BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Rozgraniczenie nieruchomości

Wymagane dokumenty:

 

  1. Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego przysługuje osobie, która ma prawo rzeczowe do nieruchomości. We wniosku należy określić, które z granic nieruchomości podlegają rozgraniczeniu.
  2. Do wniosku winien być dołączony dokument potwierdzający prawo do nieruchomości oraz oświadczenie geodety o zgodzie na przeprowadzenie czynności technicznych związanych z rozgraniczeniem

Opłaty:

1. Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł za wydanie wyłącznie decyzji o rozgraniczeniu (od opłaty tej zwolnione są: decyzja o umorzeniu postępowania wobec zawarcia ugody granicznej, decyzja o umorzeniu postępowania i przekazaniu sprawy do sądu, oraz decyzja o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego) na podstawie części I pkt 53 załącznika do ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2022.2142 z późn. zm.).

2. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę skarbową w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto bankowe urzędu miejskiego w Łomiankach MBS w  Łomiankach: 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001Miejsce złożenia dokumentów:
1. Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 115

Termin załatwienia sprawy:
Wszczęcie postępowania – do 1 miesiąca.
Decyzja rozgraniczająca lub umorzenie postępowania – do 1 miesiąca od daty dostarczenia dokumentacji (przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) z czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości wykonanej przez upoważnionego geodetę.

Tryb odwoławczy:
Stronie niezadowolonej z ustalenia przebiegu granicy przysługuje prawo żądania przekazania sprawy do właściwego sądu rejonowego, za pośrednictwem Burmistrza, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Łomiankach
Łomianki ul. Warszawska nr 71, pokój nr 23
tel. (22) 888 9854 i (22) 888 9855

Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości,
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny,
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.


Uwagi:  Podstawę ustalenia przebiegu granic nieruchomości stanowią dokumenty: stwierdzające stan prawny nieruchomości, określające położenie punktów granicznych i przebiegu granic nieruchomości.
Dokumentami stwierdzającymi stan prawny nieruchomości są:
– odpisy z ksiąg wieczystych lub odpisy dokumentów znajdujących się w zbiorze dokumentów,
– wypisy aktów notarialnych,
– prawomocne orzeczenie sądu i ugody sądowe,
– ostateczne decyzje administracyjne.
Dokumentami określającymi położenie punktów granicznych i przebiegu granic nieruchomości są:
– dokumenty geodezyjne zawierające dane liczbowe do ustalenia przebiegu granic: a/ szkice graniczne, protokoły graniczne, akty ugody, b/ zarysy pomiarowe z pomiaru granic, c/ szkice wyznaczenia granic działek wydzielonych w wyniku scalenia, wymiany gruntów lub w wyniku podziału nieruchomości, d/ inne dokumenty pomiarowe, obliczeniowe i opisowe pozwalające na ustalenie przebiegu granic,
– w razie braku dokumentów, o których mowa powyżej, mapy i plany obejmujące granice albo inne elementy pozwalające na odtworzenie lub analizę przebiegu granic, w szczególności: a/ mapy jednostkowe nieruchomości, b/ mapy katastralne, c/ mapy scalenia i wymiany gruntów, d/ plany parcelacyjne, e/ mapa ewidencji gruntów, f/ mapa zasadnicza.

Za podstawę ustalania przebiegu granic nieruchomości mogą służyć uwierzytelnione przez ośrodek dokumentacji kopie, wyrysy, odrysy,wypisy lub odpisy dokumentów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli zawierają dane o ich rodzaju,dacie powstania i wykonawcy.

 

Metadane

Data publikacji : 11.08.2009
Data modyfikacji : 14.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Wesołowska
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Kodymow
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry