz.1899 z późn. zm.) 

Dodatkowe informacje :
Skorzystanie lub nie skorzystanie z prawa pierwokupu jest sprawą rozpatrywaną z urzędu.

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.08.2009
Data modyfikacji : 14.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Wesołowska
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Kodymow
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry