BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – bonifikata 98%

Zamiar wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów przy uwzględnieniu bonifikaty ustalonej Uchwałą XIX/158/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Gminy Łomianki w wysokości 98% od drugiego roku przekształceniowego oraz w latach następnych.

Wymagane dokumenty:

  1. ZGŁOSZENIE zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty.

Procedura:

  1. Po złożeniu zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty, właściwy organ na piśmie poinformuje właściciela nieruchomości o wysokości opłaty jednorazowej oraz wysokości kwoty należnej do zapłaty po uwzględnieniu bonifikaty o której mowa w art. 9 ust. 4 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Po otrzymaniu przez właściciela powyższej informacji kwotę w niej w skazaną należy wnieść w terminie do 31 grudnia każdego roku, w którym wystąpiono o udzielenie bonifikaty. W przypadku wniosków złożonych w drugim roku przekształceniowym po 1 grudnia 2020r., termin na wniesienie opłaty zostanie określony w piśmie o którym mowa powyżej.
  2. Po wniesieniu opłaty wskazanej w piśmie, o którym mowa w punkcie 1, właściwy organ z urzędu wyda zaświadczenie potwierdzające wniesienie opłaty, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę.

Termin składania wniosku o udzielenie bonifikaty:

  1. W drugim roku po przekształceniu – do 31 grudnia 2020r.,
  2. W latach następnych – do 1 marca każdego roku.

Miejsce złożenia dokumentów:
    1. Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 115

2.Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego   ul.   Warszawska 71, pok. 23

Termin załatwienia sprawy:
1. Informacja o kwocie należnej do opłaty po zgłoszeniu zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z udzieleniem bonifikaty – 14 dni,

2. Wydanie zaświadczenia o wniesieniu opłaty z tytułu przekształcenia – 30 dni

W przypadku nie załatwienia sprawy w podanych terminach organ prowadzący sprawę obowiązany jest zawiadomić o tym wnioskodawcę, podając przyczyny zwłoki i wskazując inny termin załatwienia sprawy

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Łomiankach
Łomianki ul. Warszawska nr 71, pok. 23
tel. (22) 888 9854 i (22) 888 9855


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów  (t. j. Dz. U z 2022 r. poz. 1495 z późn. zm.)

 

 

Metadane

Data publikacji : 17.01.2020
Data modyfikacji : 14.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry