BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Podział nieruchomości zgodnie z planem miejscowym lub przepisami odrębnymi lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego

Wymagane dokumenty:
Do wydania opinii o zgodności projektowanego podziału z planem miejscowym lub przepisami odrębnymi lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego:

 1. Wniosek
 2. Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości
 3. Wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi
 4. W przypadku, gdy podział jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 5. Jeżeli nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków – pozwolenie od konserwatora zabytków
 6. Wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ustawy
  o gospodarce nieruchomościami 

Do wydania decyzji zatwierdzającej projekt podziału:

 1. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości
 2. Wykaz zmian gruntowych
 3. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej
 4. Mapa z projektem podziału opatrzona klauzulą o przyjęciu do zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Opłaty:
Brak

Miejsce złożenia dokumentów:

1. Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 115
2. Sekretariat Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul.Warszawska 71, pok. 23


Termin załatwienia sprawy:
Postanowienie o zgodności projektowanego podziału z planem miejscowym lub przepisami odrębnymi lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego – 1 miesiąc
Decyzja zatwierdzająca podział – 1 miesiąc od złożenia mapy z projektem podziału wraz
z kompletem dokumentów

W przypadku nie załatwienia sprawy w podanych terminach organ prowadzący sprawę obowiązany jest zawiadomić o tym wnioskodawcę, podając przyczyny zwłoki i wskazując inny termin załatwienia sprawy

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie nie podlega opłacie

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Łomiankach
Łomianki ul. Warszawska nr 71, pok. 12
tel. (22) 888 9854 i (22) 888 9855


Podstawa prawna:
Art. 92-100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021r. poz.1899 z późn. zm.) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziału nieruchomości (Dz.U.2004.268.2663)   

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.08.2009
Data modyfikacji : 10.07.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Wesołowska
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry