BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – ustawowa bonifikata 99%

Zamiar wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów przy uwzględnieniu ustawowej bonifikaty w wysokości 99%, na podstawie art. 9a ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, które udziela się następującym osobom:

1) osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,

2) członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.),

3) inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752),

4) kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752),

5) świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), lub ich opiekunom prawnym

- będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób.

Wymagane dokumenty:

  1. ZGŁOSZENIE zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty.
  2. Dokumenty poświadczające prawo do uzyskania bonifikaty w wysokości 99% (zaświadczenia, legitymacje, itp.)

Procedura:

  1. Po złożeniu zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty właściwy organ na piśmie poinformuje właściciela nieruchomości o wysokości opłaty jednorazowej oraz wysokości kwoty należnej do zapłaty po uwzględnieniu bonifikaty o której mowa w art. 9a ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej wraz z udzieleniem bonifikaty w wysokości 99% należy składać do dnia 15 marca
  1. Po wniesieniu opłaty wskazanej w piśmie, o którym mowa w punkcie 1, właściwy organ z urzędu wyda zaświadczenie potwierdzające wniesienie opłaty, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę.

Termin składania wniosku o udzielenie bonifikaty:

  1. Do 1 marca każdego roku przekształceniowego.


Miejsce złożenia dokumentów:
1. Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 115

2.Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego ul. Warszawska 71, pok. 23

Termin załatwienia sprawy:
1. Informacja o kwocie należnej do opłaty po zgłoszeniu zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z udzieleniem bonifikaty – 14 dni,

2. Wydanie zaświadczenia o wniesieniu opłaty z tytułu przekształcenia – 30 dni

W przypadku nie załatwienia sprawy w podanych terminach organ prowadzący sprawę obowiązany jest zawiadomić o tym wnioskodawcę, podając przyczyny zwłoki i wskazując inny termin załatwienia sprawy


Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Łomiankach
Łomianki ul. Warszawska nr 71, pok. 23
tel. (22) 888 9854 i (22) 888 9855


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów  (t. j. Dz. U z 2022 r. poz. 1495 z późn. zm.)

 

 

Metadane

Data publikacji : 17.01.2020
Data modyfikacji : 14.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry